Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
08/13/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၂.၈.၂၀၁၉ မႀ ၁၈.၈.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ၁၇ ရက္ေနႛမႀာ သူပုိင္သိဟ္ရာသီကုိ ေဴပာင္း႓ပီး အရင္ေရာက္ႎႀင့္တဲ့ အဂႆၝနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္လာပၝမယ္။ ဗုဒၭဟူးက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာက ၁၆ ရက္မႀာ သိဟ္ရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ ဳကာသပေတးဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ ၁၁ ရက္ေနႛကဵ အတည့္ ဴပန္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနက ဓႎုရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ရာဟုနဲႛကိတ္က ေမထုန္နဲႛ ဓႎုရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရးေတၾကို စုိးမုိးတဲ့ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ဟာ ဒီလ ၁၁ ရက္ေနႛမႀာ ပံုမႀန္ အတုိင္း ဴပန္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ေရနံေလာင္စာေတၾ၊ မထင္မႀတ္တဲ့ ဴပႍနာေတၾကို သယ္ေဆာင္လာတတ္တဲ့ စေန႓ဂိႂဟ္ေတၾက ေနာက္ဴပန္အဴဖစ္ ဆက္လက္ သၾားေနပၝတယ္။ ေငၾလဲႎႁန္းေတၾ၊ အတက္အကဵေတၾ တည္႓ငိမ္လာႎုိင္မယ္လိုႛ ေမႀဵာ္လင့္ရပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္မႀာ ေခၞေဈး ဴမင့္ေပမယ့္ အေရာင္းမဵားလိုႛ သိပ္႓ပီး အေရာင္းအ၀ယ္ မဴဖစ္ဘဲ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဈးကၾက္ေတာ့ ေကာင္းေနႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ေဈးအတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ တက္ရိပ္ ဆက္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ လက္ရႀိထက္ ေလဵာ့နည္းလာမယ္လုိႛ ယူဆရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ခဵင္တာေတၾ မဴဖစ္လာေသးဘဲ သည္းခံ ေစာင့္ဆုိင္းရပၝမယ္။ အလုပ္ထဲမႀာ အတုိက္အခံ လုပ္သူေတၾ ရႀိလာႎုိင္ေပမယ့္ တစ္ဖက္က မိတ္ေဆၾ၊ ဆရာသမား အသုိင္းအ၀ုိင္းက ကူညီမစပၝလိမ့္မယ္။ ေငၾေရးေဳကးေရးလည္း စိတ္ခဵမ္းသာရပၝလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးကေန အဴမတ္အစၾန္းေတၾ ဆက္တိုက္ ၀င္ေရာက္လာမယ့္ အခိဵန္ပၝ။ လူအမဵားဳကားထဲ ထင္ရႀားေကဵာ္ဳကားဴပီး မဵက္နႀာပၾင့္ေနလို့ ကိုယ္လုပ္သမႀဵလည္း စိတ္တိုင္းကဵ ေအာင္ဴမင္လာနိုင္ပၝတယ္။ အလႀႃအတန္းေတၾ ေပးရင္ ပိုေကာင္းပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾအေနနဲႛ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရမယ့္ အခဵိန္ကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ ေအာက္လူငယ္သားက ဒုကၡေပးတာ၊ အလုပ္သမား ဴပႍနာတက္တာေတၾနဲ့ ဆက္တိုက္ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ စိတ္ရႁပ္စရာ ေဒၝသထၾက္စရာေတၾ မဵားေနတတ္လုိႛ သတိထားရပၝမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးေတၾ ပံုမႀန္ေလးပဲ လည္ပတ္နိုင္ပၝတယ္။ အတိုက္အခံေတၾ ေပၞလာတတ္ေပမယ့္ ကိုယ့္ကို ႒ကီး႒ကီးမားမား မရိုက္ခတ္နိုင္ပၝဘူး။ မိတ္ေဆၾေတၾဆီကေန အကူအညီေတၾ ရရိႀနိုင္ပၝတယ္။ သူတပၝးနဲႛ စပ္တူစပ္ဖက္ လုပ္တာ ပုိေကာင္းတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ ကံေကာင္းေနလိုႛ ကုသိုလ္ေကာင္းမႁေတၾပၝ ထပ္ဴပႂလိုက္မယ္ဆိုရင္ အတိုင္းထက္ အလၾန္ ေအာင္ဴမင္ပၝဦးမယ္။ ဆရာသမားေတၾနဲႛ ဘာသာေရးပုိင္းေတၾဆီကေန အကူအညီ ရပၝမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အကဵႂိးအဴမတ္ ေကာင္းတဲ့ အခၾင့္အလမ္းေတၾ ကိုယ့္ဆီခဵည္းပဲ ၀င္လာတတ္ပၝတယ္။ လက္ထဲ ေငၾရၿင္ေနတတ္႓ပီး အရင္းနည္းနည္းနဲႛ အဴမတ္မဵားမဵား ဖန္တီး ရရႀိပၝမယ္။ ေပဵာ္ရၿင္စရာ အသၾားအလာေတၾ၊ ခရီးလမ္းေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အထူး သတိထားရမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အတိုက္အခံ လုပ္သူေတၾ၊ ကန့္လန့္တိုက္သူေတၾေဳကာင့္ စီးပၾားေရးမႀာ အေနႀာင့္အယႀက္ မဵားရတတ္႓ပီး အကဵိႂးအဴမတ္ကို ေလဵာ့နည္းေစတတ္ပၝတယ္။ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာနဲႛ အဂႆၝေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ လဴပည့္ေနႛ ဴဖစ္ေပမယ့္ ဴပႍဒၝးလည္း ကဵေရာက္ေနလိုႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ ရက္ရာဇာနဲႛ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဆံုလိုႛ အေကာင္းဆံုးေသာ ေနႛေကာင္းရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။