Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
01/13/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၃.၁.၂၀၂၀ မႀ ၁၉.၁.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ဒီအပတ္မႀာ မကာရရာသီကုိ ကူး႓ပီး ဗုဒၭဟူးနဲႛ ပူးယႀဥ္ပၝမယ္။ အဂႆၝက ႓ဗိစာၦမႀာပဲ ဆက္လက္ တည္ရႀိပၝမယ္။ ေသာဳကာဟာ ကုမ္ရာသီမႀာ ဆက္ရႀိေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ဓႎုရာသီမႀာ စေနနဲႛအတူ ဆက္ရႀိေနပၝတယ္။ ရာဟုက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ကုမ္ရာသီေရာက္ ေသာဳကာကုိ ႓ဗိစာၦက အဂႆၝနဲႛ ဓႎုက စေနတုိႛက ဴမင္ယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ထား႓ပီး ဗုဒဟူးကို ပၝပ စေန၊ တနဂႆေႎၾက ယႀဥ္ထားတဲ့အတၾက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ကုန္သၾယ္မႁပုိင္းေတၾ သိပ္မေကာင္းဘဲ အခက္အခဲ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ ေဈးႎႁန္းေတၾလည္း အတက္အကဵ မဵားလာဖိုႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။ မဳကာေသးခင္က ဴမန္မာက ဴမင္ရတဲ့ လဳကတ္ဴခင္းလည္း ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာမိုႛ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရးဆုိင္ရာ လႁပ္ရႀား ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ ဆက္လက္ ဴမင္ေတၾႛရႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္ အစပိုင္း ႓ငိမ္ေနရာကေန ေနာက္ပိုင္းမႀာ အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေဈးမ႓ငိမ္တာ မႀန္းရခက္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ဒီအပတ္မႀာ အစပုိင္း ေဈးေကာင္း႓ပီး ေနာက္ပိုင္း နည္းနည္း ဴပန္ေအးတတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက အဴမင့္ကေန အနိမ့္ကို ပိုအေလးသာလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဈး လႁပ္ရႀားမႁ ပိုမဵားတတ္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ႒ကံရၾယ္ထားတဲ့အတိုင္း မလုပ္ဴဖစ္ဘဲ အခိဵန္ကုန္သၾားတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ သိပ္မဆုိးဘူး ဆုိေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က ေမ့ေလဵာ့ေပၝ့ဆ ေနလိုက္မိတ့ဲအတၾက္ အခၾင့္ေကာင္းေတၾနဲႛ လၾဲေခဵာ္တတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ အကူအညီကို ယူသင့္ပၝတယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး အဆင္ေဴပေအာင္ဴမင္လာနိုင္႓ပီး အတိုက္အခံေတၾ၊ အခက္အခဲဳကားက ဴဖတ္သန္းေကဵာ္လၿားသၾားနိုင္ပၝလိမ့္မယ္။ ထူးထူးဴခားဴခား ၀င္ေငၾလည္း ေကာင္းလာႎိုင္႓ပီး တဴခားရေပၝက္ရလမ္းေတၾကေနလည္း ေငၾေဳကးေတၾ ၀င္လာႎုိင္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အားစိုက္ ပင္ပန္းထားသေလာက္လည္း အကဵႂိးဵခံစားခၾင့္ မရဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ လုပ္ရင္းက ေဴခေခဵာ္သလို မဳကာခဏ အမႀားအယၾင္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဒီရက္ပုိင္းထဲမႀာ စိတ္ထဲ ေလးလံ ဖိစီးမႁေတၾ ပုိခံစားေနရတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အတိုက္အခံေတၾ မနည္း ရုန္းကန္ေနရတတ္ပၝတယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ ကိုယ္တိုင္ လုပ္တာထက္ အမဵားနဲ့ တဲၾလုပ္တာ၊ ရႀယ္ယာ ၀င္တာက ဒီအခိဵန္မႀာ ပိုေကာင္းပၝတယ္။ အကဵႂိး ရိႀပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ သိပ္ရင္းႎႀီးခင္မင္သူေတၾနဲႛေတာ့ တၾဲမလုပ္ပၝနဲႛ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး အစစအရာရာ အဆင္ေဴပေနပၝမယ္။ လုပ္ငန္းမႀာလည္း အရိႀန္အဟုန္နဲႛ တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္ကိန္း ရိႀေနပၝတယ္။ ဆရာသမားေတၾ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိႂလ္ေတၾဆီက အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတၾ ရရႀိတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းကေန အကိဵႂးအဴမတ္ေတၾ ေတာက္ေလႀဵာက္ ၀င္လာနိုင္တဲ့ အခိဵန္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူမႁေရးအဆက္အသၾယ္ေတၾကတစ္ဆင့္ စီးပၾားေရးမႀာ ေအာင္ဴမင္ေအာင္ လုပ္နိုင္ပၝလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီအခိဵန္မႀာ စီးပၾားသစ္ေတၾ တုိးခဵဲႚဖိုႛ မသင့္ေသးပၝဘူး။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္သမႀဵ အလဲၾေတၾခဵည္းပဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ရန္ အတိုက္အခံေတၾ အင္မတန္ မဵားဴပားေနတတ္ပၝတယ္။ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ ဴပႍနာေတၾထဲ ၀င္ပၝမိတတ္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ အရိႀန္ ေနႀးသၾားဴပီး တခၝတည္းနဲႛ မဴပီးဴပတ္တာေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ မဟာရက္ဳကမ္း၊ ၀ၝရမိတၨႂနဲႛ သမားညိႂရက္ေတၾ ဆံုလိုႛ သတိထားရပၝလိမ့္မယ္။ အဂႆၝေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ပၝ။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႛ သတိထားရပၝမယ္။ စေနေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။