Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
01/09/2017

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၉.၁.၂၀၁၇ မႀ ၁၅.၁.၂၀၁၇ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ၁၄ ရက္ေနႛမႀာ မကာရရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ အဂႆၝက ကုမ္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ဓႎုရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ရာဟုရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ ဳကာသပေတး ကန္ရာသီ၊ စေန ႓ဗိစာၦရာသီေတၾမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အဂႆၝ-ရာဟု-ေသာဳကာ ႓ဂိႂဟ္တၾဲေတၾရဲႚ ဆက္သၾယ္မႁကို စေနက အေဝးဴမင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ အဂႆၝ-စေနဟာ အေနာက္တုိင္း ႓ဂိႂဟ္ဴမင္ ၉၀ ဒီဂရီပံုစံနဲႛ ခဵဥ္းကပ္ ဆက္သၾယ္လာေနပၝတယ္။

ဒီအဴမင္အရ ေရၿေဈး၊ စေတာ့ရႀယ္ယာေဈးကၾက္ေတၾမႀာ အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္လၾန္းတာ၊ ခန္ႛမႀန္းရ ခက္ခဲတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞ တတ္သလို ေရနံေလာင္စာေဈးေတၾလည္း အတက္ဳကမ္း၊ အကဵဳကမ္းတာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္ပၝတယ္။ မေမ႖ာ္လင့္တဲ့ ပထဝီႎုိင္ငံေရးအဴဖစ္အပဵက္ေဳကာင့္ ေဈးကၾက္ေတၾ လႁပ္ခၝမႁ ဴပင္းထန္လာတတ္ပၝတယ္။

အခုအပတ္ကို ဳကည့္ရင္ေတာ့ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအဝယ္ေတၾ ပံုမႀန္ ေကာင္းလာသလုိ ေဈးလည္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေနအထား ဴဖစ္လာ ႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ ကဵပ္႓ပီး ေခၞေဈး ဴမင့္သေလာက္ တက္မလာဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ ဒီအပတ္မႀာ အတက္အကဵ မသိသာဘဲ ေဝ့လည္ေနႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးက ခပ္ေအးေအးပဲ သၾားႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ဒီတစ္ပတ္မႀာ အတိုက္အခံမဵႂိးစံုနဲႛ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဘုန္းကံပၾင့္လန္းေနတဲ့ ကာလဴဖစ္လိုႛ အခက္အခဲ အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾကို ေကဵာ္လၿားႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္ထက္ ႒ကီးကဲသူ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾက ကူညီမစမယ့္ အခိဵန္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးအရလည္း ေအာင္ဴမင္ ထၾန္းေပၝက္မယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးကံ ေကာင္းပၝလိမ့္မယ္။ ပံုမႀန္ ဝင္ေနကဵ ဝင္ေငၾအဴပင္ ထီေပၝက္၊ အေမၾရသလိုမိုဵး ကံေကာင္းမႁမဵႂိးေတၾလည္း ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ မဵက္ႎႀာပၾင့္ လူခဵစ္လူခင္မဵားတတ္တဲ့ ကာလလည္း ဴဖစ္တာမိုႛ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတၾ လုပ္ရာမႀာ အဆင္ေဴပ ေခဵာေမၾႛေနပၝလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရး အလႀႃအတန္းေတၾလည္း လုပ္ရတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အတိုက္အခံ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ေတၾ အင္မတန္မႀ ေပၝမဵားေနပၝလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကို အံတု ရန္ဴပႂသူေတၾ ေပၝမဵားေန႓ပီး လုပ္ငန္းမႀာ ရပ္တည္မႁလည္း ထိခိုက္လာႎိုင္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးအရ ဴပင္းထန္တဲ့ အတိုက္အခိုက္ေတၾနဲႛ ႒ကႂံရတတ္႓ပီး လက္ေဴမႀာက္ အရံႁးေပးရေလာက္ေအာင္ စိတ္ဆင္းရဲရတတ္ပၝတယ္။ စာရင္းအင္းေတၾ သတိထား လုပ္ကိုင္သင့္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ ပံုမႀန္ေလး သၾားေနမယ္ ဆိုေပမဲ့ အတိုက္အခံ လုပ္သူေတၾ ရိႀေနပၝတယ္။ အခက္အခဲေတၾနဲႛလည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ရင္းက စိတ္မပၝတာ၊ ဘာမဟုတ္ဘဲ အခိဵန္ေတၾ ကုန္သၾားတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ သတိဴပုရမႀာက အနားက မိတ္ေဆၾေတၾရဲ့ အေနႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ႓ပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း လူမႁေရး အားနည္းေနတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အထူးေကာင္းမၾန္ေနမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ အခၾင့္အလမ္းသစ္ေတၾ ဒီအခိဵန္မႀာ ဝင္ေရာက္လာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တိုးခဵဲႚလိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကလည္း ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀေနမႀာ ဴဖစ္႓ပီး စီးပၾားေရးကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾ အရင္းအႎႀီးသစ္ေတၾ တိုးပၾား ရရိႀလာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုသိုလ္ကံ ပၾင့္လန္းေနတဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အသၾားအလာမဵား၊ အလုပ္မဵားမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာ လူမႁေရး ဴပႍနာကတစ္ဆင့္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းစီးပၾားေရးမႀာပၝ ထိခိုက္နစ္နာစရာေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လာႎိုင္ပၝတယ္။ သတိထားရမႀာက လူယံုမထားဖိုႛ ဴဖစ္႓ပီး အေပၝင္းအသင္း၊ မိတ္ေဆၾ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရ ပူပန္ရမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ မေကာင္းသလို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမႀာလည္း အရႁပ္အရႀင္းေတၾနဲ့ လံုးပန္းေနရတတ္ပၝတယ္။ ေနရာဌာနမႀာ မေပဵာ္ပိုက္တာ မတည္႓မဲတာေတၾ ဴဖစ္လာနိုင္ပၝတယ္။ စိတ္တို ေဒၝသ ဴဖစ္စရာေတၾ မဵားေန႓ပီး စီးပၾားေရးကို အဴပည့္အဝ အာရံု မစိုက္ႎိုင္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းထက္ သူမဵားအလုပ္မႀာ ရႀယ္ယာပၝထားရင္ ပိုသင့္ေတာ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သမားညိႂနဲႛ ရက္ယုတ္မာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခက္အခဲ ဴဖစ္ေပၞတတ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛ က ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ လဴပည့္ေရာ ရက္ရာဇာပၝ ဴဖစ္ေနလိုႛ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဆံုး ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ရက္ေကာင္းေပမယ့္ ဴပႍဒၝးလည္း ခံေနလိုႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ မကင္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ နဂၝးေပၞနဲႛ ရက္ရာဇာ ႒ကံႂပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ တပိုင္းတစသာ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ သာမန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။