Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
01/16/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၆.၁.၂၀၁၇ မႀ ၂၂.၁.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ မကာရရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ကန္ရာသီက ဳကာသပေတးနဲႛ ႓ဗိစာၦရာသီက စေနရဲႚ အဴမင္ေတၾကို ရရႀိထားပၝတယ္။ အဂႆၝနဲႛ ေသာဳကာဟာ ကုမ္ရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္ေန႓ပီး ရာဟုကိတ္ေတၾနဲႛ ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ဓႎုရာသီမႀာ ေန႓ပီး ရာဟုနဲႛ ဆက္သၾယ္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အဂႆၝ-ရာဟု-ေသာဳကာ ႓ဂိႂဟ္တၾဲေတၾနဲႛ တနဂႆေႎၾကို ဆက္သၾယ္ထားတဲ့ စေန၊ ဳကာသပေတး အဴမင္ေတၾဟာ ဒီအပတ္ ဒီလပုိင္းေတၾမႀာ သိသာထင္ရႀားစၾာ ဴဖစ္တည္ေနပၝတယ္။

ဒီအဴမင္အရ ေရၿေဈး၊ စေတာ့ရႀယ္ယာေဈးကၾက္ေတၾမႀာ အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္လၾန္းတာ၊ ခန္ႛမႀန္းရ ခက္ခဲတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞတတ္သလို ေရနံေလာင္စာေဈးေတၾလည္း အတက္ဳကမ္း၊ အကဵဳကမ္းတာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္ပၝတယ္။ မေမႀဵာ္လင့္တဲ့ ပထဝီႎုိင္ငံေရးအဴဖစ္အပဵက္ေဳကာင့္ ေဈးကၾက္ေတၾ လႁပ္ခၝမႁ ဴပင္းထန္လာတတ္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ကို ဳကည့္ရင္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းေပမယ့္ ေဈးမေကာင္းဘဲ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေဈးအတက္အကဵ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေစာပိုင္း ေဈးေအးရာကေန အတန္သင့္ ဴပန္မာလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ ဒီအပတ္မႀာ အဴမင့္ပုိင္းကေန ဴပန္ေအးလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးက ခပ္ေအးေအးပဲ သၾားႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အတိုက္အခံေတၾ ဳကားက ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾေတာ့ မစသင့္ေသးပၝဘူး။ ဘာလုပ္လုပ္က ကိုယ့္ကို အတိုက္အခံဴပႂမယ့္သူေတၾ ရိႀေနတာမို့ အခက္အခဲ ဴဖစ္႓ပီးမႀ အဆင္ေဴပနိုင္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဝင္ေငၾလည္းေကာင္း၊ ကုန္စရာလည္း မဵားေနတဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအရ အဆင္မေဴပမႁေတၾ မဵား႓ပီး ရန္လည္း ေပၞတတ္တာေဳကာင့္ စီးပၾားေရးမႀာပၝ ထိခိုက္မႁ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဝင္ေငၾထၾက္ေငၾ ခဵင့္ခဵိန္႓ပီး မလိုလားအပ္တဲ့ အကုန္အကဵေတၾ ေလ႖ာ့သင့္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾေတၾ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေပၝင္းအပၝေတၾနဲ့ အဆင္မေဴပမႁ ဴဖစ္႓ပီး လုပ္ငန္းကေန လက္တဲၾ ဴဖႂတ္တာ၊ လမ္းခဲၾရတာေတၾ ဴဖစ္လာနိုင္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အေနႀာင့္အယႀက္ မဵားေနမယ့္ ကာလကို ေရာက္ေန႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း စိတ္ဴမန္ လက္ဴမန္ စၾတ္လုပ္မိလို့ အမႀားအယၾင္းေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ ခၝတုိင္းထက္ သၾက္လက္ ေခဵာေမၾႛလာႎုိင္ပၝတယ္။ ကိုယ္ဘာလုပ္လုပ္ အလၾယ္တကူ ဴဖစ္သၾား႓ပီး အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾလည္း ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ေလးေတၾ ရိႀေပမယ့္ စီးပၾားေရး ေကာင္းေနမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾ သိသိသာသာ တိုးပၾား ရရိႀမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စီးပၾားသစ္ကလည္း အကဵႂိးေပးတတ္ပၝတယ္။ ပံုမႀန္ ဝင္ေငၾအဴပင္ လာဘ္ရၿင္တာ၊ ထီေပၝက္တာ၊ ဳကားေပၝက္ေတၾကေန ဝင္တာ စတဲ့ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာ ကံေကာင္းမႁေတၾ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လူမႁေရး စီးပၾားေရးအဘက္ဘက္က အကဵပ္အတည္း ဴဖစ္လာနိုင္တဲ့ အေဴခအေန ေရာက္ေနပၝတယ္။ အသၾားအလာ သတိထားပၝ။ မေမ႖ာ္လင့္ဘဲ ကဵန္းမာေရး ညံ့တာ၊ ထိခိုက္မိတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ လုပ္ရင္း ဴမႀုပ္သလိုမိုဵး အရင္းအနီႀးေတၾ ေပဵာက္၊ လုပ္ငန္းေတၾ မတည္႓ငိမ္ ဴဖစ္လာႎိုင္ပၝတယ္။ ထၾက္ေငၾလည္း မဵားေနလို့ သတိထားရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ရင္းတန္းလန္းနဲႛ မပီးမဴပတ္ ဴဖစ္တာ ရပ္ဆိုင္းသၾားတာေတၾ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းက အကဵႂိးအဴမတ္ထက္ လည္ပတ္ရံုအဆင့္နဲ့ လုပ္ကိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ အကဵႂိးတူ ပူးေပၝင္းတာက ပိုအဆင္ေဴပႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ မဟာရက္ဳကမ္းနဲႛ ဝၝရမိတၨႂရက္ေတၾ ဆုိင္ေနလိုႛ ေရႀာင္သင့္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လုိႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ စေနေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။