Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/17/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၇.၇.၂၀၁၇ မႀ ၂၃.၇.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾ၊ အဂႆၝနဲႛ ဗုဒၭဟူးေတၾဟာ ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး အဂႆၝဟာ နိစ္အဴဖစ္ အားနည္းစၾာ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ၂၁ ရက္ေနႛမႀာ သိဟ္ရာသိကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး ရာဟုနဲႛ ပူးယႀဥ္ပၝမယ္။ ဳကာသပေတးက ကန္ရာသီနဲႛ ေသာဳကာက သူပိုင္ရာသီ ႓ပိႍမႀာပဲ ဆက္လက္ တည္ေနပၝတယ္။ စေနက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ေရနံေလာင္စာ၊ တၾင္းထၾက္ပစၤည္းနဲႛ သတၨႂေတၾကို ေဖာ္ညၿန္းသလို ဆီနဲႛ ဆီထၾက္သီးႎႀံေတၾပၝ စုိးမိုးတဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္ဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ၀ဳက (ေနာက္ဴပန္) သၾားေနရင္း ႓ပိႍရာသီက ေသာဳကာကို အဴမင္ရႀိေနပၝတယ္။

အဲဒီ စေနဟာ သိဟ္ရာသီက ရာဟုကိုလည္း ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ထားပၝတယ္။ ေရနံေစဵးကၾက္၊ ေလာင္စာဆီေစဵးနဲႛ ဆီ၊ ဆီထၾက္သီးႎႀံေစဵးေတၾ အတက္အကဵ သိသာစၾာ ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္ပၝတယ္။

ေသာဳကာကို စေနနဲႛအတူ ဳကာသပေတးကလည္း အဴမင္ရႀိေနပၝတယ္။ ေငၾေဳကး ဘၸာေရး၊ ေငၾလဲႎႁန္းနဲႛ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတၾ၊ စေတာ့ေဈးကၾက္ေတၾမႀာ မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

အခုအပတ္မႀာေတာ့ ပဲေစဵးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ မဵားဴပားမႁ ဴဖစ္လာႎုိင္ေပမယ့္ ေစဵးႎႁန္းက သိပ္မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ ဆန္စပၝးက ေစဵးကဵရိပ္ အားသာေနပၝတယ္။ ဒီအပတ္ ေရၿေစဵးဟာ တက္ရိပ္ အနည္းငယ္ ရႀိေနပၝတယ္။ ေငၾေစဵးက အားေပဵာ့လာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အတိုက္အခံေတၾ ဳကားက ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဘာလုပ္လုပ္က ကိုယ့္ကို အတိုက္အခံ ဴပႂမယ့္သူေတၾ ရိႀေနတာမိုႛ အခက္အခဲ ႒ကံႂ႓ပီးမႀသာ အဆင္ေဴပနိုင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေကာင္းေပမယ့္ အသစ္ တုိးခဵဲႚတာေတာ့ အကဵႂိးမေပးႎုိင္ေသးပၝဘူး။ ေငၾေဳကးအကုန္အကဵေတၾ မဵားဴပားတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ရႀာသမႀဵ ကုန္ေပၝက္ခဵည္း ဆိုသလို ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ လုပ္ငန္းေတၾလည္း ခၝတိုင္းထက္ ပိုရုန္းကန္ရ႓ပီး လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရတတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအရ အဆင္မေဴပမႁေတၾ မဵား႓ပီး ရန္လည္း ေပၞတတ္တာေဳကာင့္ စီးပၾားေရးမႀာပၝ ထိခိုက္မႁ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အကုန္အကဵ မဵားလၾန္းလိုႛ ၀င္ေငၾထၾက္ေငၾ စိစစ္သင့္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾေတၾ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေပၝင္းအပၝေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပမႁ ဴဖစ္႓ပီး လုပ္ငန္းမႀာပၝ ထိခုိက္မႁ ဴဖစ္လာႎိုင္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္မဵားေနမယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းထက္ လုပ္ငန္းသစ္က ပိုအဆင္ေဴပနိင္တာမုႛိ အသစ္ တုိးခဵဲႚတာ၊ သူမဵားလုပ္ငန္း ရႀယ္ယာပၝတာေတၾက ပိုေကာင္းေနပၝတယ္။ ဒီကာလမႀာ အ႒ကံအစည္ေတၾ မဴဖစ္ေဴမာက္ဘဲ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲႛ အခဵိန္ေတၾ ကုန္သၾားတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္၊ လုပ္ငန္းေတၾ ေအာင္ဴမင္႓ပီး အမဵားအလယ္မႀာ မဵက္ႎႀာပၾင့္၊ ထင္ေပၞေကဵာ္ဳကားမယ့္ ကာလ ေရာက္ေနပၝတယ္။ ကူညီေစာင္မမယ့္ မိတ္ေဆၾေတၾ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ေန႓ပီး အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾလည္း ရလာႎုိင္ပၝတယ္။ အေႎႀာင့္အယႀက္ေလး နည္းနည္း ရႀိေပမယ့္ စီးပၾားေရးက အရိႀန္အဟုန္နဲႛ ႒ကီးပၾား တိုးတက္လာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ေငၾလံုးေငၾရင္းထည့္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ ေရႀာင္ထားပၝ။ ဒီအပတ္မႀာ မေမႀဵာ္လင့္ဘဲ အကုန္အကဵေတၾ မဵားတာ ဴဖစ္တတ္သလုိ သူတပၝးေငၾကိစၤမႀာ ဳကား၀င္ပၝမိလုႛိ ေလဵာ္ရစုိက္ရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးနဲႛ ပတ္သက္သမႀဵ သတိထားဖိုႛ လိုပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရတဲ့ အေနအထား ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ သူတပၝးထက္ ပုိပင္ပန္း ရုန္းကန္မႀသာ ပံုမႀန္အဆင္ေဴပရံုပဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အိမ္တၾင္းေရး စိတ္ညစ္စရာ ေပၞတတ္႓ပီး အနားက ခင္မင္သူေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပလည္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အသၾားအလာ သတိထားပၝ။ မေမႀဵာ္လင့္ဘဲ ကဵန္းမာေရး ညံ့တာ၊ ထိခိုက္မိတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းပိုင္းမႀာေတာ့ သူတပၝးဆီ ရႀယ္ယာထည့္တာမဵႂိး အဆင္ေဴပႎုိင္႓ပီး ကိုယ့္အလုပ္မႀာ သိပ္မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ ေငၾအေပးအယူေတၾ သတိထားသင့္႓ပီး ဳကား၀င္ အာမခံတာေတၾကို ေရႀာင္ပၝ။

စေနသားသမီးေတၾက ဘက္ေပၝင္းစံုမႀာ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရလာပၝမယ္။ လူမႁေရးေရာ စီးပၾားေရးပၝ အေကာင္းဘက္မႀာ ရႀိေန႓ပီး ႒ကံစည္ လုပ္ကိုင္သမႀဵ အဆင္ေဴပလၾယ္ေနပၝမယ္။ စီးပၾားသစ္ တုိးခဵဲႚလိုႛလည္း အကဵႂိးေပးႎုိင္ပၝတယ္။ ထီေပၝက္သလို ေငၾ၀င္ကိန္း ရႀိေန႓ပီး စိတ္ေရာ လူပၝ ကဵန္းမာ ခဵမ္းသာ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ အကူအညီလည္း ရရႀိပၝမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္  

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရမယ့္ ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛနဲႛ ေသာဳကာေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက သတိထားရမယ့္ သမားညိႂရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ လကၾယ္ေနႛ ဴဖစ္လိုႛ လုပ္ငန္း စတင္တာေတၾ မသင့္ေတာ္ပၝဘူး။