Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/11/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၁.၂.၂၀၁၉ မႀ ၁၇.၂.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ကုမ္ရာသီမႀာ ဗုဒၭဟူးနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ပၝမယ္။ အဂႆၝက မိႍရာသီမႀာ တည္ရႀိေန႓ပီး ႓ဗိစာၦက ဳကာသပေတးကို ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ ေသာဳကာက ဓႎုရာသီမႀာ စေနနဲႛ အတူတကၾ ပူးယႀဥ္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရာဟုကိတ္က ကရကဋ္နဲႛ မကာရရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတၾ အခက္အခဲ ဴဖစ္တတ္႓ပီး အထူးသဴဖင့္ ဆန္စပၝးေတၾ၊ အသီးအႎႀံေတၾ ကုန္သၾယ္ရာမႀာ ထုိင္းမႁိင္းေနတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးအေပးအယူ ဘဏ္ကိစၤနဲႛ စေတာ့ရႀယ္ယာပုိင္းေတၾမႀာေတာ့ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴမန္ဆန္လာတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္မႀာ အတက္အကဵေတၾ ဴမန္ဆန္မႁ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္႓ပီး ေဈးက ေမႀဵာ္လင့္သေလာက္ မရဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးလည္း ေဈးသိပ္မေကာင္းႎုိင္ေသးဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ပၝးေနႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္ ရႀိလာ႓ပီး ေငၾေဈးက ကဵ႓ပီးရင္း ဆက္ကဵသလို ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အတိုက္အခံနဲႛတကၾ စီးပၾားဴဖစ္ ေအာင္ဴမင္ တိုးတက္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾအဴပင္ တဴခားအပုိလက္ေဆာင္ေတၾလည္း ၀င္လာတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လုပ္ငန္းသစ္နဲႛ ေငၾထပ္ရင္းတာမဵႂိးေတာ့ မလုပ္သင့္ပၝဘူး။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လက္ထဲ ေငၾကဵပ္႓ပီး လုပ္ငန္းေတၾ မေကာင္း ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ေဳကၾးပူရတာ၊ ေငၾအတၾက္ စိတ္ဆင္းရဲရတာေတၾ ဒီကာလထဲမႀာ ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အသံုးအစဲၾ ဳကမ္းေနနိုင္ဴပီး အကုန္အကဵေတၾ သိပ္မဵားတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္လက္စ လုပ္ငန္းေတၾ၊ စိတ္ကူးအ႒ကံအစည္ေတၾ မ႓ပီးမဴပတ္ဘဲ ရပ္သၾားတတ္ပၝတယ္။ ေမႀဵာ္လင့္တာနဲႛ ဴဖစ္လာတာက ကၾာဟမႁ ရႀိေန႓ပီး လုပ္ခဵင္တာေတၾက လက္ေတၾႛမႀာ ဴဖစ္လာဖိုႛ ခဲယဥ္းတတ္ပၝတယ္။ လူမႁကိစၤေတၾထဲ ရႁပ္ေထၾးပၝ၀င္ရတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္စီးပၾားေရးေတၾ တိုးတက္ ပၾင့္လန္းမယ့္ ကာလ ေရာက္ေနပၝတယ္။ အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾနဲ့ ခိဵတ္ဆက္မိတတ္ဴပီး တန္ဖိုးရိႀတဲ့ သတင္းစကားေတၾ ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ ရပ္ေ၀း ဴပည္ပဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတၾ ေကာင္းေနပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဒီကာလမႀာ အလုပ္မဵား႓ပီး လူေရာစိတ္ပၝ အနားမေနရဘဲ ပင္ပန္းႎၾမ္းနယ္ရတတ္ပၝတယ္။ တစ္႒ကိမ္မက ႒ကိႂးစားရမႀ အဆင္ေဴပသၾားတတ္ပၝတယ္။ ဒီဳကားထဲ အလုပ္မႀာ အတိုက္အခိုက္ေတၾ ၀န္းရံေနတတ္႓ပီး ေငၾေဳကးဴပႍနာ ရႀိတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ မဳကာခဏ အေနႀာင့္အယႀက္ေတၾ ၀င္ေနတတ္႓ပီး စီးပၾားေရးမႀာ အခက္အခဲေတၾနဲ့ ရင္ဆိုင္ ေဴဖရႀင္းရတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းထဲမႀာ အခဵင္းခဵင္း အတိုက္အခံ ဴပႂတာ၊ ဴပႍနာ လိုက္ရႀာတာ၊ ဒုကၡေပးတာေတၾ ဴဖစ္လာတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကံဇာတာ တက္ေနပၝတယ္။ လုပ္ကိုင္သမႀဵ အရာရာ ေအာင္ဴမင္ အဆင္ေဴပေနတတ္႓ပီး အေပၝင္းအသင္းေတၾ ေကာင္းမႁေဳကာင့္လည္း လုပ္ငန္းမႀာ တိုးတက္မႁ ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးလည္း ဒီေရအလား တိုးပၾား ေအာင္ဴမင္ကိန္း ရိႀေနပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ရႀမ္းရက္ ဆုံလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဆုိေပမယ့္ ၀ၝရမိတၨႂ၊ သမားညိႂေတၾလည္း ဴဖစ္လိုႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ ခံ႓ပီးမႀ ေအာင္ဴမင္ေစတတ္ပၝတယ္။ ဗုဒဟူးေနႛဟာ နဂၝးေပၞနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုလိုႛ အခက္အခဲ ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာ၊ စေနေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။