Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/23/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၃.၃.၂၀၂၀ မႀ ၂၉.၃.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက မိန္ရာသီမႀာ ရႀိ႓ပီး အဂႆၝက မကာရရာသီမႀာ စေနနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ကုမ္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးက ဓႎုရာသီမႀာ ရႀိေနပၝတယ္။ ေသာဳကာက မိႍရာသီမႀာ တည္ေနရာက ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ သူပုိင္ ႓ပိႍရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ ရာဟု ကိတ္ေတၾက ေမထုန္နဲႛ ဓႎုရာသီခၾင္ေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အဂႆၝဟာ ဥစ္အားနဲႛ မကာရရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး ရာသီသခင္ စေနနဲႛ ပူးယႀဥ္လာပၝလိမ့္မယ္။ စေနအဂႆၝ ႓ဂိႂဟ္အပူးမႀာ မေတာ္တဆမႁနဲႛ ေပၝက္ကၾဲမႁေတၾ၊ ေသၾးထၾက္သံယုိေတၾ ဴဖစ္ပၾားႎုိင္႓ပီး လက္ရႀိ ဗုိင္းရပ္စ္ဂယ္ကလည္း အရႀိန္ပုိမဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒၝဟာ ခဏတာ ယာယီပဲ အဆုိး ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။ မဳကာခင္မႀာ ဳကာသပေတးရဲႚ ေကာဇာကူးေဴပာင္းမႁ ရႀိေနပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္ အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ သၾက္လက္မႁ ရႀိလာပၝလိမ့္မယ္။ ေဈးလည္း သင့္ႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးတန္းတစ္ခုမႀာ တည္႓ငိမ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက ကဵရိပ္ ပိုမဵားႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈး ထပ္မာလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေနၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ ေပၝမဵားတတ္႓ပီး အတုိက္အခံနဲႛ ယႀဥ္႓ပိႂင္ေနရတတ္တယ္။ ဒီကာလမႀာ လက္ရႀိလုပ္ငန္းကုိပဲ ထိန္းလုပ္သင့္႓ပီး အသစ္ ခဵဲႚတာ၊ စမ္းသပ္တာမဵႂိး ေရႀာင္ရမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေမႀဵာ္လင့္သလို မဴဖစ္ဘဲ စိတ္ညစ္ရမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္မေဴပဘဲ ခက္ခဲ ရုန္းကန္ပင္ပန္းလာႎုိင္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾမႀာ ပုိ႓ပီးေတာ့ သတိထားပၝ။ အကုန္အကဵေတၾ မဵား႓ပီး ရင္းထားသေလာက္ ဴပန္မရဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။ လူမႁဴပႍနာေတၾ၊ ဘာမဟုတ္တာေတၾနဲႛ ေဴဖရႀင္းေနရလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ကိုယ္တိုင္က အလုပ္ထဲမႀာ စိတ္မ၀င္စားႎုိင္ဘဲ စိတ္ပဵက္အားေလဵာ့႓ပီး ေပၝ့ေပၝဆဆ လုပ္ေနလိုႛ လုပ္ငန္းမႀာ အခက္အခဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာတတ္တယ္။ လုပ္သမႀဵ မထူးဴခားသလို ခံစားရမယ္။ ဴဖစ္ခဵင္တာေတၾ ဴဖစ္မလာေသးဘဲ အခဵိန္ကုန္သၾားလိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ ေကာင္းမယ့္ အခဵိန္ပၝ။ ဒၝေပမဲ့ အတုိက္အခံက မဵားေနလိမ့္မယ္။ အလုပ္မႀာ စိတ္ေသာက ေရာက္စရာေတၾလည္း မဵားမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္မမႁကုိ ရမယ္။ ရပ္ေ၀းက ကူညီမယ့္သူေတၾ ေရာက္မယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာရမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက သူမဵားထက္ ပိုပင္ပန္း ရုန္းကန္ရမယ့္ အခိဵန္ ဴဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ မဴပတ္လိုႛ အခိဵန္မီ ဴပီးစီးေရးအတၾက္ အသည္းအသန္ ရုန္းကန္ရတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ စကားေဴပာဆုိရမယ္။ မထင္မႀတ္ဘဲ ကဵန္းမာေရးအားနည္းတတ္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စိတ္အေနႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာေတၾ အလၾန္ မဵားလာလိမ့္မယ္။ အလုပ္မႀာ မေပဵာ္ဘဲ ဴဖစ္ေနပၝမယ္။ ေငၾေရးေဳကးေရးအတၾက္ စကားေဴပာရဆုိရလိမ့္မယ္။ အနားကလူေတၾေဳကာင့္ ေနရင္းထုိင္ရင္း ဴပႍနာ တက္မယ္။ လူမႁေရး သတိထားရမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက စီးပၾားေရး လူမႁေရးပၝ အစစအရာရာ လက္မေထာင္ ေအာင္ဴမင္မယ့္ ကာလ ဴဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾရဲ့ ကူညီမစမႁ လည္း ရရိႀတတ္ပၝတယ္။ အခၾင့္အေရးေတၾ ေနရာေကာင္းေတၾ ကိုယ့္ဆီ တည့္တည့္ ၀င္လာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုသုိလ္မဵားမဵား လုပ္ပၝ။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛက သာမန္ရက္ပၝ။ ဗုဒၭဟူးက ရက္ရာဇာနဲႛ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဆံုလိုႛ အေကာင္းဆံုးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ဴပႍဒၝး၊ သမားဴဖႃရက္ေတၾ ဴဖစ္လိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ ေသာဳကာေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္ စေနေနႛက အ႓မိတၨစုတ္နဲႛ ဴပႍဒၝး ဆံုလိုႛ ရက္မသန္ႛပၝဘူး။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ သမားညိႂ၊ ရက္ယုတ္မာ ဴဖစ္လိုႛ အနည္းငယ္ ည့ံပၝတယ္။