Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/05/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၅.၁၁.၂၀၁၈ မႀ ၁၁.၁၁.၂၀၁၈ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ အိမ္ရႀင္ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက မကာရရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ဳကာသပေတးနဲႛ ပူးယႀဥ္ပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီ၊ ရာဟုကိတ္က ကရကဋ္၊ မကာရရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ႎုိ၀င္ဘာလလယ္အထိ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ေသာဳကာအရ ယာဥ္ကား၊ ဇိမ္ခံပစၤည္းေတၾ ၀ယ္ယူသံုးစၾဲတာကုိ သတိဴပႂရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အသစ္ေတၾ လုပ္တာကိုလည္း တတ္ႎုိင္သမႀဵ သတိထားရပၝမယ္။ ေငၾေဳကး အေပးအယူနဲႛ လၿဲေဴပာင္းမႁေတၾကိုလည္း ဆင္ဴခင္ လုပ္ကိုင္ရပၝမယ္။ ေဈး႒ကီးမိတာ၊ မတန္မရာ ဴဖစ္တာ၊ ထုိက္တန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႁမဵႂိး မရဘဲ ကုန္ကဵခံရတာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေခၞေဈးေရာင္းေဈးေတၾ ဴမင့္လာႎုိင္ေပမယ့္ အေရာင္းအ၀ယ္ တအား မသၾက္ေသးဘဲ ခပ္ေအးေအး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက မဵားေသာအားဴဖင့္ ေဈး တက္ရိပ္ဴပ႓ပီးမႀ ဴပန္ေအးတတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက သိသာဴမင္သာ တက္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးက အဴမင့္တန္းမႀာ တည္႓ငိမ္မႁ ရႀိလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲမႀာ စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ေတၾ မဵားရတတ္ပၝတယ္။ လက္ရႀိအလုပ္က သိပ္မေကာင္းဘဲ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ၊ ရင္းနီႀးဴမႀႂပ္နံႀမႁအသစ္ေတၾ တိုးခဲဵႚ လုပ္ကိုင္တာက ပုိေအာင္ဴမင္ပၝလိမ့္မယ္။ အသစ္ေတၾ စတင္လိုႛ သင့္ေတာ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္ ေအာင္ဴမင္ႎိုင္ပၝတယ္။ ေငၾအစုလိုက္ အပံုလိုက္၀င္တာမိဵႂး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ႒ကံစည္ ႒ကိႂးစား ေဆာင္ရၾက္သမႀဵ အေပၝက္အလမ္းတည့္ေနတတ္ပၝတယ္။ စန္းပၾင့္႓ပီး လူခဵစ္လူခင္ေပၝမဵားေနတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လူမႁေပၝင္းသင္းဆက္ဆံေရးကေန ကိုယ့္အတၾက္ အကဵႂိးအဴမတ္ေတၾ ဖန္တီးႎုိင္မယ္။ မိတ္ေဆၾေကာင္းမႁကုိ ခံစားရမယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေနေပမယ့္ အသစ္ စတင္တာ၊ တုိးခဵဲႚတာေတၾ မသင့္ေသးပၝဘူး။ ခရီးေတၾ သၾားရင္ ေအာင္ဴမင္ဖုိႛ ရႀိပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ အ႓ပီးမသတ္ဘဲ ဳကန္ႛဳကာေနတတ္ပၝတယ္။ အလုပ္ထဲ စိတ္မပၝတာမိဵႂး ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ လူလိမ္ခံရတတ္သလို ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေပၝက္ကရ မဟုတ္တာေတၾ လုပ္ခဵင္ေနတတ္ပၝတယ္။ အတိုက္အခံလည္း မဵားတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ တိုးခဲဵႚေအာင္ဴမင္ပၝမယ္။ ဒၝေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္က အာရံုစူးစိုက္မႁ အားနည္း႓ပီး ဘာမႀ စိတ္မ၀င္စားေတာ့တာမိဵႂး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾမႀာ သတိထား ကိုင္တၾယ္ပၝ။ ဳကားက ၀င္ရႀင္းရတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက မေဴပာပေလာက္တဲ့ လူမႁေရးကၸ စိတ္ညစ္စရာေတၾက လၾဲရင္ စီးပၾားေရး အလုပ္အကိုင္ေတၾ အားလံုး အဆင္ေဴပေနပၝမယ္။ အနားက မိတ္ေဆၾေတၾကလည္း အကူအညီေတၾ ေပးပၝလိမ့္မယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာ ေပဵာ္ရၿင္စရာ ကာလ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရတတ္႓ပီး လုပ္သေလာက္လည္း အကဵႂိးေကဵးဇူး မခံစားရတတ္ပၝဘူး။ အေပၝင္းအသင္းမႀားတတ္ပၝတယ္။ ေဖာက္သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾနဲႛ သေဘာထား ကဲၾလဲၾတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾက ဟုတ္မေယာင္နဲႛ အဖဵားရႀႃးတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ရက္ယုတ္မာ ဴဖစ္လိုႛ အညံ့ ရႀိပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လိုႛ ႒ကီး႒ကီးမားမား အစီအစဥ္ေတၾ စတင္ဖိုႛ မသင့္ပၝဘူး။ ဳကာသပေတးေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႛ လုပ္ငန္းေတၾ မ႓ပီးမဴပတ္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက မဟာရက္ဳကမ္းနဲႛ သမားညိႂ ဴဖစ္လိုႛ သတိထားရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။