Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/20/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၁၁.၂၀၁၇ မႀ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ဗုဒၭဟူးနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနရာက ဗုဒၭဟူးက ၂၄ ရက္ေနႛမႀာ ဓႎုရာသီထဲကုိ ကူးေဴပာင္းမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝက ကန္ရာသီမႀာ တည္ရႀိေန႓ပီး ဓႎုရာသီက စေနရဲႚ အဴမင္ကုိ ရရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာက တူရာသီမႀာ ဆက္လက္ ပူးယႀဥ္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီတစ္ပတ္ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ႓ဂိႂဟ္အဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္မႁေတၾအရ အိမ္႓ခံေဴမ၊ ေရၿ၊ ဆန္စပၝးစတဲ့ ေစဵးကၾက္ေတၾမႀာ အတက္အကဵ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞႎုိင္႓ပီး စားေသာက္ကုန္၊ ယာဥ္ကားနဲႛ ဘဏ္၊ ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္ေတၾမႀာ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ ေဴပာင္းလဲလာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ ေစဵးမ႓ငိမ္ဘဲ လႁပ္ရႀားမႁ မဵားႎုိင္႓ပီး အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ ပံုမႀန္ ရႀိေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအဴမင့္ဘက္ လႁပ္လာႎုိင္႓ပီး ဆက္တက္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးဟာ အဴမင့္ပိုင္းမႀာ ဴပန္ေရာင္းသူေတၾေဳကာင့္ ေစဵးအတက္ကေန အကဵဘက္ဆီ ဴပန္ ဦးလႀည့္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေစဵးက တည္႓ငိမ္မႁ နည္း႓ပီး တက္ရိပ္ ဴပလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အတိုက္အခံဳကားက ေအာင္ဴမင္မယ့္ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ တိုးခဲဵႚ ေအာင္ဴမင္ပၝမယ္။ ဆရာသမားေတၾက ကူညီမစ ဳကပၝလိမ့္မယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ႒ကိႂးစားအားထုတ္ လိုစိတ္ေတၾ ဴပင္းထန္ေနပၝလိမ့္မယ္။ စိတ္ဆႎၬရိႀသေလာက္ ခရီးေပၝက္မယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲ စိတ္မ၀င္စားဘဲ ေလေနတတ္ပၝတယ္။ ဟိုဟာလည္း လုပ္ခဵင္၊ ဒီဟာလည္း လုပ္ခဵင္နဲႛ စိတ္မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေတၾ လံုးခနဲ ၀င္လာ႓ပီး ေ၀ၝခနဲ ဴပန္ထၾက္ သၾားတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အေဴခမကဵဘဲ ဟိုသည္ ေလႀဵာက္႓ပီး စိတ္၀င္စားေနတတ္ပၝတယ္။ အလုပ္မ႓မဲဘဲ အေဴပာင္းအလဲေတၾ လုပ္ခဵင္ေနပၝလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ စကားမဵား၊ ရန္မဵားရတတ္ပၝတယ္။ ေအာက္လူေတၾ ငယ္သားေတၾေတၾဳကားမႀာ ဴပႍနာေတၾ ရႀင္းရပၝလိမ့္မယ္။ စာရၾက္စာတမ္းကိစၤေတၾ၊ စာခဵႂပ္ ကိစၤေတၾ မ႓ပီးဴပတ္လို့ ေဴဖရႀင္းရတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္က စိတ္တို စိတ္ဴမန္ေနလိုႛ အမႀားမဵား တတ္ပၝတယ္။ အေပၝင္းအသင္း၊ မိတ္ေဆၾ စိတ္မခဵရတဲ့ အေနအထား ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္ေတၾကေန ကူညီမယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ စိတ္႓ကံတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎိုင္သလို ေအာင္ဴမင္မႁေတၾလည္း ရရိႀမယ္။ နာမည္ ဂုဏ္သတင္း ေကဵာ္ဳကားတတ္႓ပီး လုပ္သမႀဵကိုင္သမႀဵ ေအာင္ဴမင္တာက မဵားေနပၝမယ္။ အ႓ကံအစည္ေကာင္းေတၾ ရရိႀတတ္႓ပီး အခၾင့္အေရးေတၾလည္း ဴမင္ေတၾႛလာပၝလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾ၊ အဳကီးအကဲပိုင္းနဲ့ ဆရာသမားေတၾက အစစအရာရာ ကူညီမစပၝလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ တိုးခဲဵႚရ တတ္ဴပီး လက္ရိႀ လုပ္ငန္းကေနလည္း အကဵိႂးအဴမတ္ေတၾ ရရိႀပၝလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးနဲ့ ပက္သက္လို့ စိတ္ခဵမ္းသာရဴပီး ေပးစရာရိႀတာ၊ ရစရာရိႀတာေတၾ အ႓ႀပီးသတ္ ေဆာင္ရၾက္နိုင္ပၝလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စကားမႀား၊ အေဴပာမႀားလိုႛ ကတိမတည္လို့ ဴပႍနာေတၾ တက္လာနိုင္ပၝတယ္။ ရန္မဵား၊ အတိုက္အခံမဵားဴပီး အေပၝင္းအသင္း ေတၾနဲႛလည္း အဆင္မေဴပ၊ ခၾာ႓ပဲတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ဴမန္လက္ဴမန္ ဴဖစ္ေနလိုႛ အမႀားမဵား႓ပီး ဴပႍနာ ႒ကီးသၾားႎုိင္ပၝတယ္။ ခရီးသၾားလာလႁပ္ရႀား လုပ္ကိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ ပုိသတိထားရမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာ႒ကံ႒ကံ အ႓ပီးမသတ္ဘဲ အဖဵားရႀႃးသၾားပၝလိမ့္မယ္။ ေရရာမႁ မရိႀဘဲ အခိဵန္ေတၾ ကုန္သၾားတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾ အေပၝင္းအသင္းေတၾနဲႛ သေဘာကဲၾလဲၾတာ၊ အဴမင္ မဳကည္လင္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾမႀာ မဴမတ္ဘူးလိုလိုနဲႛ အဴမတ္ထၾက္လာပၝလိမ့္မယ္။ စိတ္တိုင္းမကဵေပမဲ့ သူႛအတိုင္းအတာနဲ့သူ အဆင္ေဴပေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ရက္ယုတ္မာနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ ဆံု႓ပီး အဂႆၝေနႛက မဟာရက္ဳကမ္း ဴဖစ္လိုႛ ရက္ သိပ္မသန္ႛလႀပၝဘူး။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ ဴပႍဒၝး၊ သမားညိႂနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾက အ႓မိတၨစုတ္ရက္လည္း ဴဖစ္၊ လဆန္းရက္လည္း ဴဖစ္လိုႛ တစ္ပတ္လံုးမႀာ အေကာင္းဆံုး ေနႛေကာင္းရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။