Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
09/14/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၄.၉.၂၀၂၀ မႀ ၂၀.၉.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကန္ရာသီကို ၁၆ ရက္ေနႛမႀာ ကူးေဴပာင္းမႀာ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝကေတာ့ သူပုိင္ မိႍရာသီထဲမႀာ ၀ဳက ေနာက္ဴပန္ သၾားလာေနပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက သူပုိင္ကန္ရာသီမႀာ တနဂႆေႎၾနဲႛ ပူးယႀဥ္လာ႓ပီး ဳကာသပေတးက သူပုိင္ ဓႎုရာသီမႀာ အတည့္ဴပန္သၾားေနပၝတယ္။ ေသာဳကာက ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး အဂႆၝနဲႛ စေနရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ စေနဟာ မကာရရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေန႓ပီး ရာဟုကေတာ့ ေမထုန္ရာသီမႀာ ဆက္လက္ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ မိႍရာသီထဲ ေနာက္ဴပန္လႀည့္တဲ့ အဂႆၝနဲႛ မကာရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနဆဲ စေနဟာ ကရကဋ္ ရာသီက ေသာဳကာကို ဆက္သၾယ္ထားပၝတယ္။ ခရီးကိစၤ၊ သယ္ယူပုိႛေဆာင္ေရးနဲႛ စားေသာက္ကုန္ အလႀကုန္ ေဈးကၾက္ေတၾ အခက္အခဲ ဴဖစ္လာႎုိင္႓ပီး အဂႆၝရဲႚ ေနာက္ဴပန္ သၾားလာမႁေဳကာင့္လည္း အတုိက္အခုိက္ စစ္ပၾဲနဲႛ ေပၝက္ကၾဲမႁ၊ ေသၾးထၾက္သံယုိ ၊ မီးေလာင္ ငလဵင္လႁပ္ စတဲ့ ေဘးဒုကၡေတၾကို သတိထားရပၝလိမ့္မယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးအတက္အကဵ သိပ္မရႀိဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္ပၝတယ္။ ေခၞေဈးေတၾ ဴမင့္လာႎုိင္႓ပီး တကယ့္ေပၝက္ေဈးက သိပ္မလုိက္ႎုိင္ဘဲ ဴဖစ္တတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးေကာင္းေပမယ့္ ေရာင္းအားေတၾ တက္လာလိုႛ သိပ္မတက္ႎုိင္ဘဲ ဴပန္ေအးတတ္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက ခပ္မာမာ ဆက္ရႀိႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးေတၾေတာ့ ဆက္ေအးမယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းရပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေနၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေပမယ့္ အကဵႂိးအဴမတ္ပိုင္းမႀာေတာ့ မေသမခဵာ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီတတ္ေပမယ့္ သိပ္မထိေရာက္ဘဲ ဴဖစ္မယ္။ အိမ္တၾင္းမိသားစုေရး အဆင္ေဴပ သာယာလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကိုယ့္လူရင္းေတၾ သားခဵင္းေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စဥ္းစားဆံုးဴဖတ္မႁေတၾ မႀန္ေနမယ္။ လုပ္သာကုိင္သာ ရႀိေနမယ္။ လုပ္ငန္းစီးပၾားပိုင္းမႀာ အရင္ကထက္ အကဵႂိးအဴမတ္ ေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ မိသားစုအေရး၊ လူမႁေရးေတၾမႀာ စိတ္ပဵက္စရာ သိပ္မဵားလာႎုိင္တယ္။ အမဵားနဲႛ ေရာေႎႀာမေနဘဲ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္တာ ေကာင္းမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အစပုိင္း ဟုတ္မလုိနဲႛ အဖဵားရႀႃးတတ္တဲ့ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾ စတင္ လုပ္ႎုိင္ေပမယ့္ အဆံုးသတ္မႀာ ေမႀဵာ္လင့္သလို မဴဖစ္တာ ႒ကံႂရမယ္။ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းဆီ အကူအညီ ရမယ္။ ဒီအပတ္မႀာ ေငၾေဳကးကိစၤ ေခၝင္းခဲရမယ္။ အတိုက္အခံ ေဴပာရတာမဵႂိး ဴဖစ္တတ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ကဵန္းမာေရး ညံ့တတ္တယ္။ ႒ကိႂတင္ ဂရုစုိက္ရမယ္။ အေရဴပားနဲႛဆုိင္တာ အဆုတ္နဲႛ ဆုိင္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ၀မ္းပဵက္တာ၊ ရင္ေအာင့္တာေတၾ ခံစားရတတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ ရည္ရၾယ္တာ ေမႀဵာ္လင့္တာေတၾ ဳကန္ႛဳကာမယ္။ အစီအစဥ္ေတၾ ပဵက္တတ္တယ္။ ေငၾေတာ့ ၀င္လိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ခဵင္တာတခဵႂိႚ တစ္၀က္တစ္ပဵက္ အေကာင္အထည္ ေပၞမယ္။ အကုန္လံုး ေအာင္ဴမင္ဖုိႛေတာ့ မလၾယ္ဘူး။ စီးပၾားေရးမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္နဲႛ ဴဖတ္သန္းရမယ္။ အတၾင္းလူက ဒုကၡ ေပးမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာေတာ့ စိတ္ခဵမ္းသာရမယ္။ မထင္မႀတ္ဘဲ ကံေကာင္းတတ္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ကိုယ္က ႒ကိႂးစားရက္နဲႛ ရလဒ္ပိုင္းမႀာ မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္မယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ ပင္ပန္းရ ရုန္းကန္ရနဲႛ ဴဖစ္လိမ့္မယ္။ အလၾယ္တကူ မေအာင္ဴမင္ဘဲ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပး၊ အေႎႀာင့္အယႀက္ ေပးမယ့္သူေတၾ ရႀိေနတတ္တယ္။ မိတ္ေဆၾရင္းခဵာေတၾကို အားကုိးရမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုး အလုပ္အကိုင္၊ စီးပၾားေရးကံဇာတာ အားနည္းတယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾက အဴပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ မေပၞဘဲ ရပ္တန္ႛသၾားမယ္။ ဘယ္ကိစၤမႀ အလၾယ္တကူ မဴဖစ္ဘဲ ခက္ခဲေနမယ္။ ကိုယ့္အနားက လူေတၾက ဴပႍနာ လုပ္မယ္။ ဘယ္သူႛမႀ မယံုရဘဲ ဴဖစ္မယ္။ သတိထားပၝ။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာ၊ အဂႆၝေနႛေတၾက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ လကၾယ္ရက္နဲႛ ဆုိင္လိုႛ လုပ္ငန္း႒ကီးမဵား သတိထားရပၝမယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛကေတာ့ ဴပႍဒၝးနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ေတၾ ဴဖစ္လိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ စေနေနႛက ရက္ရာဇာနဲႛ ရႀမ္းရက္ဆံုလိုႛ အညံ့ မကင္းဘဲ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက သာမန္ရက္သာ ဴဖစ္ပၝတယ္။