Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
11/16/2020

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၆.၁၁.၂၀၂၀ မႀ ၂၂.၁၁.၂၀၂၀ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ဗိစာၦရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး မိႍမႀာ အတည့္ဴပန္သၾားတဲ့ အဂႆၝရဲႚ အပုိင္စီးဴမင္ခံရတယ္။ ဗုဒၭဟူးက တူရာသီမႀာ အိမ္ပုိင္ရႀင္ ေသာဳကာနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္လာမယ္။ ဳကာသပေတးက ၂၀ ရက္ေနႛမႀာ မကာရရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး စေနနဲႛ ရာဟုကေတာ့ မကာရနဲႛ ႓ပိႍေတၾမႀာပဲ ဆက္ရႀိေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္အေဴပာင္းမႀာ ၂၀ ရက္ ေနာက္ပိုင္းကစလိုႛ ေနာက္ႎႀစ္ဧ႓ပီ အထိ မကာရရာသီမႀာ စေနနဲႛအတူ ရပ္တည္ရင္း ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရးနဲႛ စေတာ့ရႀယ္ယာေဈးကၾက္ေတၾမႀာ ကေသာင္းကနင္း အဴဖစ္အပဵက္ေတၾက ေပၞပၝက္လာမယ္လုိႛ မႀန္းဆပၝတယ္။ ေရနံ၊ ေလာင္စာနဲႛ ေငၾအလဲအလႀယ္ကိစၤေတၾ သတိထားရပၝလိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္မႀာေတာ့ ပဲေဈးကၾက္က ေခၞေဈး ေဴမာက္ေပမယ့္ ေဈးေကာင္းေပမယ့္ တစ္ဖက္မႀာ ေရာင္းအားေတၾက စု႓ပံႂကဵလုိႛ တက္ေဈး ေရရႀည္မခံဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ေရာင္းသေလာက္ အ၀ယ္သၾက္ေနလိုႛ ေဈးေကာင္းမယ္လိုႛ မႀန္းတယ္။ ေငၾေဈး ဆက္ေအးႎုိင္႓ပီး ေရၿကေတာ့ တက္ရိပ္ ရႀိႎုိင္တယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾအတၾက္ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းခဵင္သားနဲႛ ကုိယ္တုိင္က စိတ္မပၝလက္မပၝ ဴဖစ္ေနတတ္႓ပီး ႒ကိႂးစားမႁေတၾ အရာမထင္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ စိတ္ကူးအ႒ကံအစည္ေတၾကို စိတ္ထဲမႀာပဲ ထားမိ႓ပီး လက္ေတၾႛမႀာ မလုပ္ဴဖစ္ဘဲ ဳကာေနမယ္။ ဒၝေပမယ့္ မိတ္ေကာင္းေဆၾေကာင္းေတၾဆီက အကူအညီေတၾ ရမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက လူမႁေရးနဲႛ အိမ္တၾင္းေရးမႀာ စိတ္ေသာက ဴဖစ္စရာေတၾ ေပၞမယ္။ အလုပ္အကုိင္ေရး မတည္မ႓ငိမ္နဲႛ မေရရာတာေတၾ မဵားမယ္။ သိပ္စၾန္ႛစားလိုႛ ေကာင္းတဲ့ ကာလ မဟုတ္လိုႛ သတိထား လုပ္ရမယ္။ ေငၾေဳကးကံေလး ရႀိေပမယ့္ ရသင့္သေလာက္ မရဘဲ ဴဖစ္မယ္။ အစုစပ္ေတၾလည္း မေကာင္းေသးဘူး။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လူအမဵားနဲႛ ေရာေႎႀာလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတၾ မေကာင္းသလို ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာလည္း စိတ္ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္စရာေတၾ မဵားမယ္။ စိတ္ဴမန္လက္ဴမန္ ဆုံးဴဖတ္ လုပ္ကိုင္တာမဵႂိး ေရႀာင္ပၝ။ အမႀားအယၾင္း သိပ္မဵား႓ပီး ဆံုးရံႁးနစ္နာတတ္တယ္။ ေဒၝသထၾက္စရာေတၾ မဵားတတ္တဲ့ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ကဵန္းမာေရး နည္းနည္း သတိထားရမယ္။ အလုပ္အကိုင္စီးပၾားေရးေတာ့ ေကာင္းမယ္။ ရႀယ္ယာအလုပ္၊ စပ္တူအကဵႂိးတူေတၾ ေအာင္ဴမင္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဘယ္သူႛကုိမႀ ပံုအပ္ ယံုဳကည္တာမဵႂိး မလုပ္ဘဲ သတိထားရမယ္။ အလကားေနရင္း စိတ္ပူတာေတၾ ေလႀဵာ့ပၝ။ သူမဵားကိစၤေတၾ ၀င္မပၝတာ ေကာင္းမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အလုပ္၊ စီးပၾားကံဇာတာ တက္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ မိတ္ေဆၾေတၾ အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႛ မသင့္မဴမတ္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ သူတုိႛေဳကာင့္လည္း အလုပ္မႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ကံပၾင့္မယ္။ ေငၾရလမ္းေတၾ ေပၞမယ္။ ပၾေပၝက္တုိးတတ္တယ္။ မိသားစုကိစၤမႀာေတာ့ စိတ္ညစ္ရမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ တခၝတည္းနဲႛမ႓ပီးတာ၊ လုပ္လုိက္ပဵက္လိုက္နဲႛ ဴဖစ္ေနတာေတၾ ႒ကံႂမယ္။ လူလိမ္လူေကာက္လည္း သတိထားရမယ္။ ေငၾအေပးအယူေတၾ၊ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾမႀာ သူမဵားေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ ေသာက မဵားမယ္။ အိမ္တၾင္းေရးမႀာ အထစ္အေငၝ့ေတၾ မဵားမယ္။ လူမႁေရးမႀာလည္း သတိဴပႂရမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အ႒ကံအစည္ေတၾက အပဵက္အစီးပဲ မဵားမယ္။ လုပ္ခဵင္တာေတၾ မလုပ္ဴဖစ္ဘဲ ေ၀့လည္႓ပီး ဳကာေနမယ္။ အပုိကိစၤေတၾေဳကာင့္ အလုပ္မႀာ ထိခုိက္တတ္တယ္။ အလုပ္တစ္ခုမက ေလႀဵာက္လုပ္ခဵင္တတ္လိုႛ အဓိက အလုပ္ကို မလုပ္ဴဖစ္ဘဲ ဳကာသၾားမယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာလည္း စကားမဵားရတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႛ လုပ္သမႀဵ မ႓ပီးမဴပတ္ ကဵန္ရစ္တတ္တယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ မဟာ ရက္ဳကမ္း ဆံုလုိႛ မဂႆလာအမႁကိစၤအားလံုး ေရႀာင္ရမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝးကုိ ကူးေဴပာင္းမယ္။ ဳကာသပေတးနဲႛ ေသာဳကာေနႛက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး စေနက ၀ၝရမိတၨႂ႒ကီး ဴဖစ္လုိႛ သတိထားရမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္တယ္။