Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/27/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၇.၇.၂၀၂၀ မႀ ၂.၈.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကရကဋ္ရာသီကေန မကာရရာသီက ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ စေနနဲႛ ဆက္သၾယ္ပၝမယ္။ ဗုဒၭဟူးက သူပုိင္ကသစ္အိမ္ ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္ေနပၝတယ္။ အဂႆၝက မိန္ရာသီမႀာ ဆက္လက္ ရႀိေန႓ပီး ေမထုန္ရာသီက ဗုဒၭဟူးကို ဆက္သၾယ္ဴမင္ယႀဥ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာက သူပိုင္႓ပိႍရာသီမႀာ ကသစ္အား နဲႛ ဆက္ရႀိေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ဓႎုရာသီကို ေနာက္ဴပန္ဆင္း႓ပီး ရာဟုကိတ္၀င္ရုိးနဲႛ ဆက္သၾယ္ ဴမင္ယႀဥ္ထားပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

တနဂႆေႎၾ- စေန၊ ဳကာသပေတး-ဗုဒဟူးေတၾရဲႚ ဆက္သၾယ္ခဵက္အရ ေရၿေဈး၊ ေရနံေဈးေတၾ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀားဴပန္ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး အတက္အကဵေတၾ ဴမန္ဆန္လာတတ္ပၝတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾလည္း အရင္ထက္ ပုိ႓ပီးေတာ့ သၾက္လက္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေကာက္ပဲသီးႎႀံေဈးကၾက္မႀာလည္း ေဈးေကာင္းတာမဵႂိးေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာေတာ့ ပဲမဵႂိးစံုေဈးေတၾက တက္ရိပ္သန္းရာကေန ဴပန္ေအးလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေခၞေဈးေတၾ ဴမင့္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းမႀာ လုိက္မတက္ႎုိင္ဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးေအးရာကေန နည္းနည္း ဴမင့္လာဖိုႛ ရႀိေနပၝတယ္။ ေရၿေဈး လႁပ္ရႀားမႁ ဆက္မဵားႎုိင္႓ပီး အတက္ဘက္ ဦးတည္ေနပၝတယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ ဒီႎႁန္းနား ပတ္လည္မႀာပဲ ဆက္လည္ပတ္ႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေနၾသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္အစပုိင္းရက္ေတၾမႀာ လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခဲတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ သီတင္းပတ္ရဲႚ ေႎႀာင္းပုိင္းမႀာေတာ့ အလုပ္အကုိင္ေတၾ အေတာ္ေလး အဆင္ေဴပလာဖိုႛ ရႀိတယ္။ လူ႒ကီးသူမေတၾနဲႛ ပတ္သက္ ဆက္ဆံတဲ့အခၝ သတိဴပႂပၝ။ မေမႀဵာ္လင့္တဲ့ အမႀားအယၾင္းေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက သီတင္းပတ္အစထိ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေနေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းရက္ေတၾမႀာေတာ့ သတိထားရမယ္။ တၾက္ကိန္းေတၾ မႀား႓ပီး အလၾဲအေခဵာ္ေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေငၾေဳကးကံက ဆက္႓ပီးေတာ့ ေကာင္းႎုိင္တယ္။ ရႀာလိုႛ ေဖၾလုိႛ အဆင္ေဴပမယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကူးအေတၾးနဲႛသာ အလုပ္ေတၾ လုပ္ပၝ။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုး အလုပ္ေတၾ သိပ္မေကာင္းေသးဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ကိုယ္တုိင္ကလည္း လူေရာ စိတ္ပၝ ရႁပ္ေထၾးေနတတ္တယ္။ ကဵန္းမာေရးလည္း သတိထားရမယ္။ မေတာ္တဆထိခုိက္မႁမဵႂိး ဴဖစ္တတ္တယ္။ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛလည္း မသင့္မဴမတ္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဘာသာေရးဘက္ ဖိလုပ္ေပးရမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ တဴဖည္းဴဖည္း ေကာင္းလာႎိုင္တယ္။ အစပိုင္းမႀာ စိတ္ရႁပ္အာရံုေနာက္ရ႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ အေဴခအေနေတၾ ပိုေကာင္းမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ္တုိင္က ဟုိဟာလိုလို ဒီဟာလုိလို အာရံုေထၾ႓ပီး ေတၾေ၀မႁ မဵားလိုႛ အခၾင့္ေကာင္းနဲႛ လၾဲရတတ္တယ္။ ကဵန္းမာေရးလည္း နည္းနည္း အညံ့ ရႀိတတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက သီတင္းပတ္ေႎႀာင္းပုိင္းမႀာ စီးပၾားေရး သတိထား လုပ္ရမယ္။ မေမႀဵာ္လင့္ဘဲနဲႛ အခက္အခဲေတၾ ရုတ္ခဵည္း ေပၞလာတတ္တယ္။ လူလိမ္ေတၾ သတိဴပႂပၝ။ သူမဵား စကားနားေယာင္တာ၊ သူမဵား လုပ္တာ လုိက္လုပ္တာမဵႂိး ေရႀာင္ပၝ။ ဆရာသမားေတၾနဲႛ တုိင္ပင္ပၝ။ ကိုယ္တုိင္လည္း ေသခဵာစဥ္းစားလုပ္ပၝ။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ကဵန္းမာေရး အားနည္းတတ္တယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မထိရင္ေတာင္ တစ္ပတ္လံုးမႀာ စိတ္ပင္ပန္းရတာေတၾ မဵားလိမ့္မယ္။ မေကာင္းတဲ့ သတင္းေတၾ ဳကားရမယ္။ စကားအေဴပာမတတ္လိုႛ ရႀင္းရတာ ရႀိမယ္။ အလုပ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အတုိက္အခံေတၾ ေပၞလာတတ္တယ္။ သည္းခံစိတ္ရႀည္ဖိုႛ လိုမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ေရႀႚမႀာ အခက္အခဲေတၾ ရႀိခဲ့ရင္ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာ႓ပီလုိႛ မႀတ္ပၝ။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတၾရဲႚ အကဵႂိးရလဒ္ကို ဴမင္ရမယ္။ လူေတၾကလည္း ကိုယ့္ကို ေနရာေပး၊ အခၾင့္အေရးေတၾပၝ ေပးအပ္လာလိမ့္မယ္။ အမဵားတာ၀န္ ထမ္းရင္း ကိုယ့္အတၾက္ အကဵႂိးရႀိမယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာရလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႛကေတာ့ ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးက မနက္ပုိင္းမႀာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္မယ္။ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာနဲႛ စေနေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက သန္ႛရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။