Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
12/03/2018

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၃.၁၂.၂၀၁၈ မႀ ၉.၁၂.၂၀၁၈ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတးတုိႛနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ဒီအပတ္ ၇ ရက္ေနႛမႀာ အတည့္ဴပန္သၾားပၝမယ္။ အဂႆၝက ကုမ္ရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ေသာဳကာက သူပိုင္ တူရာသီထဲမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝတယ္။ စေန ဓႎုရာသီနဲႛ ရာဟု ကရကဋ္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္ ၇ ရက္ေနႛအထိမႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ ကုန္သၾယ္မႁဆုိင္ရာ ဗုဒၭဟူး႓ဂိႂဟ္ ေနာက္ဴပန္ သၾားေနတဲ့အတၾက္ ေရာင္းမႀား၀ယ္မႀား ဴဖစ္တာ၊ လုပ္ငန္းေတၾ ေရႀႚကုိသၾားေနရာကေန ေနာက္ဴပန္လႀည့္႓ပီး လုပ္ရတာေတၾ၊ စာခဵႂပ္စာတမ္း လက္မႀတ္ထုိး အမႀားအယၾင္း ဴဖစ္လုိႛ ဴပန္လုပ္ရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲမဵႂိးစံုဟာ အ၀ယ္ထက္ အေရာင္းမဵားလိုႛ ေဈးအကဵ မဵားႎုိင္ပၝတယ္။ ေဈး အတက္အကဵလည္း လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးေကာင္းမလိုလိုနဲႛ ဴပန္ေအးႎုိင္ပၝတယ္။ တက္လုိက္ကဵလိုက္ ဴဖစ္လၾယ္တတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးကေတာ့ ကဵရိပ္ မဵားေန႓ပီး ကဵရင္ သိသာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဈး လႁပ္ရႀားမႁ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အတိုက္အခံေတၾ ဳကားက ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္၊ စီမံကိန္းအသစ္ေတၾလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႎိုင္႓ပီး အကဵႂိးအဴမတ္လည္း ရရိႀမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ကိုယ့္ကို အတိုက္အခံဴပႂမယ့္သူေတၾ ရိႀေနတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ရႀာသမႀဵ ကုန္ေပၝက္ခဵည္း ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ လုပ္ငန္းေတၾလည္း ခၝတိုင္းထက္ ပိုရုန္းကန္ရ႓ပီး လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရတတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအရ အဆင္မေဴပမႁေတၾမဵား႓ပီး စီးပၾားေရးမႀာပၝ ထိခိုက္မႁေတၾ ဴဖစ္လာတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾေတၾ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေပၝင္းအပၝေတၾနဲႚ အဆင္မေဴပမႁ ဴဖစ္႓ပီး လုပ္ငန္းကေန လက္တဲၾ ဴဖႂတ္တာ၊ လမ္းခဲၾရတာေတၾ ဴဖစ္လာႎိုင္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္မဵားမယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနတတ္ပၝတယ္။ သတိဴပႂ လုပ္ကိုင္ရပၝမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္၊ လုပ္ငန္းေတၾ ေအာင္ဴမင္႓ပီး အမဵားအလယ္မႀာ ထင္ေပၞေကဵာ္ဳကားမယ့္ ကာလ ေရာက္ေနပၝတယ္။ ကိုယ္ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္သမႀဵ ေအာင္ဴမင္ လၾယ္ေန႓ပီး မိတ္ေဆၾနဲႛ အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾလည္း ရရိႀတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾ သိသိသာသာ တိုးပၾား ရရိႀမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပံုမႀန္ ၀င္ေငၾအဴပင္ လာဘ္ရၿင္တာ၊ ခၾင္ေကာင္းေတၾႛတာ၊ ဳကားေပၝက္ေတၾကေန ၀င္တာ စတဲ့ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာ ကံေကာင္းမႁေတၾ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လူမႁေရး စီးပၾားေရးအဘက္ဘက္က အကဵပ္အတည္း ဴဖစ္လာႎိုင္တဲ့ အေဴခအေန ေရာက္ေနပၝတယ္။ အသၾားအလာ သတိထားပၝ။ မေမႀဵာ္လင့္ဘဲ ကဵန္းမာေရး ညံ့တာ၊ ထိခိုက္မိတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ထၾက္ေငၾ မဵားတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ရင္းတန္းလန္းနဲႛ မ႓ပီးမဴပတ္ ဴဖစ္တာ ရပ္ဆိုင္းသၾားတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အကဵႂိးအဴမတ္ မထင္ရႀားဘဲ လည္ပတ္ရံုအဆင့္နဲႛ လုပ္ကိုင္ရတတ္ပၝတယ္။ စပ္တူလုပ္ငန္း ပုိအကဵႂိးေပးတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ၊ မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ အလုပ္႒ကီးအကိုင္႒ကီး စတင္တာ သတိဴပႂရပၝမယ္။ စေနေနႛဟာ ဴပႍဒၝး၊ ရႀမ္းရက္ေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႛ လုပ္ငန္းေတၾ မ႓ပီးမဴပတ္ အဟနႛ္အတား ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။