Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/08/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၈.၇.၂၀၁၉ မႀ ၁၄.၇.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾနဲႛ ေသာဳကာက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ဓႎုရာသီက စေန၊ ရာဟုကိတ္ေတၾနဲႛ ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ အဂႆၝနဲႛ ဗုဒၭဟူးဟာ ကရကဋ္ရာသီကို တည္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ေနာကဴ္ပန္ စသၾားပၝမယ္။ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဳကာသပေတးရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႁ႓ဂိႂဟ္ ဗုဒၭဟူးဟာ ကရကဋ္ရာသီမႀာ အဂႆၝနဲႛ ပူးယႀဥ္ရင္းက ေနာက္ဴပန္ စတင္ သၾားပၝမယ္။ ဗုဒၭဟူး ေနာက္ဴပန္သၾားစဥ္မႀာ စာခဵႂပ္စာတမ္းကိစၤ၊ လက္မႀတ္ ေရးထုိးဴခင္း၊ ကတိစကား ဴပႂဴခင္းေတၾ ပဵက္ဴပားတတ္႓ပီး ႎႀစ္ခၝမက ဴပန္လုပ္ရတတ္ပၝတယ္။

ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရးေတၾကို စုိးမုိးတဲ့ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္နဲႛ ေရနံေလာင္စာေတၾ၊ မထင္မႀတ္တဲ့ ဴပႍနာေတၾကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္ေတၾဟာ တ႓ပိႂင္တည္း ေနာက္ဴပန္အဴဖစ္ ဆက္လက္ သၾားေနပၝတယ္။ စေန၊ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ေတၾ အသၾားမမႀန္ခဵိန္မႀာ ကမာၲႛအေရး၊ ဴမန္မာ့အေရး မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ပၾားေနမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲေဈးကၾက္က အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ သၾက္ႎုိင္႓ပီး ေဈးကလည္း အသင့္တင့္ မာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးတန္းတစ္ခုမႀာ ႓ငိမ္သၾားႎုိင္ေပမယ့္ တက္ရိပ္ ဆက္ရႀိေနတယ္။ ေရၿေဈးဟာ ကဵရိပ္ ဴပန္ေရာက္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကလည္း ေအးလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾ တိုးပၾားလာနိုင္ဴပီး ပံုမႀန္၀င္ေငၾအဴပင္ ထူးဴခားတဲ့ လက္ေဆာင္ေတၾ အခၾင့္အေရးေတၾလည္း ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အတုိက္အခံေတၾလည္း ေပၞတတ္ပၝတယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားလာပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ကုန္ကဵစရိတ္ အင္မတန္ မဵား႓ပီး အိတ္ေပၝက္နဲႛ ဖားေကာက္သလို ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရႀာရႀာ သံုးမေလာက္ဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ အခက္အခဲေတၾနဲ့ လံုးပန္းရတတ္ဴပီး ဆံုးရံႁးမႁေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ခဵင္တာေတၾ ဴဖစ္ခဵင္တာေတၾနဲ့ လုပ္ေနရတာ ဴဖစ္ေနတာေတၾ တဴခားစီ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အဴမတ္ရယ္ အရံႁးရယ္ မေသခဵာဘဲ စိတ္ကူးနဲႛ မႀန္းဆ လုပ္ကိုင္ရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စိတ္ကူးသလို မဴဖစ္လာေသးတဲ့ ကာလပၝ။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္ လုပ္ငန္း ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကံေကာင္းေနတဲ့ အခိဵန္ပၝပဲ။ မိတ္ေဆၾ ဆရာသမားေကာင္းေတၾရဲ့ ကူညီမစမႁေတၾ ရရိႀ႓ပီး အဆက္အသၾယ္ေကာင္းလိုႛ ထူးဴခားတဲ့ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ကံေကာင္းမႁေတၾ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာရပၝမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက သူမဵားထက္ ပိုပင္ပန္း ရုန္းကန္ရ႓ပီး အဴမတ္အစၾန္းမႀာေတာ့ မသိသာဘဲ အရံႁးေတာင္ ေပၞတတ္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ မႀားလိုႛ ေငၾေတၾ နစ္သၾားတာ ေဳကၾးတင္တာေတၾ ဴဖစ္နိုင္ပၝတယ္။ အလၾန္ သတိထားရပၝမယ္။ ဘာသာေရး မဵားမဵား လုပ္ပၝ။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲမႀာ အဆင္မေဴပတာေတၾ ဴဖစ္လာနိုင္႓ပီး လူမႁေရးအရ မသင့္ဴမတ္မႁကေန စီးပၾားေရးပၝ ထိခိုက္ရတဲ့အထိ ဴဖစ္သၾားႎိုင္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ အေဴခအတင္ေတၾ ေဴပာစရာ ဴဖစ္ဴပီး ဳကားကေန စိုက္ေလဵာ္ရ ရႀင္းရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ေအာင္ဴမင္ တိုးတက္မႁေတၾ ထင္ထင္ရႀားရႀား ဴမင္ေတၾႚရရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပုိင္းေတၾက အကူအညီေတၾ ေပးလာမႀာ ဴဖစ္ဴပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ႒ကိႂးစားမႁေတၾ ထည့္လိုက္ရင္ အတုိင္းထက္အလၾန္ ဴဖစ္သၾားမႀာပၝပဲ။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂ ဆံုလုိႛ ေရႀာင္ကဵဥ္ရပၝမယ္။ ဗုဒဟူးေနႛက မနက္ပုိင္းသာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝမယ္။ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာ၊ စေနေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။