Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/13/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၁.၁၁.၂၀၁၉ မႀ ၁၇.၁၁.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ တူရာသီမႀာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေန႓ပီး ၁၇ ရက္ေနႛမႀာ ႓ဗိစာၦရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း ေရာက္ရႀိပၝမယ္။ အဂႆၝက တူရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဗုဒၭဟူးနဲႛအတူပူးယႀဥ္ေနမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာက ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ဓႎုရာသီထဲ ၀င္လာ႓ပီး မူလ တည္ရႀိေနတဲ စေနကုိ ခဵဥ္းကပ္လာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရာဟုက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္ရႀိပၝမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ အတိသုခနဲႛ ေငၾေဳကးဓနကုိ ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္႒ကီးဟာ ႓ဗိစာၦ ရာသီခၾင္ကေန သူပုိင္ဆုိင္ရာ ဓႎုရာသီခၾင္ကုိ ကူးေဴပာင္းပၝေတာ့မယ္။ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ ရာသီခၾင္ အေဴပာင္းအလဲမႀာ ေမၾးဖၾားခဵိန္အရ ဓႎု၊ မိႍ၊ သိဟ္မႀာ လဂ္ တည္ရႀိတဲ့သူေတၾနဲႛ ႓ဗိစာၦလဂ္သမားေတၾ ကံေကာင္းမႁအမဵႂိးမဵႂိးကို ႒ကံႂရမယ္လုိႛ ေယဘုယဵ ဆုိႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ေဈးကၾက္ေတၾကို ဳကည့္ရင္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း သၾက္လက္႓ပီး ေဈးလည္း ဴမင့္လာႎုိင္ေပမယ့္ တက္ေဈးမႀာ ေရာင္းအားမဵားလိုႛ ေဈးအနည္းငယ္ ဴပန္လည္ ေအးတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးဴမင့္လာဖုိႛ အရႀိန္ယူေနပၝတယ္။ ေရၿေဈးဟာ တည္႓ငိမ္မႁ ဴပန္ရႀိေန႓ပီး ေငၾေဈးလည္း ခပ္ပၝးပၝး လႁပ္ရႀားမႁပဲ ရႀိတတ္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ဒီတစ္ပတ္မႀာ ကဵန္းမာေရးအစ စီးပၾားေရးအဆံုး အစစအရာရာ ေကာင္းမၾန္ေနပၝတယ္။ အဳကီးအကဲနဲႛ အုပ္ခဵႂပ္မႁပုိင္းက မဵက္နႀာသာေပး ေနရာေပးတာ ခံရဴပီး လုပ္သမႀဵလည္း ထင္ရႀားေအာင္ဴမင္ေနမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အလုပ္သစ္ ခဵဲႚႎုိင္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ၀င္ေငၾေကာင္း လာဘ္ရၿင္ေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဟိုကဒီက လုပ္ငန္းေပၝင္းစံုကေန ေငၾ၀င္လမ္း ေဴဖာင့္ဴပီး စိတ္ခဵမ္းသာ ေပဵာ္ရၿင္ရမႀာပၝ။ စီးပၾားေရးမႀာလည္း လုပ္ငန္းေတၾ သၾက္လက္ လည္ပတ္ေနဴပီး အကူအညီေကာင္းေတၾလည္း ရရႀိလာပၝမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ကံနိမ့္ေနတဲ့ အခိဵန္ကို ဴဖတ္သန္းေနရပၝတယ္။ ကိုယ္ေရာစိတ္ပၝ အသၾားအလာကအစ အစားအေသာက္အဆံုး သတိထားေနထိုင္ရပၝမယ္။ စီးပၾားေရးေရာ လူမႁေရးပၝ အေနႀာင့္အယႀက္ အဖဵက္ေတၾ မဵားလို့ စိတ္ဆင္းရဲစရာေတၾ မဵားေနတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အားဳကီးတဲ့ အတိုက္အခံေတၾနဲ့ ရင္ဆိုင္တိုးတတ္ပၝတယ္။ ဘာေတၾပဲ ႒ကံစည္လုပ္ကိုင္ပၝေစ အဖဵားရႀူးသၾားတတ္တာ ဒီကာလပၝပဲ။ မိတ္ေဆၾရဲႚ ကူညီမႁနဲႛ အေထာက္အပံ့ကုိ ရယူသင့္ပၝတယ္။ သူတိုႛနဲႛ တုိင္ပင္႓ပီးမႀ လုပ္ကုိင္ရင္ ပိုေကာင္းပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အဳကီးအကဲေတၾ အုပ္ခုဵပ္သူပိုင္းနဲႛ မိတ္ေဆၾေတၾဆီက အကူအညီေတၾ အခၾင့္အေရးေတၾ ရရိႀမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အဳကံဥာဏ္ေတၾကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဴပီး စီးပၾားလုပ္ငန္း ေအာင္ဴမင္ဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္မဵား၊ တာ၀န္ ဖိစီးဴပီး အာရံုေတၾ ေနာက္ေနမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တစ္ပတ္တာလံုး အဴငိမ္မေနရ၊ ေဴပးလၿားပင္ပန္းရနဲ့ စိတ္လည္း အနားမေနရ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ကိုယ္႒ကိႂးစားသေလာက္ အကဵႂိး မခံစားရဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ အဆင္မေဴပဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမႀာလည္း ရႁပ္ေထၾးမႁေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စိတ္တို စိတ္ပဵက္စရာေတၾ မဵားေနလို့ ဘာကိုမႀ အာရံုထည့္ မလုပ္နိုင္ဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းထက္ သူမဵားအလုပ္မႀာ ပၝ၀င္သင့္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ လဴပည့္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဆံုးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ မနက္ပိုင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက မဟာရက္ဳကမ္းနဲႛ သမားဴဖႃရက္ ဆံုလိုႛ အခက္အခဲ မကင္းဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႛက အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႛ ေကာင္းမၾန္တဲ့ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။