Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
12/02/2019

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂.၁၂.၂၀၁၉ မႀ ၈.၁၂.၂၀၁၉ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ဗိစာၦရာသီမႀာ တည္႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ၅ ရက္ေနႛမႀာ ႓ဗိစာၦရာသီကုိ ေရာက္ပၝမယ္။ အဂႆၝဟာ တူရာသီမႀာ တည္ေနဆဲပၝ။ ဓႎုရာသီမႀာ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာနဲႛ စေန႓ဂိႂဟ္ သံုးလံုးက ပူးယႀဥ္ေနပၝမယ္။ ရာဟုက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဓႎုရာသီခၾင္မႀာ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာဆုိတဲ့ သဘာ၀ ေသာမ႓ဂိႂဟ္ေတၾနဲႛအတူ စေန ကိတ္ ဆုိတဲ့ သဘာ၀ပၝပ႓ဂိႂဟ္ေတၾလည္း အတူတကၾ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ ေသာမ႓ဂိႂဟ္အပူးအယႀဥ္ ရပ္တည္ပံုအရ စားေသာက္ဖၾယ္၊ ဇိမ္ခံပစၤည္းနဲႛ သယ္ယူေရးလုပ္ငန္းေတၾ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဳကးအလဲအလႀယ္မႀာလည္း သင့္တင့္တဲ့ ေဈးႎႁန္းေတၾ ဴဖစ္လာပၝမယ္။

ဒီအပတ္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ေကာင္းလာႎုိင္႓ပီး ေဈးလည္း အသင့္အတင့္ ရႀိလာပၝမယ္။ ဒၝေပမယ့္ အ၀ယ္ထက္ အေရာင္းမဵားလုိႛ ေဈးသိပ္အမဵား႒ကီး မတက္ႎုိင္ပၝဘူး။ ဆန္စပၝးက အခက္အခဲေတၾ ဆက္ရႀိႎုိင္ေပမယ့္ ေဈးက တက္ရိပ္သန္းႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈး ႓ငိမ္ေနႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ ဆက္ေအးသၾားႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ကုိင္သမႀဵေတၾ အရာထင္ ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾ အုပ္ခုဵပ္သူေတၾက ကိုယ့္ကို အကူအညီေကာင္း အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတၾ ေပးလာနိုင္ပၝတယ္။ စၾန္ႛစားမႁ မဵားတဲ့ အလုပ္ေတၾေတာ့ အကဵႂိးမေပးလုိႛ ေရႀာင္ကဵဥ္ရပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အတိုက္အခံေတၾဳကားက စီးပၾားဴဖစ္ ၀င္ေငၾေကာင္းမယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္ ေအာင္ဴမင္ဴပီး ရင္းနီႀးဴမႀုပ္နံႀထားတဲ့ အလုပ္ေတၾ အကဵႂိးေပးပၝမယ္။ လုပ္ငန္းသစ္၊ စီးပၾားသစ္ေတၾေတာ့ ခဏ ဆုိင္းထားပၝဦး။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေအာက္လူ ငယ္သားေတၾေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္႓ပီး စာရင္းဇယားေတၾ မႀားယၾင္းတာ၊ စၾပ္စဲၾ တိုက္ခိုက္ခံရတာေတၾ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း တၾက္ခဵက္ ခန့္မႀန္းတာေတၾ လဲၾေခဵာ္ဴပီး အထင္နဲႛအဴမင္ မႀားတတ္ပၝတယ္။ ရန္လည္း မဵားေနတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ ပံုမႀန္ေလး လည္ပတ္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ အကိဵႂးအဴမတ္ ခံစားခၾင့္က မေရမရာ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္း၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရဲႚ အကူအညီေတၾေတာ့ ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ ဘာကိုမႀ စိတ္မပၝဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားတက္၊ ၀င္ေငၾ တိုးဴပီး ကံေကာင္းေနမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေကာင္းေတၾ ဆရာသမားနဲ့ အဳကီးအကဲေကာင္းေတၾက အကူအညီေတၾ အမဵားဳကီး ေပးလာပၝမယ္။ အေတၾးအေခၞအယူအဆနဲႛ မႀန္းဆခဵက္ေတၾ မႀန္ကန္ေနပၝမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ သူမဵားထက္ ပိုပင္ပန္းရ ရုန္းကန္ လႁပ္ရႀားရတတ္႓ပီး အလုပ္နဲႛလက္ မဴပတ္ေအာင္ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾကလည္း အားကိုးလိုႛ မရဘဲ လူရင္းေတၾနဲႛလည္း အဆင္ေဴပ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရး သိပ္မေကာင္းႎုိင္ေသးပၝဘူး။

စေနသားသမီးေတၾက အေနႀာင့္အယႀက္ ရိႀတာက လဲၾရင္ လုပ္ငန္းစီးပၾား ေအာင္ဴမင္ေနမယ့္ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၝသဴဖစ္စရာ ရန္မဵားစရာေတၾ ေပၞေပၝက္လာတတ္ဴပီး ေရႀာင္နိုင္ရင္ သည္းခံနိုင္ရင္ ကိုယ့္အတၾက္ အကဵႂိးရႀိပၝမယ္။ ေဒၝသ ဴဖစ္စရာေတၾကို လစ္လဵႃရႁလိုက္ပၝ။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛကေတာ့ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႛ ေကာင္းမၾန္တဲ့ ရက္တစ္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႛက ဴပႍဒၝး၊ သမားညိႂရက္ေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။