Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/10/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၀.၂.၂၀၂၀ မႀ ၁၆.၂.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾနဲႛ စေနဟာ မကာရရာသီမႀာ အတူတကၾ တည္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ကုမ္ရာသီ၊ ေသာဳကာ ဥစ္ဴဖစ္ရာ မိန္ရာသီေတၾမႀာ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝနဲႛ ဳကာသေတးက ဓႎုရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။ ရာဟု၊ကိတ္ကေတာ့ ေမထုန္နဲႛ ဓႎုရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

မကာရရာသီမႀာ တည္ရႀိေနတဲ့ တနဂႆေႎၾနဲႛ ရာသီသခင္ စေနဟာ အတၨမိသလို ႓ဂိႂဟ္ပူးယုဂ္ ဴဖစ္လာပၝတယ္။ အဂႆၝဟာ ဓႎုရာသီမႀာ ဳကာသပေတးနဲႛ ပူးလာ႓ပီး ရာဟုနဲႛ အဴမင္အယႀဥ္ခဵင္း ဆက္သၾယ္လာပၝတယ္။ ေရၿေဈးနဲႛ ေငၾလဲႎႁန္းေတၾမႀာ သက္ေရာက္မႁ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာေတာ့ ပဲမဵႂိးစံုက ေဈးေကာင္းခဵင္ေပမယ့္ အေရာင္းမဵားလာႎုိင္လိုႛ ထင္သေလာက္ မတက္ဘဲ ဴပန္ေအးတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ တက္ေဈးဘက္ ဦးတည္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္ ရႀိေနေပမယ့္ ေငၾေဈးကေတာ့ လက္ရႀိႎႁန္းထက္ ေအးလာတတ္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ အတုိက္အခံ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ စပ္တူစပ္ဖက္ေတၾမဵား လုပ္မိရင္ ပိုခက္ခဲတတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္က ဇာတာ တက္ေနလိုႛ အားလံုးကုိ ရင္ဆုိင္ ဴဖတ္ေကဵာ္ႎုိင္ပၝလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾလည္း အဆင္ေဴပေဴပ ဴဖစ္လာပၝမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းအကဵႂိးအဴမတ္ေတၾ ရလာသလို တဴခားလမ္းေတၾကလည္း ၀င္ေငၾ ေဴဖာင့္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေနေပမယ့္ ထပ္ခဵဲႚလိုႛေတာ့ မသင့္ပၝဘူး။ ဘာလုပ္လုပ္ မိတ္ေဆၾ၊ အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႛ တုိင္ပင္ရင္ ပိုေကာင္းႎုိင္ပၝတယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေမႀဵာ္မႀန္းတာနဲႛ လက္ေတၾႛ တဴခားစီ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ စိတ္အလိုမကဵ ေဒၝသ ထၾက္စရာေတၾလည္း မဳကာခဏ ႒ကံႂတတ္ပၝတယ္။ အလုပ္မႀာ ရန္မဵား၊ အာရံုမဵား႓ပီး အမႀားအယၾင္းေတၾ ႒ကံႂရပၝမယ္။ စိတ္ေအးေအးထာ ေဴဖရႀင္းရင္ ေကာင္းပၝမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ မ႓ပီးမဴပတ္နဲႛ လက္ကဵန္ေတၾ မဵားေနပၝမယ္။ တာ၀န္ေတၾ ဖိစီး႓ပီး ကတိက၀တ္ေတၾ ပဵက္တတ္ပၝတယ္။ အမဵားနဲႛ လုပ္ရတဲ့အခၝ အတုိက္အခံ ေဴပာရတာ ေဴဖရႀင္းရတာေတၾ ရႀိလာပၝမယ္။ မဵက္ႎႀာပဵက္စရာကိစၤေတၾ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပၝတယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ ေကာင္း႓ပီး ေငၾေဳကးစီးပၾားလည္း အေတာ္ အဆင္ေဴပလာႎုိင္ပၝတယ္။ ရပ္ေ၀းေဒသနဲႛ ဆက္သၾယ္ လုပ္ကိုင္သူေတၾမႀာ ပုိအကဵႂိးရႀိပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကံ ပၾင့္လန္းေနလိုႛ အလႀႃဒၝန လုပ္ေပးရင္ ပုိကံေကာင္းလာတတ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက လူမႁေရးကၸ စိတ္ညစ္စရာ ေဒၝသ ဴဖစ္စရာေတၾ ေပၞလာပၝမယ္။ လုပ္ေနကဵ အလုပ္ေတၾက ပုိပင္ပန္း ခက္ခဲလာတတ္ပၝတယ္။ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရတတ္႓ပီး အကဵႂိးအဴမတ္ကေတာ့ ထင္သေလာက္ မရဘဲ နည္းပၝးတတ္ပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကိုယ္ပုိင္အလုပ္ေတၾ သိပ္မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾ ဆရာသမားေတၾဆီက အကူအညီ ယူသင့္ပၝတယ္။ အမဵားနဲႛ တၾဲလုပ္တဲ့ အလုပ္ေတၾ ရႀိလာရင္ ေကာင္းပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စိတ္တုိ ေဒၝသ ဴဖစ္စရာေတၾ မဵားတတ္ပၝတယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ သမားညိႂရက္ ဆံုလိုႛ အခက္အခဲဳကားက ေအာင္ဴမင္ေစတတ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မဟာရက္ဳကမ္းနဲႛအတူ သမားညိႂရက္လည္း ဆံုလိုႛ နည္းနည္း ညံ့ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက သတိဴပႂရမယ့္ နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ ၀ၝရမိတၨႂ ရႀမ္းရက္ ဆံုလိုႛ အခက္အခဲ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္ေနလိုႛ အသံုးဴပႂႎုိင္ပၝတယ္။