Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
09/25/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၅.၉.၂၀၁၇ မႀ ၁.၁၀.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကန္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက သိဟ္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ သူပိုင္ ကန္ရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး တနဂႆေႎၾနဲႛ ပူးယႀဥ္လာပၝမယ္။ ဳကာသပေတးက တူရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး စေနက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ ရာဟုက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ရိႀေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္ထဲ ကန္ရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္လာမယ့္ တနဂႆေႎၾနဲႛ ဗုဒၭဟူးေဳကာင့္ ေရၿ၊ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ဆန္စပၝး ေဈးကၾက္ေတၾ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ သိဟ္ရာသီက ေသာဳကာနဲႛ အဂႆၝ အပူးဟာ စေနရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားလိုႛ အိမ္႓ခံေဴမ၊ ေဖဵာ္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းနဲႛ သယ္ယူပိုႛေဆာင္ေရး၊ ယာဥ္နဲႛ ယာဥ္ပစၤည္းေစဵးကၾက္ေတၾ ေအးႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ေအးေနႎုိင္႓ပီး ေစဵးႎႁန္းကို ခန္ႛမႀန္းရခက္တာ၊ ေခၞေစဵး ဴမင့္သေလာက္ အ၀ယ္ လိုက္မလာတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးေစဵးကၾက္ အနည္းငယ္ ေအးလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿက ေစဵးအနိမ့္ကေန အဴမင့္ပိုင္းကို ေရာက္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေစဵးက ကဵရိပ္ပိုမဵားလာမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ ေပၞလာႎုိင္ပၝတယ္။ ရင္းႎႀီးသူေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပဴဖစ္ရ၊ အဴငင္းပၾားရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စီးပၾားသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ တိုးခဵဲႚရကိန္း ရိႀေန႓ပီး အသစ္ စမ္းဳကည့္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾက ေအာင္ဴမင္တတ္ပၝတယ္။ လက္ရိႀလုပ္ငန္းေတၾကေတာ့ ပံုမႀန္ေလးပဲ ဆက္သၾားႎုိင္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾမဵားမဵားစားစား ၀င္ကိန္း ရိႀေန႓ပီး ပံုမႀန္၀င္ေငၾအဴပင္ မေမႀဵာ္လင့္တဲ့ ထီေပၝက္၊ ေငၾ၀င္ ကံေကာင္းမႁမဵႂိးေတၾလည္း ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ အမဵားအလယ္မႀာ ထင္ရႀားေပၞလၾင္ေနတတ္တာမိုႛ အခၾင့္ထူးေတၾ ရရႀိတတ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိ လုပ္ငန္းေရာ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾပၝ တုိးခဵဲႚ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္တာမုိႛ ႒ကိႂးစားမႁ မေလဵာ့သင့္ပၝဘူး။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ လုပ္ငန္းကေန အဴမတ္တိုး၊ ၀င္ေငၾသၾက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အေပၝင္းအသင္းမိတ္ေဆၾ ေကာင္းမႁနဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္ကိန္း ရိႀေနဴပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း လူမႁေရးပိုင္း ကဵယ္ဴပန့္ ဆံံ့၀င္မႁေဳကာင့္ အခၾင့္အေရးေတၾ အမိုဵးမိုဵး ရရိႀလာတတ္ပၝတယ္။ ဳကိုးစားအားထုတ္သမႀလည္း အရာထင္ ေအာင္ဴမင္လာႎုိင္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ရန္မဵား၊ လူမုန္းမဵားတဲ့ ကာလထဲ ေရာက္ေနပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ အဴပစ္ဴမင္ခံရ၊ အဴပစ္တင္ခံရနဲ့ စိတ္ညစ္စရာေတၾ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ လူလိမ္ လူေကာက္ေတၾေဳကာင့္ စီးပၾားေရးမႀာ အထိနာတတ္႓ပီး ဆံုးရံႁးမႁေတၾ ႒ကီးမားတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀား၊ အေတၾးအေခၞမႀားလိုႛ လုပ္ငန္းပိုင္း နစ္နာစရာေတၾ ဴဖစ္လာႎိုင္ပၝတယ္။ သတိထားေနထိုင္ရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ ထင္တာေတၾ မဴဖစ္၊ မထင္တာေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာတတ္ပၝတယ္။ ႒ကံစည္ ရည္ရၾယ္ထားတာေတၾ ဴဖစ္မလာဘဲ အမဵႂိးမဵႂိး ဳကန္ႛဳကာေနတတ္ပၝတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထစ္အေငၝ့ေတၾ ႒ကံႂ႓ပီးမႀ ဴပန္အဆင္ေဴပသၾားတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္စရာရိႀတိုင္း အဆင္မေဴပ၊ အေပၝက္အလမ္း မတည့္ ဴဖစ္တတ္တာက သတိထားရမယ့္ အခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ ရႀိေပမယ့္ အ႒ကံအစည္ေတၾ အထေဴမာက္ ေအာင္ဴမင္လာဖိုႛ ရိႀပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာလည္း ေမႀဵာ္လင့္တဲ့အတိုင္း အဆင္ေဴပမယ့္ကိန္း ရိႀေနပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁလည္း ရရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ သၾက္လက္ အဆင္ေဴပလာမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ အာရံုမဵား၊ လူပင္ပန္းရုန္းကန္ရမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးေတၾ လုပ္ရင္းက ဴမႂပ္သၾားတာမဵႂိး၊ မထင္မႀတ္ဘဲ အခက္အခဲ ေတၾႛတာမဵႂိးေတၾ ႒ကႂံရႎုိင္ပၝတယ္။ လူမႁေရးမႀာ သစၤေဖာက္တာ၊ အလိမ္ခံရတာေတၾ ဴဖစ္ကိန္း ရိႀေနပၝတယ္။ လူယံုသတ္သလို ခံရတတ္ပၝတယ္။ သတိထားရမႀာက အတၾင္းလူနဲႛ မိတ္ရင္းေဆၾရင္းေတၾက ဒုကၡေပးတာမဵႂိး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ရက္ပုပ္နဲႛ သမားဴဖႃေတၾလည္း တၾဲေနလိုႛ အခက္အခဲနဲႛတကၾသာ ေအာင္ဴမင္ေစတတ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးကလည္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ တဴခား အညံ့ေတၾနဲႛ တၾဲလဵက္ ဴဖစ္ေနလုိႛ သတိထားရပၝမယ္။ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾဟာ သာမန္ ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။