Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/20/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၂.၂၀၁၇ မႀ ၂၆.၂.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကုမ္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး ဗုဒၭဟူးကလည္း ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ သၾားေရာက္ ပူးယႀဥ္လာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝဟာ မိန္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀႀဥ္႓ပီး ကန္ရာသီက ဳကာသပေတးနဲႛ အဴပန္အလႀန္ ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတး ဟာ ေနာက္ဴပန္ (၀ဳက) ႎႁန္းနဲႛ သၾားေနပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီမႀာ တည္႓ပီး ရာဟုက သိဟ္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ကုမ္ရာသီေရာက္ တနဂႆေႎၾနဲႛ ဗုဒၭဟူးက ဓႎုရာသီက စေနက ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ေနပၝတယ္။ ဒီအဴမင္အရ ဆန္စပၝးနဲႛ ေရၿေစဵးေတၾ တက္ရိပ္ဴပလာႎုိင္သလို မိန္ရာသီက အဂႆၝ၊ ေသာဳကာကို ဴမင္ထားတဲ့ ဳကာသပေတးရဲႚ ေနာက္ဴပန္သၾားမႁေဳကာင့္လည္း ေငၾေဳကးေဈးကၾက္၊ စေတာ့အိတ္ခဵိန္း ေစဵးကၾက္ေတၾမႀာ ေ၀ခၾဲရခက္တဲ့ အေနအထားေတၾ၊ မခန္ႛမႀန္းႎုိင္ေလာက္တဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾ ေပၞေပၝက္တတ္ပၝတယ္။

အခုအပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္ဟာ အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ မဵားတတ္႓ပီး ေဈးမေကာင္းဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ဒီအပတ္မႀာ ေစဵးအ႓ငိမ္ မဵားႎုိင္႓ပီး တက္ရိပ္ အနည္းငယ္ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ ဒီအပတ္မႀာ ေစဵးအဴမင့္တန္း ဴဖစ္လာႎုိင္ေပမယ့္ အေရာင္းမဵား လုိႛ ဴပန္ေအးတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးက အတန္သင့္ ဴမင့္လာႎုိင္တယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကး အခက္အခဲနဲ့ စိတ္ညစ္စရာတခဵႂိႚရိႀေပမယ့္ လုပ္ငန္းမႀာ ပံုမႀန္ တိုးတက္မႁေတၾ ဴမင္ေတၾႛရမႀာပၝ။ လက္ရိႀလုပ္ငန္းေတၾက ေကာင္းမၾန္ေနေပမယ့္ အလုပ္သစ္၊ စီမံကိန္းအသစ္ေတၾ တိုးခဵဲႚမိရင္ေတာ့ အထိုင္မကဵဘဲ အခက္အခဲနဲႛသာ ႒ကံႂရတတ္ ပၝတယ္။ ရသေလာက္ ကုန္တတ္တဲ့ ကာလမိုႛ အသံုးအစဲၾေတၾ သတိထားဖုိႛ လိုပၝလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေခၝင္းခဲ ေခၝင္းေနာက္စရာေတၾ ေပၞေပၝက္လာသလို ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ ဴပႍနာေတၾထဲ ၀င္ပၝရတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အရႁပ္အရႀင္းေတၾ ေဴဖရႀင္းရတတ္႓ပီး အမႁအခင္းေတၾအထိ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ သူတပၝး ေငၾေတၾ ဳကားကေန ၀င္ကိုင္ထားရင္ အာမခံမိရင္ စိုက္ေလဵာ္ စိုက္ရႀင္းရကိန္း ဆိုက္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾလည္း ထိခိုက္သၾားႎုိင္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ လည္ပတ္မႁ ေႎႀး႓ပီး ဘာလုပ္လုပ္ တခၝတည္းနဲႛ မ႓ပီး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ မႀန္းထားတာတစ္မဵႂိး ဴဖစ္လာတာ တလဲၾနဲႛ စိတ္ပဵက္စရာေတၾ ႒ကႂံရတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာ ေမႀဵာ္မႀန္းသလို ဴဖစ္မလာဘဲ အကုန္အကဵလည္း မဵားေနနိုင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အတိုက္အခံေတၾ ေပၞလာဴပီး ေဴဖရႀင္းရကိန္း ရိႀေနပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားသစ္ေတၾ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ ဒီအခိဵန္မႀာ စတင္ရင္ ေအာင္ဴမင္ ထၾန္းေပၝက္ပၝလိမ့္မယ္။ လူမႁေရးအရ ဆက္ႎၾယ္ ပတ္သက္႓ပီး လုပ္ငန္းမႀာ အကဵႂိးရိႀ အဆင္ေဴပတာမဵႂိး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾ ရရိႀ႓ပီး အခၾင့္အေရးေတၾ ရပၝလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆၾေရာင္းရင္းေတၾရဲ့ အကူအညီေတၾ ရရိႀႎုိင္ပၝတယ္။ စီးပၾားတက္မယ့္ ကာလလိုႛ ဆိုႎုိင္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အာရံုမဵား၊ အလုပ္မဵား႓ပီး လုပ္ငန္းမႀာလည္း လဲၾေခဵာ္ နစ္နာမႁေတၾ ႒ကႂံရတတ္ပၝတယ္။ အတိုက္အခိုက္ေတၾေဳကာင့္ လုပ္ငန္းကို အထိနာေစႎုိင္႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႎုိင္၊ မကိုင္ႎုိင္ ဴဖစ္ေနလိုႛ သူတပၝးက ဳကား၀င္ ေနရာယူ၊ အေခဵာင္ႎႁိက္တာမဵႂိး ခံရတတ္ပၝတယ္။ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းမႁမဵားတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အတၾင္း႒ကိတ္ အတိုက္အခံေတၾ ရန္ေတၾ ေပၝမဵားေနတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္ကို နည္းမဵႂိးစံုနဲႛ ေႎႀာင့္ယႀက္ ဒုကၡေပးတာမိုဵး ခံရတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ ေမႀဵာ္လင့္သေလာက္ တိုးတက္မႁ မရိႀဘဲ အေတာ္ေလး တၾန္းတၾန္းတိုက္တိုက္ ႒ကိႂးစားကာမႀ တန္ကာကဵပၝလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤနဲႛပတ္သက္လိုႛ စကားအေဴခအတင္ ေဴပာဆိုရတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဴပည္ပ ႎုိင္ငံရပ္ဴခားနဲ့ ဆက္သၾယ္ လုပ္ကိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ အရိႀန္အဟုန္နဲႛ ေအာင္ဴမင္ဖို့ ရိႀပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အရာရာကို အေကာင္းဴမင္ ႒ကိႂးစားခဵင္စိတ္ေတၾ ဴဖစ္ေနလိုႛေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀပၝလိမ့္မယ္။ စီးပၾားသစ္ေတၾ ခဵဲႚထၾင္ရင္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ အေဴခတည္ရင္ ဒီကာလဟာ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအရလည္း ေပဵာ္ရၿင္စရာအခိဵန္ေတၾ ဴဖတ္သန္းရတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လုိႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ၀ၝရမိတၨႂငယ္၊ သမားညိႂရက္ေတၾ ဴဖစ္ေပမယ့္ ရက္ရာဇာလည္း ဴဖစ္လုိႛ အခက္အခဲဳကားက ေအာင္ဴမင္ေစတတ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးက ေဆာင္သင့္တဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝ တယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ေရႀာင္ပၝ။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။