Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/19/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၉.၂.၂၀၁၈ မႀ ၂၅.၂.၂၀၁၈ အထိ)


ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဗုဒၭဟူး၊ ေသာဳကာနဲႛအတူ ကုမ္ရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ႓ဗိစာၦရာသီက အဂႆၝရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ ဳကာသပေတး တူရာသီ၊ စေန ဓႎုရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနပၝမယ္။ ရာဟုနဲႛကိတ္က ကရကဋ္နဲႛ မကာရရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနပၝမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဇန္န၀ၝရီ ၃၁ လအဴပည့္အ၀ ဳကတ္တဲ့ဴဖစ္စဥ္အ႓ပီးမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ရိုက္ခတ္မႁေတၾဟာ မ႓ပီးဆံုးေသးဘဲ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနႎုိင္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးစီးပၾားေရးအလုိက္ သက္ေရာက္မႁ အနည္းနဲႛအမဵား ဆက္ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ကုံရာသီမႀာ တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႛ ေသာဳကာ ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုး ပူးယႀဥ္မႁ ဴဖစ္လာ႓ပီး အဲဒၝကို အဂႆၝနဲႛ စေနကေန အဴမင္အယႀဥ္ ရႀိေနပၝတယ္။ ေရၿေစဵးကၾက္၊ ဆန္စပၝး၊ ေကာက္ပဲသီးႎႀံနဲႛ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရးကၸေတၾမႀာ အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္ ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ပၝမယ္။

အခုအပတ္ ပဲဲေစဵးကၾက္မႀာ ေစဵးႎႁန္းေတၾ ဴမင့္လာႎုိင္ေပမယ့္ ပံုမႀန္အေရာင္းကလည္း ရႀိေနလိုႛ တက္သင့္သေလာက္ မတက္ဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေရာင္းအား မဵားမဵား ရႀိလုိႛ ေစဵးေအးႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးကၾက္ဟာ ဒီအပတ္မႀာ တက္ေစဵး သိသိသာသာ ဴပန္ဴဖစ္တတ္႓ပီး ေငၾေစဵးက အကဵဘက္ ဦးတည္ ဆင္းလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲမႀာ အဆင္မေဴပမႁေတၾ မဳကာခဏ ဴဖစ္ေနဴပီး အုပ္ခဵႂပ္သူ အဳကီးအကဲပိုင္းေတၾနဲႛ ပဋိပကၡ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾၾနဲႛဲ့လည္း အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္ဴပီး အုပ္စုကဲၾတာ၊ အဴမင္ကဲၾတာေတၾေဳကာင့္ လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစႎိုင္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လူအမဵားဳကားမႀာ ထင္ေပၞ ေကဵာ္ဳကားမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူခဵစ္လူခင္မဵားဴပီး စန္းပၾင့္ေနမႀာမိုႛ လုပ္သမႀဵကိုင္သမႀဵလည္း အရာရာ တင့္တယ္ေနမႀာပၝ။ လုပ္ငန္းသစ္ စီးပၾားသစ္ေတၾ စတင္ႎုိင္ပၝတယ္။ ၀င္ေငၾေကာင္းဴပီး လာဘ္ရၿင္ေနပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စီးပၾားဥစၤာ လာဘ္လာဘေတၾ တိုးပၾားရရိႀမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အေဴခတကဵ ဴဖစ္လာဴပီး ရင္းနီႀးဴမႀုပ္နံႀမႁ လုပ္ဖိုႛ သင့္ေတာ္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိတ္ေကာင္းေဆၾေကာင္းေတၾရဲ့ ကူညီမစမႁေတၾလည္း ရရိႀမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အဳကီးအကဲေတၾနဲ့ အတိုက္အခံ ဴဖစ္ဴပီး လုပ္ငန္းေတၾ ထိခိုက္နိုင္တဲ့ အေနအထား ေရာက္ေနပၝတယ္။ မင္းစိုးရာဇာနဲ့ ပတ္သက္တဲ့၊ ဥပေဒလမ္းေဳကာင္းနဲ့ ဴငိစၾန္းတဲ့ အလုပ္ေတၾ ဆိုရင္ ဒီကာလမႀာ အထူး သတိထားရပၝမယ္။ လူလိမ္ သတိထားရပၝမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ ႓ပိႂင္ဘက္ေတၾ အတိုက္အခံေတၾ ေပၞလာႎိုင္ပၝတယ္။ အလုပ္ေတၾ တစ္၀က္တစ္ပဵက္နဲႛ မဴပီးစီးဘဲ ဳကန့္ဳကာေနတတ္ပၝတယ္။ ရည္ရၾယ္ ဳကံစည္ထားတာေတၾ လက္ေတၾႛႛ ဴဖစ္မလာဘဲ တဴခားစီ ဴဖစ္ကုန္တတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာ လူမႁေရးကိစၤေတၾက လဲၾရင္ ဒီတစ္ပတ္ဟာ စီးပၾားေရး၊ လုပ္ငန္းပိုင္းေတၾမႀာ အထူး ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဆက္အသၾယ္နဲႛ သတင္းေကာင္းေတၾ ဳကားသိရတတ္ဴပီး စိတ္ခဵမ္းသာေနရလိမ့္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး မေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေတၾ တိုးတက္မႁ ေနႀးေကၾးမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ သူမဵားထက္ကို ပိုရုန္းကန္ ဳကိႂးစားရတတ္ပၝတယ္။ ပတ္၀န္းကဵင္နဲႛ အဆင္မေဴပတာ၊ မိတ္ဖက္ပၝတနာေတၾနဲႛ လမ္းခဲၾရတဲ့အထိ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သတိဴပႂရမယ့္ မဟာရက္ဳကမ္းေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛကလည္း ဴပႍဒၝးနဲႛ သမားဴဖႃ၊ ရက္ပုပ္ေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛကေတာ့ မနက္ပိုင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ၀ၝရမိတၨႂနဲႛ သမားညိႂရက္ေတၾ ဆံုေနလုိႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။