Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
01/27/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၇.၁.၂၀၂၀ မႀ ၂.၂.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

ဒီအပတ္မႀာ ေကာဇာ တနဂႆေႎၾနဲႛ စေန႓ဂိႂဟ္ေတၾဟာ မကာရရာသီမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိ႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ၃၁ ရက္ေနႛမႀာ ကုမ္ရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းရင္း အရင္ရႀိေနတဲ့ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ပၝမယ္။ အဂႆၝ ႓ဗိစာၦရာသီ၊ ဳကာသပေတး ဓႎုရာသီနဲႛ ရာဟုက ေမထုန္ရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

မကာရရာသီမႀာ တည္ရႀိေနတဲ့ တနဂႆေႎၾနဲႛ ရာသီသခင္ စေနဟာ အတၨမိသလို ႓ဂိႂဟ္ပူးယုဂ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။ ကုမ္ရာသီမႀာလည္း ဗုဒၭဟူးနဲႛ ေသာဳကာက ပူးယႀဥ္တာကို ႓ဗိစာၦရာသီခၾင္က အဂႆၝက အဴမင္ ရႀိထားပၝတယ္။ ေရၿ၊ ေရနံေလာင္စာေဈးကၾက္ မတည္႓ငိမ္မႁ အတက္အကဵ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾလည္း ခက္ခဲမႁ ဴဖစ္လာတတ္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္ဟာ အေရာင္း ပိုမဵားလာလိုႛ ေဈးအနည္းငယ္ ကဵရိပ္ရႀိတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေဈးက အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးဟာ ေဈးတက္ရိပ္ ရႀိ႓ပီး သိပ္ အမဵား႒ကီးေတာ့ မဴမင့္ႎုိင္ေသးပၝဘူး။ ေရၿေဈးက ထင္သေလာက္ မတက္ႎုိင္ဘဲ ေငၾေဈး အေဴပာင္းအလဲက ဴမန္ဆန္ လႁပ္ရႀားမႁ မဵားလာမယ္လုိႛ ယူဆပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးမႀာ အတိုက္အခံေတၾဳကားက တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ေရာက္ေနပၝတယ္။ စီးပၾားသစ္ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ စတင္ရကိန္း ရိႀ႓ပီး အကဵႂိးေပးလည္း ေကာင္းတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာေတာ့ ရႀာသေလာက္ အဖတ္မတင္ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လူမႁေရးဴပႍနာေတၾကေနတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ဘက္ကိုပၝ ထိခိုက္လာနိုင္ပၝတယ္။ လုပ္ငန္းထဲမႀာ အတၾင္းကေန တိုက္ခိုက္႓ပိႂင္ဆိုင္မႁေတၾ ဒုကၡေပးသူေတၾ ရိႀလာနိုင္ပၝတယ္။ မဳကာခဏဆုိသလို စိတ္ရႁပ္ အာရံုေနာက္စရာေတၾ ေပၞေနတတ္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္ထဲမႀာ မဳကာခဏ အခက္အခဲေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာတတ္ပၝတယ္။ ေမႀဵာ္မႀန္းတာေတၾ ထင္တဲ့အတုိင္း ဴဖစ္မလာဘဲ ရပ္ဆိုင္းသၾားတာ၊ တလဲၾေတၾ ဴဖစ္ကုန္တာ စသည္ဴဖင့္ ႒ကံႂရတတ္ပၝတယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾေဳကာင့္လည္း စိတ္ရႁပ္ရတတ္ပၝတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အ႓ပိႂင္အဆုိင္ ရႀိေလ ေအာင္ဴမင္ေလ ဴဖစ္ေနပၝလိမ့္မယ္။ အလုပ္မႀာ အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾ ရရိႀ႓ပီး အခၾင့္အေရးေတၾ ေပၞေပၝက္ ရရိႀပၝမယ္။ စီးပၾားေရးေရာ လူမႁေရးပၝ တိုးတက္ပၾင့္လန္းေနပၝလိမ့္မယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာရမယ့္ ကာလ ေရာက္ေနပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရးကေန အကိုဵးအဴမတ္ေတၾ တိုးပၾားဴပီး လုပ္ငန္းေတၾ အဆင္ေဴပ ေခဵာေမၾ့ေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လူ႒ကီးသူမ အ႒ကီးအကဲေတၾ မိတ္ေဆၾေကာင္းေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁကုိ ရရႀိပၝမယ္။ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံထားတဲ့ အလုပ္ေတၾ ဴပန္အကဵႂိးေပးမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းပိုင္းမႀာ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ အခက္အခဲေတၾ မဵားလာပၝမယ္။ အလုပ္အကိုင္ မတည္ဴငိမ္ဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အကုန္အကဵလည္း မဵားဴပားတတ္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေဴပာအဆိုမႀား၊ ကတိပဵက္တာေတၾေဳကာင့္ မဵက္ႎႀာပဵက္စရာ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ ေတ့လဲၾေတၾ မဳကာခဏ ဴဖစ္ေနတတ္႓ပီး ေမႀဵာ္မႀန္းတာနဲႛ ဴဖစ္လာတာ တဴခားစီ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အလုပ္မႀာ ခဏ ႓ငိမ္႓ငိမ္ေလး ေနသင့္႓ပီး ဇၾတ္တရၾတ္ စၾတ္လုပ္ရင္ အမႀားအယၾင္း မဵားတတ္ပၝတယ္။ အလုပ္က ပံုမႀန္ေလးပဲ လည္ပတ္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ရက္လည္း ဴဖစ္လုိႛ သင့္ေလဵာ္ရံု ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ရက္ရာဇာနႛဲ မဟာရက္ဳကမ္း၊ သမားညိႂေတၾ ဆံုလိုႛ ရက္သန္ႛလိုႛ မဆုိႎုိင္ဴပန္ပၝဘူး။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂေတၾဆံုလိုႛ လံုး၀ ႓ပီးဴပည့္စံုေအာင္ ေကာင္းမၾန္တဲ့ရက္ မဟုတ္ပၝဘူး။ ေသာဳကာေနႛဟာ ရႀမ္းရက္နဲႛ သမားဴဖႃရက္ ဆံုလိုႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအပတ္မႀာ ရုိးရာေဗဒင္အရ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္ နည္းပၝးပၝတယ္။