Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
01/11/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၁.၁.၂၀၂၁ မႀ ၁၇.၁.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ၁၄ ရက္ေနႛမႀာ မကာရရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတး၊ စေနေတၾနဲႛအတူ ခဵဥ္းကပ္ ပူးယႀဥ္လာမယ္။ အဂႆၝက မိႍရာသီ၊ ေသာဳကာက ဓႎုရာသီနဲႛ ရာဟုကိတ္ေတၾက ႓ပိႍနဲႛ ႓ဗိစာၦရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

မကာရရာသီခၾင္မႀာ ပူးယႀဥ္ခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတး-စေန ႓ဂိႂဟ္ပူးဴဖစ္စဥ္ေဳကာင့္ ေရႀႚႎႀစ္သံုးလပုိင္းထိ ကမာၲအ၀န္းမႀာ ကပ္ေရာဂၝနဲႛ မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ပၾားႎုိင္တယ္လိုႛ ေဟာကိန္းရႀိတယ္။ ေရာင္းေရး၀ယ္တာကိစၤေတၾ အခက္အခဲဳကားက တဴဖည္းဴဖည္း ဴပန္ေကာင္းလာႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ သတိထား လုပ္ကိုင္ဖိုႛ လုိဦးမယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ေကာင္းလာႎုိင္႓ပီး ေဈးကလည္း အေတာ္သင့္ ရႀိလာႎုိင္ေပမဲ့ ေရာင္းအားက အေလးသာလိုႛ သိပ္မတက္ဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ဆန္စပၝးက တက္ေဈးတစ္ခုမႀာ ဴမင့္မားလာႎုိင္တယ္၊ ေရၿေဈးကေတာ့ အတက္အကဵ သိပ္မရႀိဘဲ လက္ရႀိ၀န္းကဵင္မႀာပဲ လည္ပတ္ႎုိင္တယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ ဆက္႓ပီး ေအးေနမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾ အလုပ္အကိုင္အေဴခအေန တုိးတက္ေအာင္ဴမင္ဖုိႛ မဵားတယ္။ လူ႒ကီးသူမေတၾကလည္း ကိုယ့္ကို ကူညီဳကလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ စပ္တူအကဵႂိးတူေတၾေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး။ ဆံုးရံႁးမႁပဲ အဖတ္တင္မယ္။ အလုပ္ကံေကာင္းေပမယ့္ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ စိတ္တုိင္းမကဵစရာေတၾ မဵားမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတၾမႀာ သတိထားဖိုႛ ဴဖစ္လာမယ္။ စၾန္ႛစားမႁ မဵားတ့ဲ အလုပ္ေတၾနဲႛ အကဵႂိးမေပးဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္တိုင္းမႀာ အတုိက္အခံ မကင္းဘဲ ဴဖတ္သန္းရမယ္။ စိတ္ညစ္စရာေတၾလည္း မဵားေနမယ္။ အလုပ္ သိပ္မေကာင္းေပမယ့္ ေငၾေဳကးကံေတာ့ ေကာင္းမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္မႀားကုိင္မႀားေတၾ ဴဖစ္တတ္တဲ့ ကာလမုိႛလိုႛ ကၽၾမ္းကဵင္သူေတၾနဲႛ တုိင္ပင္႓ပီးမႀ လုပ္ပၝ။ ဘာလုပ္လုပ္ လက္စမသတ္တာ၊ အဆံုးမသတ္တာေတၾ မဵားမယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾ မဵားလုိႛ ဘာမႀ ဴဖစ္မလာဘဲ ဳကာသၾားမယ္။ ေငၾေဳကးပုိင္းမႀာလည္း အရံႁးအဴမတ္ မေပၞဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဥပေဒမလၾတ္ကင္းတာေတၾ ေရႀာင္ရမယ္။ အလုပ္မႀာ အာဏာပုိင္၊ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပိုင္းေတၾ နဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾက ကိုယ့္ကုိပဲ ကၾက္႓ပီး ဖိအားေပးတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၤမႀာ သူႛဖာသာ အဆင္ေဴပသၾားတာ မဵားမယ္။ ေငၾေဳကးကံ အညံ့ ရႀိေနတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ ႒ကံဖန္ ကံေကာင္းတတ္ေပမယ့္ အလုပ္ကိစၤ စီးပၾားေရးပုိင္းေတၾ ညံ့မယ္။ လုပ္ထားတာေတၾ အရာမထင္ဘဲ အလဟႍ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အကဵႂိးမဴဖစ္တာေတၾ ေလႀဵာက္လုပ္႓ပီး စိတ္ညစ္ရမယ္။ စပ္တူရႀယ္ယာေတၾဆုိရင္ လံုး၀ ေရႀာင္ကဵဥ္ထားသင့္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အေပဵာ္အပၝး၊ အသၾားအလာေတၾေဳကာင့္ အလုပ္ကို ထိခုိက္တတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ စိတ္ပူပန္ရတာ၊ သူမဵားကိစၤေတၾခဵည္း ၀င္လုပ္ရတာေတၾ မဵားမယ္။ ကိုယ့္အတၾက္ သိပ္အကဵႂိးအဴမတ္ မရႀိဘဲနဲႛ လုပ္ေပးရမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာလည္း စိတ္ပဵက္စရာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ရန္မဵား၊ အတုိက္အခုိက္မဵားမယ္။ လုပ္သမႀဵ အဴပစ္ရႀာ ေ၀ဖန္သူေတၾ ေပၝမယ္။ လုပ္ငန္း စီးပၾားလည္ပတ္ရာမႀာေတာ့ ေအာင္ဴမင္မယ္။ အတုိက္အခံ မကင္းဘဲ လုပ္ကိုင္ရမယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ရပ္တည္မယ္။ ေငၾေဳကးကံေတၾ သိပ္ေကာင္းလာမယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ လုပ္ငန္း႒ကီး စတင္တာမဵႂိး ေရႀာင္ရမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႛ ရက္ညံ့တယ္။ ဳကာသပေတးက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ နဂၝးေပၞရက္ပၝ ဆံုလိုႛ အလုပ္ေတၾ တစ္ပုိင္းတစ္စ ကဵန္တတ္တယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္လုိႛ ရက္ေကာင္း ႒ကံႂတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ ၀ၝရမိတၨနဲႛ သမားညိႂရက္ ဆံုလိုႛ မဂႆလာအခၝ မေပးအပ္ပၝ။