Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/12/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၂.၁၀.၂၀၂၀ မႀ ၁၈.၁၀.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကန္ရာသီကေန နိစ္ဴဖစ္တဲ့ တူရာသီကုိ ၁၇ ရက္မႀာ ကူးေဴပာင္းပၝမယ္။ အဂႆၝဟာ မိန္ရာသီထဲမႀာ ၀ဳက (ေနာက္ဴပန္) သၾားေန႓ပီး မကာရရာသီက စေနရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက တူရာသီမႀာ ၁၄ ရက္ေနႛက စ႓ပီး ၀ဳက (ေနာက္ဴပန္) သၾားပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ဓႎုရာသီနဲႛ ေသာဳကာက သိဟ္ရာသီမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝတယ္။ ရာဟု၊ ကိတ္ကေတာ့ ေမထုန္နဲႛ ဓႎုမႀာပဲ ရပ္တည္ေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္ဟာ ကမာၲနဲႛအနီးဆံုးထိ ခဵဥ္းကပ္လာ႓ပီး ရာသီခၾင္အရ မိႍကေန မိန္အထိ ေနာက္ဆုတ္သၾားေနပၝတယ္။ အဂႆၝ႓ဂိႂဟ္သၾား မမႀန္ခဵိန္မႀာ ကေသာင္းကနင္းနဲႛ ပဋိပကၡ အဴဖစ္အပဵက္၊ ေသၾးထၾက္သံယုိနဲႛ ေပၝက္ကၾဲမႁေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္တာေဳကာင့္ ကပ္ေရာဂၝ ဴဖစ္ေနခဵိန္မႀာ ပိုမုိ သတိထားရပၝမယ္။

႓ပီးေတာ့ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး႓ဂိႂဟ္ ဗုဒၭဟူးကလည္း အဂႆၝနည္းတူ ေနာက္ဴပန္သၾားေတာ့မႀာ ဴဖစ္လိုႛ ဒီကာလ ဒီရက္ေတၾထဲမႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ၊ ေဈးႎႁန္းေတၾ ကေမာက္ကမ ဴဖစ္တတ္႓ပီး ခန္ႛမႀန္းရ ခက္ခဲတတ္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးႎႁန္း လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴမန္ဆန္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေဈးအတက္မႀာ အေရာင္းေတၾ ပို မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးတန္းတစ္ခုမႀာ ဆက္မာႎုိင္႓ပီး ေရၿေဈးကေတာ့ သိပ္အမဵား႒ကီး မတက္ဘဲ အဴမင့္တန္းမႀာ ႓ငိမ္လာႎုိင္ပၝတယ္။ ေငၾေဈးအတက္အကဵက အရင္ထက္ ပိုဴမန္ဆန္လႁပ္ရႀားလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လူရင္းေတၾ၊ အနားက တၾဲလုပ္ေနကဵ လူေတၾနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္ စီးပၾားကိစၤမႀာ စိတ္ေရာလူပၝ ပင္ပန္းရတာ ရႀိမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ပင္ပန္းရကဵႂိးနပ္ေအာင္လည္း အကဵႂိးအဴမတ္ပိုင္း ေကာင္းလာႎုိင္တယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားတတ္႓ပီး အရာမေရာက္ဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အစစအရာရာ ကံဇာတာ နိမ့္ပၝးခဵိန္ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္ကိုင္႒ကံစည္သမႀဵ မဴဖစ္တာေတၾ မဵားေနမယ္။ အလုပ္မႀာ ပဋိပကၡေတၾ ထဴဖစ္တတ္တယ္။ မေကဵနပ္စရာေတၾ ေပၝက္ကၾဲခဵင္စရာေတၾ မဵားလာမယ္။ ဒီကာလမႀာ အသၾားအလာ ဆင္ဴခင္ရမယ္။ ကဵန္းမာေရးအရလည္း အားနည္းႎုိင္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက စိတ္အေႎႀာင့္အယႀက္ မဵားေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္ေရးေတာ့ ေကာင္းမယ္။ ႒ကိႂးစားထား၊ ရုန္းကန္ထားတာေတၾ ဴဖစ္ေဴမာက္လာဖုႛိ ရႀိတယ္။ လူစုလူေ၀းနဲႛ ေပၝင္းလုပ္တာ၊ စပ္တူရႀယ္ယာ လုပ္တာေတၾမႀာ မေသခဵာတာေတၾ မဵားမယ္။ စီးပၾားေရးမႀာ အနစ္နာခံသေလာက္ အကဵႂိးေကဵးဇူး ဴပန္ရမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ကံေကာင္းေနခဵိန္ ဴဖစ္လုိႛ ကိုယ့္စိတ္ကူးအေတၾးေတၾလည္း မႀန္ကန္တည့္မတ္ေနမယ္။ လုပ္ခဵင္တာ ဴဖစ္ခဵင္တာေတၾ အေတာ္မဵားမဵား လက္ေတၾႛ ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္။ စီးပၾားေရး ေကာင္းလာဖုိႛ ရႀိတယ္။ စပ္တူရႀယ္ယာေတၾ အကဵႂိးေပးမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကဵန္းမာေရးေတာ့ အားနည္းတတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ေတၾ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎုိင္မယ္။ ကိုယ့္အေတၾးအယူအဆနဲႛ လုပ္တဲ့ကိစၤေတၾ အဆင္ေဴပမယ္။ မိတ္ေဆၾအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲႚ အကူအညီလည္း ရမယ္။ လူ႒ကီးသူမေတၾလည္း ကိုယ့္ဘက္မႀာ ရႀိမယ္။ ဒၝေပမယ့္ အမဵားနဲႛ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္မယ္။ စီးပၾားေရး ရုန္းကန္ရမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အတုိက္အခုိက္ေတၾ မဵားမယ္။ စကားမႀားလိုႛ ရန္မဵားရမယ္။ အခဵင္းခဵင္းေတၾဳကားမႀာ မဵက္ႎႀာပဵက္ ေဒၝသထၾက္စရာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အလုပ္စီးပၾားမႀာ ရည္ရၾယ္သလို မဴဖစ္ဘဲ ပဵက္ဴပားလိမ့္မယ္။ အေတာ္႒ကီး ႒ကိႂးစားႎုိင္မႀ အဆင္ေဴပမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုး ဘာမဟုတ္တာေတၾနဲႛ အခဵိန္ကုန္ေနမယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾက မဵားေန႓ပီး လုပ္ဴဖစ္တာက နည္းလိမ့္မယ္။ အလုပ္၊ စီးပၾားပုိင္းမႀာ အေတာ္သင့္ အဆင္ေဴပမယ္။ တုိးခဵဲႚခဵင္တာေတၾလည္း တုိးခဵဲႚႎုိင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ အိမ္တၾင္းမိသားစုအတၾက္ ဴပန္ဳကည့္စရာေတၾ မဵားလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာနဲႛ အဂႆၝေနႛေတၾက သာမန္ရက္ေတၾသာ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ သမားညိႂ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရပၝမယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛ လကၾယ္ရက္ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရမယ့္ ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ဴပႍဒၝး၊ မဟာရက္ဳကမ္းနဲ နဂၝးေပၞရက္ေတၾ ဆုံလိုႛ ရက္ညံ့ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။