Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/11/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၁.၃.၂၀၁၉ မႀ ၁၇.၃.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက မိန္ရာသီကုိ ၁၅ ရက္ေနႛမႀာ ကူးေဴပာင္း႓ပီး ႓ဗိစာၦရာသီက ဳကာသပေတးနဲႛအတူ ဆက္သၾယ္လာပၝမယ္။ အဂႆၝက မိႍရာသီမႀာ အားရႀိစၾာ ရပ္တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ကံုရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနပၝတယ္။ ေသာဳကာက မကာရရာသီမႀာ တည္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး စေန ဓႎုနဲႛ ရာဟု ေမထုန္ရာသီေတၾမႀာ တည္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ရာဟု႓ဂိႂဟ္ဟာ ေမထုန္ရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး ဓႎုရာသီက စေနကို ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္လာပၝတယ္။ စေန၊ ရာဟု ႎႀစ္လံုးရဲႚ ဆက္သၾယ္မႁအရ ေရနံေလာင္စာေဈးကၾက္နဲႛ ေဴမေအာက္သယံဇာတ လုပ္ငန္းမႀာ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ႎႀစ္ပိုင္းအတၾင္း ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္ အေဴခအေနက အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ႎုိင္႓ပီး ေခၞေဈးက ဴမင့္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အေရာင္းမဵား႓ပီး အ၀ယ္နည္းလိုႛ ေဈးအရ နည္းတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက တက္ေဈးဘက္ကို ဦးတည္ႎုိင္ေပမယ့္ အေရာင္းအ၀ယ္ သိပ္မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ လက္ရႀိႎႁန္းမႀာ ဆက္လည္ပတ္ႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးက ခပ္ေအးေအး ဆက္ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ ကိုယ့္ရဲႚ ဦးေဆာင္မႁေဳကာင့္ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အတိုက္အခံေတၾ ေပၞလာတတ္ေပမယ့္ ဴဖတ္သန္းေကဵာ္လၿားနိုင္မႀာပၝ။ အုပ္ခဵႂပ္သူ မင္းစိုးရာဇာ အ႒ကီးအကဲပိုင္းေတၾဆီက အခၾင့္အေရးေကာင္းေတၾလည္း ရရိႀတတ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လူမႁဆက္ဆံေရး ကဵယ္ဴပန့္လာ႓ပီး မိတ္ေဆၾေတၾဆီက တစ္ဆင့္ ကိုယ့္အတၾက္ အကဵႂိးရိႀမယ့္ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ေပၞေပၝက္လာႎိုင္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္ ေအာင္ဴမင္မႀာ ဴဖစ္႓ပီး လာဘ္ရၿင္ေနမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႁေတၾ ဴဖစ္တတ္႓ပီး စီးပၾားေရးမႀာလည္း အတၾက္အခဵက္ မႀားတာ ထင္တာနဲႛ လက္ေတၾႚ တဴခားစီ ဴဖစ္တာ၊ စာရင္းအင္း မႀားယၾင္းလိုႛ ဴပႍနာ တက္တာေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္ပၝတယ္။ အ႓ပိႂင္အဆုိင္လည္း အလၾန္ မဵားတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဒီတစ္ပတ္မႀာ ဘာကိုမႀ ေရေရရာရာ မဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ဘဲ ေတၾေ၀မႁေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္ရမႀန္း မသိ ဴဖစ္ေနတတ္႓ပီး လုပ္လက္စ အလုပ္ေတၾလည္း တန္းလန္း ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾဆီက အ႒ကံဥာဏ္ ရယူ လုပ္ကိုင္ေပးပၝ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးဓနနဲႛ ပတ္သက္လို့ အထူးကံေကာင္းေနတဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေငၾကံပၾင့္ေနလို့ ပံုမႀန္၀င္ေငၾအဴပင္ ထူးဴခားတဲ့ ကံေကာင္းမႁေတၾပၝ ႒ကံႂပၝလိမ့္မယ္။ စီးပၾားေရးမႀာလည္း အဴမတ္အစၾန္းေတၾ တိုးပၾားမယ့္အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဘာသာေရး ပိုလုပ္ပၝ။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾေတၾ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾ ပၝတနာေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးကၸ အခက္အခဲေဳကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာစရာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အကဵႂိးအဴမတ္ မထင္ရႀားဘဲ ပံုမႀန္ လည္ပတ္ရတာမိဵႂး ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ရိႀရင္းစဲၾ လုပ္ငန္းအေဟာင္းေတၾက တိုးတက္မႁ ရပ္တန္ႛေနတတ္႓ပီး လုပ္ငန္းသစ္ေတၾက ပိုအကိဵႂးေပးတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾကို ဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း စဳကည့္ပၝ။ ဒၝေပမဲ့ သိပ္႓ပီး စၾန့္စားမႁမဵားတဲ့ လုပ္ငန္းမိဵႂးကေတာ့ မသင့္ေလဵာ္ေသးပၝဘူး။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ နတ္ဴပည္ဴပႍဒၝးနဲႛ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႛ အေကာင္းဘက္ကို အားသာပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ မနက္ပိုင္းသာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာ၊ စေနေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။