Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/29/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၉.၆.၂၀၂၀ မႀ ၅.၇.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾနဲႛ ဗုဒၭဟူးဟာ ေမထုန္ရာသီမႀာ ရာဟုနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္႓ပီး ဒီ႓ဂိႂဟ္ပူးကို မိန္ရာသီက အဂႆၝကေန အဴမင္ ရႀိေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ေနာက္ဴပန္သၾားေနပၝတယ္။ ေသာဳကာဟာ သူပုိင္႓ပိႍရာသီမႀာ ကသစ္အားနဲႛအတူ ရႀိေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးနဲႛ စေနက မကာရရာသီထဲမႀာပဲ ဆက္လက္ ေနာက္ဴပန္သၾားေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

မကာရရာသီမႀာ ဳကာသပေတး၊ စေန ႓ဂိႂဟ္႒ကီး ၂ လံုး ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေနခဵိန္မႀာပဲ ဗုဒဟူးကလည္း အလားတူ အသၾားမမႀန္ ေဖာက္ဴပန္ေနခဵိန္ ဴဖစ္လိုႛ ေရာင္းေရး၀ယ္တာ၊ ကူးသန္းလုပ္ကိုင္မႁေတၾမႀာ အမႀားအယၾင္းေတၾ ဴဖစ္၊ အေပးအယူေတၾ လၾဲ႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မႀားတတ္ပၝတယ္။ အားလံုး သတိထား လုပ္ကုိင္ဳကေစလိုပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာေတာ့ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုမႀန္ ေကာင္းလာႎုိင္႓ပီး ေဈးကလည္း တက္ရိပ္ဴပလာဖုိႛ ရႀိေနပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ တက္ေဈးတစ္ခုဆီ ဦးတည္သၾားႎုိင္႓ပီး ေဈးအဴမင့္မႀာ အားေကာင္းႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးဟာ ဆက္မာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ ဒီႎႁန္းကေန ဆက္ေအးဦးမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ ႒ကံစည္ေတၾ ေအာင္ဴမင္ေနမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆၾေကာင္း၊ ဆရာသမားေကာင္းေတၾေဳကာင့္ စိတ္ခဵမ္းသာ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရိႀမယ္။ စီးပၾားသစ္ေတၾလည္း တုိးခဵဲႚႎုိင္မယ္။ မင္းစုိးရာဇာ၊ အုပ္ခဵႂပ္သူပိုင္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ကိစၤေတၾမႀာ ကိုယ့္စိတ္တုိင္းကဵ အေဴခအေန ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ ေကာင္းမလိုနႛဲ ညံ့သၾားတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾ ေဴပာဆို ေဆာင္ရၾက္ ေအာင္ဴမင္ဖို့ ရိႀတယ္။ ဒီအပတ္မႀာ စိတ္ထဲ အထင္နဲႛ လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတၾ၊ စၾန္ႛစားမႁ မဵားလၾန္းတဲ့ အလုပ္ေတၾ ေရႀာင္ပၝ။ လူမႁေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စိတ္ညစ္စရာေလးေတၾ မဳကာခဏ ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စိတ္တိုစိတ္ဴမန္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀားလိုႛ ဘယ္အရာမဆို တစ္က ဴပန္ဴပန္ စေနရတတ္တယ္။ ေအာက္လူငယ္သားေတၾ၊ အလုပ္သမားေတၾက ဒုကၡေပးတတ္တယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အရင္ကထက္ ပို ခက္ခဲမယ့္ အေနအထားေတၾ ႒ကံႂရမယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဘာလုပ္ရမႀန္း မသိေတာ့တာ၊ စဥ္းစားရ ကဵပ္တာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ လည္ပတ္မႁ ေနႀးဴပီး အဳကံအစည္ေတၾ ရည္ရၾယ္သလို ဴဖစ္မလာတတ္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းကို အမႀီဴပႂ တုိင္ပင္လုပ္ကိုင္ရင္ အေတာ္သင့္ အဆင္ေဴပ ေအာင္ဴမင္လိမ့္မယ္။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အလုပ္ထဲ စိတ္မပၝဘဲ စိတ္ပဵက္လၾယ္ေနတတ္လုိႛ သတိထားပၝ။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ ဴပႍနာေပၝင္းစံု ၀င္လာတတ္တယ္။ ကိုယ့္ကုိ သိပ္မထိခုိက္ေပမယ့္ စိတ္ညစ္စရာေတာ့ မဵားမယ္။ လူအမဵားနဲႛ တၾဲလုပ္ရတ့ဲကိစၤေတၾ တတ္ႎုိင္သေလာက္ ေရႀာင္ပၝ။ မေရႀာင္ႎုိင္ရင္ အခက္ေတၾႛရလိမ့္မယ္။ ဒီအပတ္မႀာ လူ႒ကီးသူမေတၾ၊ မိတ္ေဆၾရင္းခဵာေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁ ရရႀိမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ႒ကံစည္တာတစ္မိုဵး ဴဖစ္လာတာက တစ္ဴခား အလဲၾေတၾ ဆက္တိုက္ ႒ကံႂေနရမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾ ဒုကၡေပးလို့ စိတ္ညစ္ရတတ္ဴပီး ကိုယ္နဲ့ မဆိုင္တဲ့ အလုပ္ပိုေတၾ တာ၀န္ဳကီးေတၾ ဳကား၀င္ ထမ္းေပးရတတ္တယ္။ ကဵန္းမာေရး အားနည္းတတ္႓ပီး ဒၝေဳကာင့္ပဲ အလုပ္မႀာ ပဵက္ကၾက္သၾားႎုိင္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းမႀာ အဖုအထစ္ေတၾ၊ အဆင္မေဴပတာေတၾ ႒ကံႂတတ္ေပမယ့္ ရလဒ္ပုိင္းမႀာေတာ့ စိတ္ေကဵနပ္စရာ ဴဖစ္မယ္။ ဒီအခိဵန္မႀာ စိတ္တို ေဒၝသထၾက္ လၾယ္ေနတတ္လို့ သတိထား ဆင္ဴခင္ရလိမ့္မယ္။ စိတ္မေလႀဵာ့ဘဲ ရန္ဴဖစ္မိရင္ အမႁအခင္းအထိ ဴဖစ္သၾားတတ္႓ပီး ရံုးေတၾ ဂတ္ေတၾ ေရာက္ရတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛကေတာ့ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လုိႛ သတိဴပႂပၝ။ ဳကာသပေတးနဲႛ ေသာဳကာေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး စေနေနႛက လဴပည့္ ဴဖစ္လိုႛ ရက္ေကာင္းအဴဖစ္ သံုးႎုိင္တယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛဟာ ရက္ရာဇာလည္း ဴဖစ္႓ပီး အ႓မိတၨစုတ္လည္း ႒ကံႂလိုႛ အေကာင္းဆံုးရက္ ဴဖစ္တယ္။