Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/18/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၈.၅.၂၀၂၀ မႀ ၂၄.၅.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

ရာဟု၊ ကိတ္ ၀င္ရုိးထဲမႀာ ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္ေတၾအားလံုး သၾားေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး စေန၊ ဳကာသပေတးနဲႛ ေသာဳကာ ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးဟာ အဴမင္အရ ေနာက္ဴပန္၀ဳက (Retro) သၾားေန႓ပီ ဴဖစ္လိုႛ ႓ဂိႂဟ္သၾား႓ဂိႂဟ္လာအရ ဒီအပတ္ေတၾထဲမႀာ မထင္မႀတ္တဲ့ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး လႀည့္ေဴပာင္းမႁေတၾ ၊ ထူးဴခားမႁေတၾလည္း ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အဓိကကဵတဲ့ စေန၊ ဳကာသပေတး ႓ဂိႂဟ္႒ကီး ၂ လံုး အသၾားမမႀန္ ေဖာက္ဴပန္ခဵိန္မႀာပဲ ဓနဥစၤာကို ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ စည္းစိမ္႓ဂိႂဟ္ ေသာဳကာကလည္း ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေန႓ပီ ဴဖစ္လုိႛ ေငၾအေပးအယူ၊ အသံုးအစၾဲနဲႛ စုေဆာင္းမႁေတၾ သတိဴပႂရပၝမယ္။ အေပးအယူ မႀားတာ၊ ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္ရႀင္းရတာ၊ ေတာ္ေတာ္နဲႛ လက္စမသတ္ေတာ့တာ စတဲ့ ဴပႍနာမဵႂိးစံုေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ သတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာေတာ့ ပဲေဈးကၾက္ဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ပၝး႓ပီး ေဈးကေတာ့ အဴမင့္ပိုင္းမႀာ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းေရာ အ၀ယ္ပၝ ေကာင္းေန႓ပီး ေဈးကလည္း ေကာင္းေနတတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးႎႁန္းက တက္ေဈးတစ္ခုဆီ ဦးတည္လာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ လက္ရႀိ၀န္းကဵင္ကေန ထပ္ကဵႎုိင္ေဴခ ရႀိပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အေနႀာင့္အယႀက္မဵားမယ္၊ လူယံုသတ္၊ လူလိမ္ခံရတာမဵႂိး ရႀိေနတယ္။ ႒ကိႂးစားသေလာက္ ခရီး မေရာက္လိုႛ စိတ္ဓာတ္ကဵစရာ ဴဖစ္တတ္တယ္။ မိတ္ေဆၾကို အားကိုးလိုႛ မရေသးဘဲ ကိုယ္တုိင္ ရုန္းကန္ရလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾမႀာေတာ့ စိတ္တုိင္းကဵ အေဴခအေနမဵႂိး ရရႀိလာမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုး ေငၾကံေကာင္းေနမယ္၊ လုပ္ငန္းကေရာ၊ ဴပင္ပလမ္းေဳကာင္းမဵႂိးစံုကပၝ ၀င္ေငၾေကာင္းလိမ့္မယ္။ အမဵားအလယ္မႀာ စန္းထေနလိုႛ လုပ္ငန္းမႀာေရာ၊ လူမႁေရးကိစၤမႀာပၝ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀမယ္။ စိတ္ညစ္စရာတခဵႂိႚ ရႀိလာေပမယ့္ ေကဵာ္ဴဖတ္ႎုိင္မယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေကဵာ္ဳကားမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လက္ထဲ ေငၾေလးဘာေလး ကိုင္မိႎုိင္ေပမယ့္ စီးပၾားေရး လုပ္ရာမႀာေတာ့ အားရစရာကို မရႀိေသးဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတၾက ဴမႂပ္႓ပီး မနည္း ေငၾဴပန္ေဖာ္ရလိမ့္မယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾကို မလုပ္ႎုိင္ေသးဘဲ သည္းခံေနရမယ္။ အေဳကာင္း႒ကီးငယ္ရႀိရင္ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ တုိင္ပင္ ညႀိႎိႁင္းသင့္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္သမႀဵ၊ ကိုင္သမႀဵ သတိထားရမယ့္ အခိဵန္ပၝပဲ။ ကဵန္းမာေရးလည္း အားနည္းႎုိင္လုိႛ အစားအေသာက္ ဆင္ဴခင္ရမယ္။ အလုပ္မႀာေတာ့ အနီးကပ္ လူယံုေတၾရဲႚ ဒုကၡေပးတာ၊ သစၤာေဖာက္တာမဵႂိး ခံရတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ အဆင္ေဴပသလို ရႀိေပမယ့္ စိတ္တုိင္းကဵ မဴဖစ္ေသးဘဲ ေ၀့လည္ေနမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ လည္ပတ္မႁ ေႎႀးေကၾးဴပီး အရံႁးအဴမတ္ မေရမရာ ဴဖစ္ေနမယ့္ သီတင္းပတ္ပၝ။ ဘာလုပ္မယ္ ဳကံလိုက္ ပဵက္သၾားလိုက္၊ အာရံုစိုက္ လုပ္လိုက္ ေဘးေခဵာ္ သၾားလိုက္နဲ့ အလဲၾအေခဵာ္ေတၾ မဵားေနပၝမယ္။ မိသားစုေတၾ၊ ခင္မင္ရင္းႎႀီးသူေတၾနဲႛ တုိင္ပင္ လုပ္ကုိင္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက စီးပၾားသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ ေပၞလာပၝမယ္။ ေပၞလာတဲ့ အခၾင့္အေရးတိုင္းကို အသံုးခဵပၝ။ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ဴမင္ေတၾႛရပၝလိမ့္မယ္။ သတိထားရမႀာက အသံုးအစၾဲေတၾ လက္ဖၾာ႓ပီး ရႀာသမႀဵ အဖတ္မတင္တာ၊ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားတတ္တာပၝ။ ၀င္ေငၾ၊ ထၾက္ေငၾ စိစစ္ သံုးစၾဲဖုိႛ အ႒ကံဴပႂပၝတယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အရင္းနီႀးဆံုးနဲ့ အနီးကပ္ဆံုး မိတ္ေဆၾေတၾရဲ့ ဒုကၡေပးခံရမယ္။ အေပၝင္းအသင္း မေကာင္းလို့ အေခဵာင္ ဓားခုတ္ရာလ က္၀င္လိႀုဵႂရသလို ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ အမဵားနဲ့ မတဲၾဘဲ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆံုးဴဖတ္ လုပ္ကိုင္တာကမႀ ပိုအကိုဵးရိႀတတ္ပၝတယ္။ အလုပ္အတၾက္ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛနဲႛ အဂႆၝေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လုိႛ သတိဴပႂရပၝမယ္။ ေသာဳကာေနႛက အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဆံုးေနႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛဟာ ရႀမ္းရက္နဲႛ တနဂႆေႎၾေနႛက ဴပႍဒၝးရက္ေတၾ ဴဖစ္လိုႛ ႎႀစ္ရက္စလံုးကို သတိထား ေရႀာင္သင့္ပၝတယ္။