Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/01/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁.၆.၂၀၂၀ မႀ ၇.၆.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

ရာဟု၊ ကိတ္ ၀င္ရုိးထဲမႀာ ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္ေတၾအားလံုး သၾားေနဆဲ ဴဖစ္႓ပီး စေန၊ ဳကာသပေတးနဲႛ ေသာဳကာ ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးဟာ အဴမင္အရ ေနာက္ဴပန္၀ဳက (Retro) သၾားေနပၝတယ္။ ႓ဂိႂဟ္ေတၾ ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေနခဵိန္ကာလမႀာ ဒီအပတ္ထဲ လဳကတ္တာလည္း ဴဖစ္ပၾားေတာ့မႀာမုိႛ ထူးဴခားတဲ့ ဇၾန္လလိုႛ ဆုိရမႀာပၝပဲ။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

အဓိကကဵတဲ့ စေန၊ ဳကာသပေတး ႓ဂိႂဟ္႒ကီး ၂ လံုး အသၾားမမႀန္ ေဖာက္ဴပန္ခဵိန္မႀာပဲ ဓနဥစၤာကို ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ စည္းစိမ္႓ဂိႂဟ္ ေသာဳကာကလည္း ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေန႓ပီ ဴဖစ္လုိႛ ေငၾအေပးအယူ၊ အသံုးအစၾဲနဲႛ စုေဆာင္းမႁေတၾ သတိဴပႂရပၝမယ္။ အေပးအယူ မႀားတာ၊ ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္ရႀင္းရတာ၊ ေတာ္ေတာ္နဲႛ လက္စမသတ္ေတာ့တာ စတဲ့ ဴပႍနာမဵႂိးစံုေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ သတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီအပတ္ ဇၾန္ ၆ ရက္ နယုန္လဴပည့္ေနႛအကူး မနက္ ၁၂ နာရီနဲႛ ၃ နာရီ၀န္းကဵင္မႀာ ေမထုန္ရာသီခၾင္ထဲ လတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဳကတ္တာကို ဴမန္မာကေန ဴမင္ရပၝလိမ့္မယ္။ လဳကတ္ရာမႀာ ဗုဒၭဟူး႓ဂိႂဟ္လည္း ပၝ၀င္ေနလိုႛ အေရာင္းအ၀ယ္၊ ဆက္သၾယ္ေရးနဲႛ နည္းပညာလုပ္ငန္းကိစၤေတၾကို သတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္မႀာ ေဈးႎႁန္းေတၾ သိပ္မေကာင္းႎုိင္ေသးေပမယ့္ အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁေတၾက ဴမန္ဆန္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက အေရာင္းရႀိလိုႛ ေဈးနည္းနည္း ေအးတတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးႎႁန္းကေတာ့ သိပ္မေကာင္းႎုိင္ဘဲ ကဵရိပ္သန္းလာတတ္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ တက္ရိပ္ေလး ဴပလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အတုိက္အခံ ေပၝမဵားမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ လုိက္႓ပီး ကန္ႛလန္ႛ တုိက္၊ အဴငင္းအခံု လုပ္မယ့္သူေတၾ မဵားေနမယ္။ အလုပ္မႀာ အခက္အခဲ ဴဖစ္တတ္ေပမယ့္ ေငၾေဳကးကိစၤပိုင္းမႀာ စိတ္တုိင္းကဵ ဴဖစ္မယ္။ ရစရာ ေပးစရာေတၾ အဆင္ေဴပမယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ တုိးခဵဲႚတာမဵႂိးေတာ့ မသင့္ေသးပၝ။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵား႓ပီး ၀င္ေငၾနည္းမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ အခက္အခဲေတၾနဲ့ ႒ကံႂရတတ္ဴပီး လုပ္ငန္းစီးပၾားေတၾ အရံႁးေပၞလာနိုင္တယ္။ ကဵန္းမာေရးကအစ လူမႁေရး အဆံုး အားလံုး အခက္အခဲေတၾနဲ့ လံုးပန္းေနရတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤတုိင္းမႀာ အထူးသတိဴပႂ ေဆာင္ရၾက္ရမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာ မဵားမယ္။ အနားက မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ မတည့္ အဆင္မေဴပတာေဳကာင့္ စိတ္ရႁပ္ရလိမ့္မယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾကလည္း ကိုယ္နဲႛဆုိ ဘယ္လိုမႀ ညႀိႎိႁင္းမရဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္တယ္။ စိတ္ကူးထားတာေတၾ မဴဖစ္ေဴမာက္ေသးဘဲ အလၾဲအေခဵာ္ေတၾ မဵားမယ့္ ကာလ ဴဖစ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက စီးပၾားသစ္ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာနိုင္ဴပီး လက္ရိႀလုပ္ငန္းမႀာ တိုးတက္ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ဴမင္ေတၾႛရမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾဆီက အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတၾလည္း ရရႀိမယ္။ လူရင္းတခဵႂိႚေဳကာင့္ စိတ္ထဲ မေကဵမလည္ ဴဖစ္ရတတ္ေပမယ့္ အမဵားအားဴဖင့္ အဆင္ေဴပေနမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ၀င္ေငၾ ထၾက္ေငၾက မမႀဵမတ ဴဖစ္ဴပီး အကုန္အကဵေတၾ သိပ္မဵားလာလိမ့္မယ္။ ကဵန္းမာေရးလည္း ခဵႃခဵာတတ္လိုႛ သတိထားရမယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ ေရႀ့တိုးရခက္၊ ေနာက္ဆုတ္ရလည္း ခက္တဲ့ အေဴခအေနေတၾ ႒ကံႂရမယ္။ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းရုန္းကန္ရတတ္႓ပီး ႒ကိႂးစားသေလာက္ အရာမထင္ဴဖစ္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ကိုယ့္လုပ္ငန္း မေကာင္းဘဲ သူမဵားစီးပၾားေရးထဲမႀာ ရႀယ္ယာသၾားထည့္ လုပ္တာက ပိုေကာင္းမယ္။ အိမ္တၾင္းမိသားစုေရး စိတ္ညစ္စရာ မဵားမယ္။ အဲဒီအပူေတၾေဳကာင့္ပဲ အလုပ္မႀာလည္း ထိခုိက္ နစ္နာစရာေတၾ ေပၞလာမယ္။ ေငၾေဳကးေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သလို စကားမႀားလိုႛလည္း ေဴဖရႀင္းရတတ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾေရာင္းရင္းေတၾရဲႚ အကူအညီေတၾ ရမယ္။ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတၾ ၊ စိတ္ကူးနဲႛ အ႒ကံအစည္ေတၾလည္း အထေဴမာက္ အဆင္ေဴပဖိုႛ ရႀိတယ္။ လက္ရႀိလုပ္ငန္းတင္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းသစ္ေတၾ စတင္ တုိးခဵဲႚႎုိင္တယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾ၊ မိတ္ေဆၾေတၾက ၀ုိင္းကူဳကလိမ့္မယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာမယ့္ ကာလပၝ။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ၀ၝရမိတၨႂေရာ ဴပႍဒၝးပၝ ဴဖစ္လိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႛဴဖစ္လိုႛ ေဆာင္သင့္ပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛဟာ နယုန္လဴပည့္ ဴဖစ္လုိႛ ေဆာင္ႎုိင္ပၝတယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ရႀမ္းရက္၊ သမားဴဖႃနဲႛ ဴပႍဒၝးေတၾ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။