Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/13/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၃.၅.၂၀၁၉ မႀ ၁၉.၅.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ႓ပိႍရာသီ၊ အဂႆၝက ေမထုန္ရာသီ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႛ ေသာဳကာက မိႍရာသီေတၾမႀာ ရပ္တည္ေန႓ပီး ဳကာသပေတးနဲႛ စေနက ႓ဗိစာၦနဲႛ ဓႎုရာသီေတၾမႀာ အသီးသီး ေနာက္ဴပန္အဴဖစ္ သၾားေနဳကပၝတယ္။ ရာဟုကိတ္ကေတာ့ ေမထုန္ရာသီနဲႛ ဓႎုရာသီေတၾမႀာ တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရးေတၾကို စုိးမုိးတဲ့ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္နဲႛ ေရနံေလာင္စာေတၾ၊ မထင္မႀတ္တဲ့ ဴပႍနာေတၾကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္ေတၾဟာ တ႓ပိႂင္တည္း ေနာက္ဴပန္အဴဖစ္ သၾားေနပၝတယ္။ စေန၊ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ေတၾ အသၾားမမႀန္ခဵိန္မႀာ ကမာၲႛအေရး၊ ဴမန္မာ့အေရး မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ၊ အေဴပာင္းအလဲ႒ကီးေတၾ ဴဖစ္ပၾားလာမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ေကာင္း႓ပီး ေဈးကလည္း အေတာ္သင့္ ဴမင့္မယ္လုိႛ ယူဆပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ အကဵပ္အတည္းေတၾ ဆက္ဴဖစ္ႎုိင္႓ပီး ေဈးႎႁန္းက ေမႀဵာ္လင့္သေလာက္မရ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္ ရႀိေန႓ပီး ေငၾေဈးကလည္း အေဴပာင္းအလဲ ဴမန္ဖိုႛ အားယူေနပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ဒီတစ္ပတ္မႀာ ကဵန္းမာေရးအစ စီးပၾားေရးအဆံုး အစစအရာရာ အဆင္ေဴပေနပၝမယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾက မဵက္နႀာသာေပး ေနရာေပးတာ ခံရတတ္ပၝတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ရံၾ့ကိုင္ ေရၿဴဖစ္သလို အလၾယ္တကူနဲႛ ေအာင္ဴမင္အဆင္ေဴပေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ၀င္ေငၾေကာင္း လာဘ္ရၿင္ေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဟိုကဒီက လုပ္ငန္းေပၝင္းစံုကေန ေငၾ၀င္လမ္း ေဴဖာင့္ဴပီး စိတ္ခဵမ္းသာ ေပဵာ္ရၿင္ရမႀာပၝ။ စီးပၾားေရးမႀာလည္း လုပ္ငန္းေတၾ သၾက္လက္ လည္ပတ္ေနဴပီး အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေတၾလည္း ရရႀိပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ကံနိမ့္ေနတဲ့ အခိဵန္ကို ဴဖတ္သန္းရပၝလိမ့္မယ္။ အသၾားအလာက အစ အစားအေသာက္အဆံုး သတိထားေနထိုင္ရပၝမယ္။ စီးပၾားေရးေရာ လူမႁေရးပၝ အဖဵက္ေတၾ မဵားလို့ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ေလႀဵာ့ သည္းခံတတ္ဖုိႛ လိုပၝလိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အားဳကီးတဲ့ အတိုက္အခံေတၾနဲႛ ရင္ဆိုင္တိုးတတ္ပၝတယ္။ ဘာေတၾပဲ ႒ကံစည္လုပ္ကိုင္ပၝေစ အဖဵားရႀႃးသၾားတတ္တာ ဒီကာလပၝပဲ။ အလုပ္ထဲမႀာလည္း စိတ္ပၝ၀င္စားမႁ အားနည္းေန႓ပီး ဘာမႀ မလုပ္ခဵင္မကိုင္ခဵင္ေအာင္ စိတ္ေလေနတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အဳကီးအကဲ အုပ္ခုဵပ္သူေတၾနဲႛ မိတ္ေဆၾေတၾဆီကေန အကူအညီေတၾ အခၾင့္အေရးေတၾ ရရိႀမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အ႒ကံဥာဏ္ေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ပၝမယ္။ ၀င္ေငၾတုိး စီးပၾားေကာင္းေနပၝမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္မဵား၊ တာ၀န္ ဖိစီးဴပီး အာရံုေတၾ ေနာက္ေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တစ္ပတ္တာလံုး အဴငိမ္မေနရ၊ ေဴပးလၿားပင္ပန္းရနဲႛ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္း ႎၾမ္းနယ္တတ္ပၝတယ္။ လုပ္သေလာက္ကို အကဵႂိးမရႀိဘဲ ပင္ပန္းရကဵႂိးမနပ္ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ အဆင္မေဴပဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမႀာလည္း ရႁပ္ေထၾးမႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စိတ္တို စိတ္ပဵက္စရာေတၾ မဵားေနလိုႛ ဘာကိုမႀ အာရံုထည့္ မလုပ္ႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ တဇၾတ္ထိုး တေဇာက္ကန္း လုပ္တာမဵႂိး ေရႀာင္ကဵဥ္ပၝ။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာနဲႛ အဂႆၝေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးကေတာ့ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက လဴပည့္လည္း ဴဖစ္သလို ရက္ရာဇာလည္း ဴဖစ္လိုႛ အေကာင္းဆံုးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက ၀ၝရမိတၨႂ၊ သမားဴဖႃရက္ေတၾ ဆံုလိုႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။