Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/29/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၉.၅.၂၀၁၇ မႀ ၄.၆.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကန္ရာသီက ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဳကာသပေတးရဲႚ အဴမင္ကုိ ရရႀိထားပၝတယ္။ အဂႆၝက ေမထုန္ရာသီကုိ ၀င္႓ပီး ဓႎုရာသီက စေနနဲႛ အဴပန္အလႀန္ ဆက္သၾယ္လာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဗုဒၭဟူးက မိႍရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာက ၃၁ ရက္ေနႛမႀာ လာေရာက္ ပူးယႀဥ္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္ သၾားေန႓ပီး ရာဟုက သိဟ္ရာသီမႀာ ဆက္လက္ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္


တနဂႆေႎၾ၊ ဳကာသပေတးရဲႚ ဆက္သၾယ္မႁရယ္၊ စေန၊ အဂႆၝ ပၝပ႓ဂိႂဟ္တၾဲေတၾရဲႚ ဆက္ႎၾယ္မႁေတၾ ႎႀစ္ခု စံုလာတဲ့ အခုအပတ္ ႓ဂိႂဟ္ေတၾရဲႚ တည္ေနပံုဟာ စိတ္၀င္စားစရာ ဴဖစ္လာပၝတယ္။

အဂႆၝ-စေန ႓ဂိႂဟ္တၾဲရဲႚ အဴပန္အလႀန္ ဴမင္ယႀဥ္မႁအရ ေရနံေလာင္စာ၊ အိမ္႓ခံေဴမ၊ စက္မႁလက္မႁ၊ သတၨႂ၊ ေဴမေအာက္သယံဇာတနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေစဵးကၾက္ေတၾမႀာ အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴပင္းထန္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ရန္အိမ္မႀာ တည္ေနတဲ့ တနဂႆေႎၾကို ဆက္သၾယ္ထားတဲ့ ဳကာသပေတးေဳကာင့္ ေရၿ၊ ေဆး၀ၝးနဲႛ ဆန္စပၝးလို ေစဵးကၾက္ဟာ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ လာႎုိင္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ ပဲေစဵးကၾက္ကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာ ေစဵးႎႁန္းေတၾပၝ မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ အကဵႂိးမရႀိသလို ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးဟာ ဒီအပတ္မႀာ ေစဵးသိပ္မေကာင္းႎုိင္ဘဲ အေရာင္းက အားသာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေစဵးက ေခၞေစဵး ဴမင့္ေပမဲ့ သိပ္တက္မလာဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေစဵးက တက္ရိပ္ ရႀိေနပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္မဵား၊ တာ၀န္ ဖိစီးမႁေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ ဒီအပတ္ထဲမႀာ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရတာ၊ အလုပ္အကိုင္ ပဵက္တာ၊ ေဖာက္သည္ပဵက္၊ မိတ္ပဵက္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကး အေပးအယူေတၾ သတိထား လုပ္ပၝ။ ေငၾအရႁပ္အရႀင္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ရင္းႎႀီးက႗မ္း၀င္သူေတၾနဲႛ ဴပႍနာ ဴဖစ္တတ္႓ပီး လုပ္ငန္းမႀာပၝ ရိုက္ခတ္လာတတ္ပၝတယ္။ ဴပင္ပလုပ္ငန္းခၾင္ ဆက္ဆံေရးမႀာလည္း အဴမင္မတူသူ၊ အတိုက္အခံေတၾေဳကာင့္ စိတ္ပဵက္စရာေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ စုိက္ေလႀဵာ္ရ ရႀင္းရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအခိဵန္မႀာ စိတ္ကူးရိႀတဲ့အတိုင္း အ႒ကံအစည္ ခဵထားတဲ့အတိုင္း ရဲရဲရင့္ရင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္။ အစီအစဥ္ ခဵထားတဲ့အတိုင္းလည္း ဴဖစ္ေဴမာက္ ေအာင္ဴမင္ဖိုႛ ရိႀပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္က ဘာပဲလုပ္လုပ္ သတိၫရိႀရိႀ စၾန့္စားရင္ ေအာင္ဴမင္မႁက အသင့္ ေစာင့္႒ကိႂေနမႀာပၝ။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အေဴခတည္ဆဲ လုပ္ငန္းေတၾ အေဴခကဵသၾားပၝလိမ့္မယ္။ ရင္းနီႀးဴမႀုႂပ္နံႀထားတာေတၾက အကဵႂိးေပးမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ၊ မက႗မ္းကဵင္ေသးတဲ့ နယ္ပယ္ေတၾမႀာ စၾန္ႛစားတာမဵႂိး မလုပ္သင့္ေသးပၝဘူး။ ရိႀတာေလးေတၾ ပလံုသၾားတတ္ပၝတယ္။ ဒီကာလမႀာ အဴမတ္အစၾန္းမဵားတဲ့ ခၾင္ေတၾ ေတၾႛပၝလိမ့္မယ္။ ၀င္ေငၾလည္း ေကာင္းတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ကဵန္းမာေရး သတိထားရပၝမယ္။ ေရာဂၝအေသးေလးကေန ႒ကီး႒ကီးမားမားအထိ ခံစားသၾားရတတ္ပၝတယ္။ ေခၝင္းေတၾ ရႁပ္ေထၾးေနာက္ကိဵေန႓ပီး အေတၾးမႀား အ႒ကံမႀား လုပ္ကိုင္မိလို့ ဴပႍနာေပၝင္းစံု ေဴဖရႀင္းရတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ သတိထား ကိုင္တၾယ္ပၝ။ အကုန္အကဵ အလၾန္ မဵားတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ထင္သလို မဴဖစ္တာ၊ ေမႀဵာ္လင့္တာနဲ့ တဴခားစီ ႒ကႂံရတာေတၾကို ဒီအပတ္ထဲမႀာ ေတၾႛရပၝႎိုင္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ဦးတည္သလို ဴဖစ္မလာဘဲ လမ္းေပဵာက္သၾားသလို ခံစားရတတ္ပၝတယ္။ မယ္မယ္ရရ ဘာမႀ အေကာင္အထည္ မေပၞဘဲ အခိဵန္ကုန္ လူပန္း အလုပ္ေတၾ လုပ္မိတတ္ပၝတယ္။ အတၾင္းက အတိုက္အခံေတၾနဲ့ ယႀဥ္႓ပိႂင္ရတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ အရိႀန္ရ တိုးတက္ဖိုႛ ရိႀပၝတယ္။ အတိုက္အခံေတၾ မကင္းေပမယ့္ လုပ္ငန္းမႀာ ဒီထက္ ေအာင္ဴမင္မယ့္ အလားအလာေတၾ ရိႀေနပၝတယ္။ ေနရာေကာင္း အခၾင့္အေရးေကာင္းေတၾ ရရိႀတတ္တဲ့အတၾက္ လက္လၾတ္မခံဘဲ ႒ကိႂးစားသင့္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းရႀင္ဆိုရင္ အထုပ္နဲႛအထည္နဲ့ ေငၾ၀င္ကိန္း ရိႀေန႓ပီး ၀န္ထမ္းဆိုရင္လည္း ရာထူးဌာန တိုးတက္ကိန္း ရိႀေနပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး၊ ၀ၝရမိတၨႂရက္ေတၾ ဆံုတဲ့အတၾက္ ေရႀာင္ရမယ့္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေစတတ္တဲ့ သမားညိႂ၊ မဟာရက္ဳကမ္းေတၾ ဆံုေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။