Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/06/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၆.၇.၂၀၂၀ မႀ ၁၂.၇.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾနဲႛ ဗုဒဟူးဟာ ေမထုန္ရာသီမႀာ ရာဟုနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္႓ပီး ဒီ႓ဂိႂဟ္ပူးကို မိန္ရာသီက အဂႆၝကေန အဴမင္ ရႀိေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက ၁၂ ရက္ေနႛမႀာ အတည့္ဴပန္သၾားပၝမယ္။ ေသာဳကာဟာ သူပုိင္႓ပိႍရာသီမႀာ ကသစ္ အဴဖစ္ရႀိေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးနဲႛ စေနက မကာရရာသီထဲမႀာပဲ ဆက္လက္ ေနာက္ဴပန္သၾားေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

မကာရရာသီမႀာ ဳကာသပေတး၊ စေန ႓ဂိႂဟ္႒ကီး ၂ လံုး ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေနခဵိန္မႀာပဲ ဗုဒဟူးကလည္း အလားတူ အသၾားမမႀန္ ေဖာက္ဴပန္ေနခဵိန္ ဴဖစ္လိုႛ ေရာင္းေရး၀ယ္တာ၊ ကူးသန္းလုပ္ကိုင္မႁေတၾမႀာ အမႀားအယၾင္းေတၾ ဴဖစ္၊ အေပးအယူေတၾ လၾဲ႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မႀားတတ္ပၝတယ္။ အားလံုး သတိထား လုပ္ကုိင္ဳကေစလိုပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ မႀန္ေပမယ့္ ေဈးတက္ဖုိႛက အလားအလာ နည္းပၝတယ္။ ပဲေတၾကို အေရာင္းမဵား႓ပီး ကဵရိပ္သန္းလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ အဴမင့္ေဈးတစ္ခုမႀာ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆက္ရႀိႎုိင္႓ပီး ေရၿေဈးကေတာ့ လက္ရႀိႎႁန္းကေန ဆက္တက္မယ့္ အရိပ္အေယာင္ ရႀိေနပၝတယ္။ ေငၾေဈးဟာ လက္ရႀိႎႁန္းက ဆက္ေအးမယ့္ အလားအလာ ရႀိေနပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေနၾသားသမီးေတၾက စိတ္ကူးရည္ရၾယ္ခဵက္ေတၾ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎုိင္မယ္။ အလုပ္မႀာ အ႒ကီးအကဲ၊ ဆရာသမားေတၾရဲႚ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁကို ရမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾကလည္း ကူညီပံ့ပုိးလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ရန္၊ အတုိက္အခံေတာ့ ေပၝမဵားမယ္။ အစုစပ္၊ ရႀယ္ယာေတၾ၊ ဖက္စပ္အလုပ္ေတၾ ရံႁးတတ္လိုႛ ေရႀာင္ရမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားကိစၤမႀာ အတၾက္အခဵက္မႀား၊ စိတ္ကူးလၾဲလိုႛ ရသင့္သေလာက္ မရဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ အတုိက္အခံမဵား၊ ရန္မဵားတတ္တယ္။ အလကားေနရင္း ကိုယ့္ကို လိုက္႓ပိႂင္သူေတၾ၊ မနာလို တုိက္ခုိက္သူေတၾ ရႀိေနမယ္။ ဒၝေပမယ့္ အေဴခအေနဆုိးေတၾကို ေကဵာ္ဴဖတ္သၾားႎုိင္လိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္ထဲမႀာ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေတၾ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္မႀာလည္း ဟုိလိုလိုဒီလိုလုိနဲႛ အခဵိန္ကုန္ေနမယ္။ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ မဴပတ္မသား ဴဖစ္ေန႓ပီး ရည္ရၾယ္ခဵက္ လမ္းေပဵာက္သလို ခံစားရမယ္။ အလုပ္ကိစၤေတၾလည္း မ႓ပီးမဴပတ္နဲႛ ကဵန္ေနတာ မဵားမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္အကုိင္၊ အ႒ကံအစည္ေတၾ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္က ေတၾေ၀တာ မဵား႓ပီး မ၀့ံမရဲ ဴဖစ္ေနလိုႛ ရသင့္တဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾနဲႛ လၾဲရတတ္တယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ မသင့္မဴမတ္ ဴဖစ္မယ္။ လူမႁေရး အခက္အခဲေဳကာင့္ပဲ လုပ္ငန္းစီးပၾားမႀာ ရုိက္ခတ္မႁေတၾ ရႀိလိမ့္မယ္။ စိတ္ရႁပ္ေထၾးရလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္ထဲ အစုစပ္ေတၾ၊ ဖက္စပ္ေတၾ မလုပ္သင့္ဘူး။ လုပ္ထားတာေတၾရႀိရင္ အကဵႂိးအဴမတ္ နည္းမယ္။ လမ္းခၾဲရတတ္တယ္။ အမဵားနဲႛ တၾဲလုပ္တဲ့ကိစၤတုိင္းမႀာ အနင္းခံရတာ၊ မဵက္ႎႀာသာ မရဘဲ ခံရတာခဵည္း ဴဖစ္ေနမယ္။ ဒီအပတ္ ဘာလုပ္လုပ္ ဘာသာေရး တၾဲလုပ္ႎုိင္မႀ အဆင္ေဴပရံု ရႀိမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ေနထုိင္မေကာင္း ဴဖစ္တတ္တယ္။ ကဵန္းမာေရးေဳကာင့္ အလုပ္မႀာပၝ ထိခုိက္မႁေတၾ ရႀိလာႎုိင္တယ္။ လုပ္ငန္းမႀာလည္း ဴပႍနာ မဵားမယ္။ အ႓ပိႂင္အဆုိင္ေတၾနဲႛ တုိးလိမ့္မယ္။ အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ မဵားလိုႛ အလုပ္မတၾင္ကဵယ္ဘဲ ဴဖစ္မယ္။ အခက္အခဲေတၾဳကားက ဴဖတ္သန္းရမယ္။ ရုန္းကန္မႁ မဵားမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အရင္လို ေအးေအးေဆးေဆး ေနမရဘဲ အခက္အခဲေတၾ ေပၞလာမယ္။ အခက္အခဲေတၾ ရင္ဆုိင္ရင္းနဲႛ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ေနရာ၊ အခၾင့္အေရးေတၾ ရလာမယ္။ လူ႒ကီးသူမေတၾ၊ အာဏာပိုင္ေတၾဆီက အခၾင့္အလမ္းေတၾ ရမယ္။ ကိုယ့္ကို ေနရာေပး၊ ခဵီးေဴမႀာက္တာ ခံရမယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ ေအာင္ဴမင္လိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛကေတာ့ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒဟူးေနႛက မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္သၾားမယ္။ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛကေတာ့ ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။