Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/30/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၃၀.၃.၂၀၂၀ မႀ ၅.၄.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက မိန္ရာသီမႀာ ရႀိ႓ပီး အဂႆၝက မကာရရာသီမႀာ စေနနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ကုမ္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးက ၃၀ ရက္ေနႛမႀာ နိစ္အဴဖစ္ အားနည္းေစတဲ့ မကာရရာသီကို ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ ေသာဳကာက ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရာဟု ကိတ္ေတၾက ေမထုန္နဲႛ ဓႎုရာသီခၾင္ေတၾမႀာ ဆက္လက္တည္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ မကာရရာသီခၾင္ထဲ အဂႆၝ၊ ဳကာသပေတး၊ စေန႓ဂိႂဟ္သုံးလံုး ရပ္တည္လာပၝတယ္။ ႓ဂိႂဟ္အားလံုးကလည္း ရာဟု၊ ကိတ္၀င္ရုိးထဲမႀာ ေရာက္ေနလိုႛ ကာဠာသဖယုဂ္ကို ရရႀိပၝတယ္။ ဒီအေနအထားမႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္ အေဴခအေနဆုိးေတၾ ဆက္ဴဖစ္တတ္႓ပီး ဴပန္လည္ဦးေမာ့ ေကာင္းမၾန္ဖိုႛကေတာ့ ေခတၨ ေစာင့္ဆုိင္းရပၝမယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ နည္းပၝး႓ပီး ေဈးကလည္း စိတ္႒ကိႂက္ မဴဖစ္တဲ့ ေပၝက္ေဈးမဵႂိး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းမဵားလုိႛ ေဈးအနည္းငယ္ ဴပန္ေအးႎုိင္႓ပီး ေရၿေဈးက ဒီအပတ္မႀာ အတက္ထက္ အကဵ ပိုမဵားတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ လက္ရႀိႎႁန္း ပတ္လည္မႀာ အတက္အကဵ အနည္းငယ္သာ ဆက္သၾားမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စိတ္ညစ္စရာေတၾ ေပၞလာမယ္။ အလုပ္ထဲ စိတ္မပၝတာ၊ ေဴပာင္းခဵင္ ေရၿႚခဵင္တာေတၾ ပိုမဵားလာမယ္။ လုပ္သေလာက္ ဴပန္မရဴဖစ္ေန႓ပီး ေငၾေဳကးကိစၤအတၾက္ ေဴပာရဆုိရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ကံဇာတာ အားနည္းခဵိန္ ဴဖစ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လုပ္ရင္းက ဴမႂပ္သလို ဴဖစ္ေနမယ္။ လူမႁကိစၤေတၾ ဴပႍနာတက္႓ပီး ေဴဖရႀင္းရ ခက္လိမ့္မယ္။ အိမ္မႀာ ေနရတာ မေပဵာ္ဘဲ မိသားစုနဲႛလည္း အဆင္မေဴပဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ဴပႍနာေဟာင္းေတၾ ဴပန္ေပၞမယ္။ စုိက္ထုတ္ ေဴဖရႀင္းရတာမဵႂိးေတၾ ဴဖစ္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အဆင္မေဴပတာေတၾ ရႀိေနေပမယ့္ မဳကာခင္ ဴပန္ေကာင္းလာဖိုႛ ရႀိတယ္။ လုပ္ခဵင္တာ ဴဖစ္ခဵင္တာေတၾက နည္းနည္းခဵင္းစီပဲ အေကာင္အထည္ ေပၞမယ္။ အလုပ္ထဲ ရန္ေပၞ၊ စကားမဵားတာ ရႀိမယ္။ သီတင္းပတ္ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ဇာတာေလး တက္လာလိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ရန္အတုိက္အခံေတၾဳကားက အလုပ္ေတၾ အဆင္ေဴပမယ္။ ကူညီမယ့္ မိတ္ေဆၾ ေပၝမဵားမယ္။ ေငၾရႀာလိုႛလည္း ေကာင္းေနလိမ့္မယ္။ လူမႁအဆက္အသၾယ္ကတစ္ဆင့္ စီးပၾားေရးမႀာ အကဵႂိးဴပႂလာလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးစီးပၾားနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေကာင္းတဲ့အခဵိန္ပၝပဲ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဟုိေဴပးဒီေဴပးနဲႛ ဂဏႀာမ႓ငိမ္ရဘဲ လႁပ္ရႀား သၾားလာေနရမယ္။ အလုပ္ေတၾ တစ္ခုတည္းမကဘဲ ေလႀဵာက္လုပ္ေနရမယ္။ လုပ္တာေတၾကလည္း မ႓ပီးမဴပတ္နဲႛ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ ဴဖစ္စရာေတၾ လာေတာ့မယ္။ ႒ကိႂတင္ ဴပင္ဆင္ထားရမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းခဵင္ေပမယ့္ ကိုယ္က စိတ္တုိင္းမကဵ ဴဖစ္မယ္။ လူမႁကိစၤ၊ မိသားစုေရးရာမႀာ စိတ္ညစ္စရာေတၾ သိပ္မဵားလာမယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵလည္း သိပ္မဵားလာမယ္။ အနားကလူေတၾကလည္း အားကိုးမရ ဴဖစ္ေနမယ္။ စိတ္ရႁပ္ေနရလိမ့္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဇာတာတက္႓ပီး လုပ္ကိုင္သမႀဵ အေပၝက္အလမ္းတည့္ အဆင္ေဴပမယ္။ အလုပ္သစ္ေတၾ တုိးခဵဲဲႚရမယ္။ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္း အကူအညီေတၾ ရမယ္။ စီးပၾားေရးကံ ေကာင္းေနခဵိန္ဴဖစ္လုိႛ အသံုးခဵတတ္ဖုိႛ လိုတယ္။ ရပ္ေ၀းနဲႛ ခဵိတ္ဆက္လုပ္ရင္ ပုိေကာင္းမယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛက ၀ၝရမိတၨႂ၊ ရႀမ္းရက္ဆံုလုိႛ အညံ့ ရႀိေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛကလည္း နဂၝးေပၞ၊ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုလိုႛ လုပ္ငန္းစီးပၾားမႀာ အခက္ေတၾႛတတ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက ဴပႍဒၝး သမားညိႂရက္ေတၾဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။