Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/08/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၈.၃.၂၀၂၁ မႀ ၁၄.၃.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ၁၄ ရက္ေနႛမႀာ မိန္ရာသီကုိ ေဴပာင္းမယ္။ အဂႆၝကေတာ့ ႓ပိႍရာသီမႀာ ရာဟုနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ ကုမ္ရာသီကို ေဴပာင္း႓ပီး ေသာဳကာနဲႛ ပူးယႀဥ္မယ္။ ဳကာသပေတးနဲႛ စေနဟာ မကာရ ရာသီမႀာ တည္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

လတ္တေလာေကာင္းကင္ဴမင္ကၾင္းမႀာ ထူးဴခားခဵက္အဴဖစ္ ႓ပိႍရာသီထဲမႀာ အဂႆၝနဲႛရာဟု ႓ဂိႂဟ္ေတၾပူးယႀဥ္မႁကို ဴမင္ေတၾႛရ႓ပီး ဒၝကို ဳကာသပေတးက အဴမင္ရႀိထားပၝတယ္။ ဒီအဴမင္အယႀဥ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဇာတာမႀာ အေရးပၝတဲ့ ႓ဂိႂဟ္ေတၾကုိ ဆက္သၾယ္ထားတဲ့အတၾက္ ဒီလပုိင္းမႀာ အစစအရာရာ သတိထား လုပ္ကိုင္ဖုိႛ လိုအပ္ပၝလိမ့္မယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လကလည္း မကာရရာသီခၾင္ထဲ ႓ဂိႂဟ္ ၆ လုံး ပူးယႀဥ္မႁ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီး ဒီ႓ဂိႂဟ္ပူးဴဖစ္စဥ္ဟာ လအတန္ဳကာအထိ လၿမ္းမုိးသက္ေရာက္မႁ ရႀိေနမႀာ ဴဖစ္လုိႛ ဒီအခဵက္ကိုလည္း မေမ့မေလဵာ့ သတိဴပႂရပၝမယ္။ ႓ဂိႂဟ္စီး႓ဂိႂဟ္ဴမင္ေတၾနဲႛ လတ္တေလာ အေဴခအေနေတၾအရ လုပ္ငန္းေတၾ၊ စီးပၾားကုန္သၾယ္မႁေတၾကုိ ေစာင့္ဳကည့္လုပ္ကိုင္ရပၝမယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾ တစ္ပတ္တာလံုးမႀာ စိတ္ဴမန္လက္ဴမန္ေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္လိုႛ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းခဵႂပ္ပၝ။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေပမယ့္ တာ၀န္ေတၾ လုပ္စရာေတၾ ပိုမဵားလာမယ္။ လူေရာစိတ္ပၝ မေနမနားရဘဲ ပင္ပန္းလိုႛ လူထိသၾားတတ္တယ္။ ကဵန္းမာေရး အႎၨရာယ္ မရႀိေပမယ့္ ဂရုစိုက္ရမယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဘယ္ကိစၤမဆုိ ကိုယ္တုိင္က ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူဖုိႛ ဴဖစ္လာမယ္။ အလုပ္အကုိင္ေရး ကံဇာတာ ေကာင္းေပမယ့္ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာေတာ့ ေ၀့လည္ေဳကာင္ပတ္ေတၾ မဵားမယ္။ ရစရာေပးစရာအားလံုးက ဳကန္ႛဳကာတတ္႓ပီး တစ္၀က္တစ္ပဵက္ပဲ ရလိမ့္မယ္။ ေငၾအတၾက္နဲႛ စိတ္ရႁပ္ရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ကိုယ့္ကိစၤမဟုတ္တာေတၾမႀာ အခဵိန္ကုန္လူပန္း ဴဖစ္တတ္တယ္။ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၤ အဆင္ေဴပေအာင္ လုပ္ႎုိင္ေပမယ့္ စီးပၾားေရးမႀာေတာ့ မတည္မ႓ငိမ္ေတၾ မဵားလာမယ္။ အလုပ္မႀာ အလၾဲအေခဵာ္နဲႛ အာရံုေနာက္စရာေတၾ ရႀိလာမယ္။ ေငၾေရးေဳကးေရးကလည္း ၀င္လာသမႀဵ မ႓မဲဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ေပၝက္ကရသတင္းေတၾ၊ ေကာလာဟလေတၾေဳကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာတတ္တယ္။ လူလိမ္ လူညာေတၾ သတိထားရမယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း တစ္ခုခုဆုိ ယတိဴပတ္ မဆံုးဴဖတ္ႎုိင္ဘဲ လက္ေႎႀးေတၾေ၀လိုႛ အမႀား မဵားမယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အလုိမကဵစရာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးကံေတာ့ ေကာင္းႎုိင္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စိတ္ထဲမႀာ မေကဵနပ္တာ၊ ဘ၀င္မကဵတာေတၾ မဵားလာမယ္။ လုပ္ေနတာေတၾက ေရႀႚမေရာက္ ေနာက္မေရာက္နဲႛ အလယ္မႀာ ကိုးလုိႛကန္ႛလန္ႛေတၾ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္ေတၾလည္း ရပ္နားထားရတာ လုပ္သေလာက္ အကဵႂိးမရႀိတာ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးပုိင္းမႀာေတာ့ ရႀာလိုႛေဖၾလုိႛ ရလၾယ္လိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္စီးပၾားကံ အားနည္းႎုိင္တယ္။ လုပ္ထားတာေတၾက သဲထဲေရသၾန္ ဴဖစ္လာ႓ပီး အရံႁးဴပတတ္တယ္။ ဴပည္ပနဲႛ ဆက္သၾယ္လုပ္တာေတၾ၊ လူမဵႂိးဴခားနဲႛ တၾဲလုပ္တာေတၾမႀာ ဳကန္ႛဳကာတာ ဴဖစ္မယ္။ အကဵႂိးမဲ့ လုပ္ေပးရတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာလည္း ရလိုက္ကုန္လုိက္နဲႛ လည္ပတ္ေနရမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အရာရာကို မေကာင္းဴမင္တာ မဵားေန႓ပီး စိတ္ပဵက္အားေလဵာ့လၾယ္ေနမယ္။ လုပ္စရာက ပံုေနေပမယ့္ လုပ္ဴဖစ္တာက နည္းမယ္။ အလုပ္ထဲမႀာ အတုိက္အခုိက္ေတၾ မဵားတတ္႓ပီး လူ႒ကီးေတၾပၝ ပဋိပကၡ ဴဖစ္တတ္တယ္။ စိတ္ေလႀဵာ့သည္းခံလိုက္တာ ေကာင္းမယ္။ ေငၾေဳကးအတၾက္ ပူပန္စရာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႛ သတိဴပႂပၝ။ အဂႆၝေနႛဟာ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးက သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ အလုပ္ေတၾကုိ သတိထား လုပ္ဖိုႛ လိုမယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ ဆံုလိုႛ တခဵႂိႚကိစၤေတၾ တစ္၀က္တစ္ပဵက္သာ အဆင္ေဴပလိမ့္မယ္။