Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/15/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၅.၁၀.၂၀၁၈ မႀ ၂၁.၁၀.၂၀၁၈ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး ဗုဒဟူး၊ ဳကာသပေတး၊ အိမ္ရႀင္ ေသာဳကာေတၾနႛဲအတူ ပူးယႀဥ္လာပၝမယ္။ ေသာဳကာက ေနာက္ဴပန္ (၀ဳက) သၾားေနပၝတယ္။ အဂႆၝက မကာရရာသီမႀာ ဆက္လက္ တည္ေန႓ပီး စေနကလည္း ဓႎုရာသီမႀာ တည္ရႀိပၝတယ္။ ရာဟုကိတ္ ၀င္ရုိးတန္းက ကရကဋ္နဲႛ မကာရရာသီေတၾမႀာ တည္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

တူရာသီမႀာ စုစည္းလာတဲ့ ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတးေတၾနဲႛ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ေသာဳကာအရ ေဈးကၾက္ထဲမႀာ ေရာင္းအား၊ ၀ယ္အား တည္႓ငိမ္မႁ ဴပန္ရလာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဳကးနဲႛ စေတာ့ရႀယ္ယာ အတက္အကဵေတၾလည္း ပံုမႀန္ ဴပန္ဴဖစ္လာဖၾယ္ ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အဂႆၝနဲႛ အဴမင္အယႀဥ္က ရႀိေနမႀာမုိႛ ေဈးအတက္အကဵေတၾ မထင္မႀတ္ဘဲ ေဴပာင္းလဲ ဴမန္ဆန္တတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ပုံမႀန္ ရႀိႎုိင္႓ပီး ေဈးႎႁန္းေတၾကလည္း အေတာ္အသင့္ ရရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးဆက္ေကာင္းႎုိင္႓ပီး အေရာင္းကဵပ္မယ့္ အေနအထားေတၾ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္ ဆက္ရႀိႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးက အဴမင့္တန္းမႀာ ႓ငိမ္လာမယ္လုိႛ ယူဆရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အခက္အခဲေတၾ ေပၞလာေပမယ့္ ေကဵာ္လၿား ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အေနႀာင့္အယႀက္ေတၾ မိဵႂးစံု ေပၞေပၝက္လာႎုိင္ေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္ ႒ကိႂးစားမႁနဲႛ အ႒ကီးအကဲေတၾရဲ့ အကူအညီနဲႛ ေကဵာ္ဴဖတ္ႎုိင္ပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾ အခၾင့္အလမ္းေတၾ တိုးပၾား ရရိႀလာႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လုပ္ငန္းသစ္ တုိးခဵဲႚလိုႛ မသင့္ေသးဘဲ လက္ရႀိလုပ္ငန္းကိုသာ အားစိုက္ ႒ကိႂးစားေစလိုပၝတယ္။ စီးပၾားဴဖစ္၊ ၀င္ေငၾတိုး႓ပီး အလႀႃေပးရတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေအာက္လူ ငယ္သားေတၾ ဒုကၡေပးတာ၊ အင္အား႒ကီးသူက ကိုယ့္ကို ယႀဥ္႓ပိႂင္တာေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္တုိင္းမကဵ ဴဖစ္ေနတတ္႓ပီး အမဵားနဲႛ ဆက္ဆံရာမႀာလည္း အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ကဵန္းမာေရး ဂရုစုိက္ပၝ။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ လုပ္ခဵင္တာေတၾ ႒ကံစည္ စိတ္ကူးတာေတၾနဲႛ တဴခားစီ ဴဖစ္လာ႓ပီး အလဲၾလဲၾ အေခဵာ္ေခဵာ္ေတၾ မဳကာခဏ ႒ကံႂရ နိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ မိတ္ေဆၾေတၾရဲ့ အကိဵႂးေကဵးဇူးေဳကာင့္ လုပ္ငန္းေတၾ ပံုမႀန္ေလး လည္ပတ္ေနနိုင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားဥစၤာေတၾ တိုးတက္ ဴဖစ္ထၾန္း႓ပီး ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာ စိတ္ခဵမ္းသာစရာေတၾ ႒ကံႂရမႀာပၝ။ အ႒ကီးအကဲေတၾ ဆရာသမားေတၾ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိႂလ္ထူးေတၾရဲ့ ခီဵးဴမႀင့္ ေဴမႀာက္စားမႁေတၾ ရရိႀမႀာပၝ။ ဘာသာေရး မဵားမဵား လုပ္ေပးပၝ။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက သူမဵားထက္ ပိုလုပ္ရ၊ ပိုပင္ပန္းရ႓ပီး အကိုဵးရလဒ္ကေတာ့ သိပ္၀မ္းသာစရာ မပၝဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ ကတိေဖာက္ဖဵက္တာ၊ နူတ္စကားေဳကာင့္ နစ္နာရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အေပၝင္းအသင္း သတိဴပႂပၝ။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အဖုအထစ္ေတၾ မဳကာခဏ ႒ကံႂရနိုင္ပၝတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာ အဴမတ္အစၾန္း မေရရာတာ၊ ၀င္ေငၾနည္းတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ သူတပၝး လုပ္ငန္းမႀာ ရႀယ္ယာထည့္တာ၊ အစုစပ္ ထည့္၀င္တာေတၾက ပုိအကဵႂိးေပးတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ သမားဴဖႃရက္ ဴဖစ္လုိႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ အ႓မိတၨစုတ္လည္း ဴဖစ္သလို ရက္ရာဇာလည္း ဴဖစ္လိုႛ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဆံုးေနႛေကာင္းရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာနဲႛ စေနက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး၊ ၀ၝရမိတၨႂရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။