Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
10/19/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၉.၁၀.၂၀၂၀ မႀ ၂၅.၁၀.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ နိစ္အဴဖစ္ အားနည္းတဲ့ တူရာသီမႀာ တည္႓ပီး မကာရရာသီက စေနရဲႚ အဴမင္ကို ရရႀိထားပၝတယ္။ အဂႆၝက မိန္ရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္ (၀ဳက) သၾားေန႓ပီး စေနရဲႚ အဴမင္ကိုပဲ ရရႀိထားပၝတယ္။ ဗုဒၭဟူးက တူရာသီမႀာ တနဂႆေႎၾ ပူးယႀဥ္႓ပီး ေနာက္ဴပန္ (၀ဳက) သၾားေနပၝတယ္။ ဳကာသပေတးက ဓႎုရာသီ၊ ရာဟုကိတ္က ႓ပိႍနဲႛ ဓႎု ရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနပၝတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီအပတ္မႀာ အဂႆၝ၊ ဗုဒဟူး ႓ဂိႂဟ္ ၂ လံုး ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေနတဲ့အတၾက္ ကုန္သၾယ္ေရာင္း၀ယ္မႁနဲႛ စၾန္ႛစားမႁေတၾကို မလုပ္သင့္ဘဲ ဆုိင္းထားသင့္ပၝတယ္။ ရႀိတာေလးနဲႛ ထိန္းလုပ္ရင္း အေဴခအေနကုိ ေစာင့္ဳကည့္ရပၝမယ္။ စၾန္ႛစားမႁ မဵား႓ပီး မေသခဵာတဲ့အလုပ္ေတၾကို ၀င္လုပ္မိရင္ မေမႀဵာ္လင့္တဲ့ အခက္အခဲေတၾနဲႛ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပၝတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲေဈးေတၾက အတက္အကဵ မတည္႓ငိမ္တာေတၾ မဵားလာႎုိင္ပၝတယ္။ မတ္ပဲက ေဈးတက္ႎုိင္ေပမဲ့ ပဲစင္းငံုက လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္လာတတ္ပၝတယ္။ ဆန္စပၝးကလည္း ေဈးအတက္အကဵ ဴမန္လာ႓ပီး ေရာင္းအား ပုိ မဵားလာလိုႛ အကဵဘက္ ဆင္းလာႎုိင္ပၝတယ္။ ေရၿေဈးက ကဵရိပ္ ရႀိေနေပမယ့္ ေငၾေဈးကေတာ့ နည္းနည္း ဴပန္႓ပီး တက္ရိပ္သန္းလာႎုိင္ပၝတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးမႁေတၾ ၊ ပင္ပန္းစရာေတၾ မဵားလာႎုိင္တယ္။ လုပ္ေနကဵကိစၤေတၾ အရင္ထက္ ခက္ခဲလာတတ္႓ပီး ေတာ္ေတာ္နဲႛ မ႓ပီးမဴပတ္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ အ႒ကီးအကဲ၊ မိတ္ေဆၾေတၾ ကူညီမႁနဲႛ အဆင္ေဴပသၾားလိမ့္မယ္။ ေငၾေရးေဳကးေရးမႀာေတာ့ ေမႀဵာ္လင့္သလို မရဘဲ ဴဖစ္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ အရင္ထက္ မဵားလာမယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္ထဲမႀာ အ႓ပိႂင္အဆုိင္ေတၾကလည္း ပိုမဵားလာတတ္တယ္။ လုပ္ခဵင္စိတ္ေတၾ ဴပင္းဴပလာေပမယ့္ ႒ကိႂးစားသေလာက္ အရာမထင္ ဴဖစ္မယ္။ စိတ္ပဵက္ ေဒၝသထၾက္စရာေတၾ မဵားမယ္။ သူမဵားေငၾကိစၤ ၀င္မပၝပၝနဲႛ။ ေဴဖရႀင္းရ ခက္ခဲသၾားတတ္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အရင္ကထက္ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းလာမယ္။ လုပ္စရာေတၾ ပိုမဵားလာႎုိင္တယ္။ အလုပ္၊ စီးပၾားေရးပုိင္းမႀာ ႒ကိႂးစားရကဵိႂး နပ္မယ္။ အခၾင့္အေရးေတၾလည္း ရလာႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ အနားကလူေတၾကို သတိဴပႂပၝ။ သူတုိႛေဳကာင့္ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကံေကာင္းႎုိင္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ စီးပၾားေရးအရ အကဵႂိးအဴမတ္ အေကာင္းဆံုးေနႛနံ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းေတၾ အရင္ထက္ အရႀိန္ရလာမယ္။ အစုအဖၾဲႛနဲႛ စပ္တူလုပ္တာေတၾလည္း ေကာင္းမယ္။ ေငၾေဳကးကံလည္း ေကာင္းဖုိႛ ရႀိတယ္။ ထီထုိးတာ ကံစမ္းတာေတၾ လုပ္ဳကည့္ႎုိင္တယ္။ ေငၾ၀င္ခၝနီးေတာ့ စိတ္ညစ္ရမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ကံဇာတာေကာင္းခဵိန္ ဴဖစ္လုိႛ ေတာ္ရံုတန္ရံု အခက္အခဲေတၾ ကုိင္တၾယ္ႎုိင္မယ္။ အလုပ္အတၾက္ နည္းနည္း စိတ္ညစ္ရတာ ရႀိမယ္။ လုပ္ကိုင္တာေတၾက အရာမထင္သလို ခံစားရမယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခဵိန္တန္ရင္ သူႛအလိုလို လမ္းေဳကာင္းတည့္သၾားမယ္။ ေငၾေဳကးအတၾက္ ပူပန္ရတတ္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္စီးပၾားကံ အားနည္းတတ္တယ္။ လုပ္ထားတာေတၾ အရံႁးအဴမတ္ မေပၞဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ကိုယ္တုိင္ကလည္း စဥ္းစားဆံုးဴဖတ္တာေတၾ မႀားတတ္တယ္။ အခက္အခဲရႀိရင္ မိတ္ေဆၾေတၾနဲႛ မိသားစုဆီက အ႒ကံဥာဏ္ ယူပၝ။ ေငၾေရးေဳကးေရးမႀာေတာ့ ကံေကာင္းအဆင္ေဴပလိမ့္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အေကာင္းဆုိးေတၾ အလႀည့္ကဵ ႒ကံႂမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾ လုပ္ႎုိင္႓ပီး စီးပၾားေရးလည္း အဆင္ေဴပေဴပ ဴဖစ္လာမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဘာကိုမႀ စိတ္တုိင္းမကဵသလိုမဵႂိး ခံစားရတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ တစ္ခၝတည္းနဲႛ မ႓ပီးလိုႛ ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ရမယ္။ ေငၾေဳကးကံေကာင္းမယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ ဴဖစ္လိုႛ အညံ့ကုိ ေခဵဖဵက္ပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛက ရက္ရာဇာ ေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္ေပမယ့္ သမားဴဖႃ၊ ၀ၝရမိတၨႂလည္း ဆံုလိုႛ အခက္အခဲ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ ေသာဳကာေနႛက ရက္ပုပ္ ၀ၝရမိတၨႂေတၾ ဆံုလိုႛ အနည္းငယ္ အညံ့ ရႀိပၝတယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝးဴဖစ္ပၝတယ္။