Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/28/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၇.၃.၂၀၁၇ မႀ ၂.၄.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ မိန္ရာသီမႀာ (ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့) ရာသီသခင္ ေသာဳကာနဲႛ ပူးယႀဥ္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက မိႍရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး မူလ တည္ရႀိေနတဲ့ ရာသီသခင္ အဂႆၝနဲႛ ခဵဥ္းကပ္ ပူးယႀဥ္လာပၝမယ္။ အဂႆၝကုိ သိဟ္ရာသီက ရာဟုက ဴမင္ထားပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ေသာမ႓ဂိႂဟ္ ႎႀစ္လံုး ဴဖစ္တဲ့ ဳကာသပေတးနဲႛ ေသာဳကာ ေနာက္ဴပန္သၾားမႁ ဴဖစ္စဥ္မႀာ ႓ဂိႂဟ္ ႎႀစ္လံုးဟာ အဴပန္အလႀန္ အဴမင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ ႓ဂိႂဟ္ေတၾ ေနာက္ဴပန္သၾားတဲ့အခၝ ဴပည္ရၾာ ေခဵာက္ဴခားတာ၊ ပထ၀ီႎုိင္ငံေရး မတည္႓ငိမ္တာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္႓ပီး တစ္ႎၾယ္ငင္တစ္စင္ပၝ ဆုိသလို စီးပၾားေရး၊ ကုန္သၾယ္မႁေတၾလည္း အနည္းနဲႛအမဵား မတည္႓ငိမ္မႁ ရႀိလာတတ္ပၝတယ္။

ဒီအဴမင္အယႀဥ္မႀာ ပၝ၀င္ေနတဲ့ တနဂႆေႎၾေဳကာင့္လည္း ဴဖစ္ရပ္ေတၾဟာ သိသာထင္ရႀားမႁ ပိုမဵားလာႎုိင္႓ပီး ႎုိင္ငံေရးအခင္းအကဵင္းအလုိက္ ေစဵးကၾက္ အေနအထားေတၾလည္း လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ကုိ ဳကည့္ရင္ ပဲမဵႂိးစံုေစဵးကၾက္ဟာ အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္ႎုိင္႓ပီး ေစဵးေတၾ မႀန္းဆရ ခက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾလည္း ခပ္သၾက္သၾက္ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ဒီအပတ္မႀာ အတက္အကဵ သိပ္မရႀိလႀဘဲ ေစဵးလည္း မေကာင္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးက ကဵရိပ္ အနည္းငယ္ ဴပလာႎုိင္႓ပီး ေငၾေစဵးက သိသိသာသာ အားေကာင္းလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းကေန အကဵႂိးအဴမတ္ေတၾ ခံစားခၾင့္ေတၾ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ေပၞေပၝက္ ရရိႀမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူမႁေရး အဆက္အသၾယ္ေတၾေဳကာင့္လည္း ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာ တၾင္ကဵယ္ ေအာင္ဴမင္လာနိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ တိုးခဵဲႚတာေတၾနဲႛ မသင့္ေသးပၝဘူး။ လက္ရိႀလုပ္ငန္းကပဲ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္ေနပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾကုန္ေဳကးကဵမဵားဴပီး ၀င္ေငၾနည္းမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ အခက္အခဲေတၾနဲႛ ႒ကံႂရတတ္ဴပီး လုပ္ငန္းစီးပၾားေတၾ အရံႁးေပၞလာနိုင္ပၝတယ္။ ကဵန္းမာေရးကအစ လူမႁေရးအဆံုး အားလံုး အခက္အခဲေတၾနဲႛ လံုးပန္းေနရ တတ္ပၝတယ္။ သူတပၝးေငၾေဳကးကိစၤ ဳကားမ၀င္တာ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္ပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ ရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾ ပဵက္ဴပားတတ္ပၝတယ္။ လုပ္မယ္လိုႛ စီစဥ္ထားတာေတၾနဲ့ တကယ္တမ္း ဴဖစ္လာတာေတၾ လဲၾေခဵာ္ေနတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ ပံုမႀန္ေလး လည္ပတ္ေနေပမယ့္ အကဵႂိးအဴမတ္ရယ္လိုႛ မသိသာဘဲ လုပ္ရတာ အပိုလို ခံစားေနရတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾနဲ့ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားသစ္ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႎုိင္႓ပီး လက္ရိႀလုပ္ငန္းမႀာလည္း တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ဴမင္ေတၾႛရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎိုင္ငံရပ္ဴခားနဲ့ ဆက္သၾယ္ ေဆာင္ရၾက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ ႒ကီးပၾားတိုးတက္ႎိုင္႓ပီး ရပ္ေ၀းက မိတ္ေဆၾေတၾရဲ့ ကူညီမစမႁေတၾလည္း ရရိႀမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ၀င္ေငၾ ထၾက္ေငၾ မမႀဵမတ ဴဖစ္႓ပီး အကုန္အကဵေတၾ မဵားဴပားႎိုင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာလည္း ႒ကိႂးစားသေလာက္ အရာမထင္ဘဲ စိတ္မေကဵနပ္စရာေတၾ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ ေရႀႚတိုးရခက္၊ ေနာက္ဆုတ္ရခက္တဲ့ အေဴခအေနမဵႂိးေတၾ ႒ကႂံႎိုင္႓ပီး ေငၾေဳကးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စိတ္ညစ္ရတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ကိုယ့္လုပ္ငန္း မေကာင္း၊ အေဴခအေနမဟန္ေပမယ့္ သူတပၝးလုပ္ငန္းမႀာ သၾားေရာက္ ပူးေပၝင္းတာ စပ္တူရႀယ္ယာ စုေပၝင္းစပ္ေပၝင္း လုပ္တာေတၾက ပိုမို အကဵႂိးေပးႎိုင္ပၝတယ္။ စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာေတၾ ပတ္လည္၀ိုင္းေနဴပီး အလုပ္မႀာ အခက္အခဲေတၾနဲ့ မဳကာဏ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ အနီးကပ္ဆံုးလူေတၾက ဒုကၡေပးတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လက္ခေမာင္း ခတ္ေလာက္ေအာင္ ေအာင္ဴမင္ တိုးတက္မယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ ကံပၾင့္ကံဴမင့္ေနလိုႛ ထီေပၝက္တာ၊ လုပ္ငန္း႒ကီးေတၾ ကိုယ့္လက္ထဲ ေရာက္လာတာ၊ အေမၾအနႀစ္ ရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ နတ္ေကာင္းေစာင္မသလို မထင္မႀတ္ဘဲ ကံတရားက ကိုယ့္ကို မဵက္နႀာသာေပးပၝလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆၾကၸမႀာလည္း အကဵႂိးေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ အကဵႂိးေပးမႁ အားနည္းတတ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ ရက္ရာဇာနဲႛ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ဒီအပတ္မႀာ အလၾန္ ေကာင္းတဲ့ ေနႛေကာင္းရက္သာ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ သမားဴဖႃနဲႛ ဴပႍဒၝး ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ မဟာရက္ဳကမ္းေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္သင့္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။