Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/22/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၂.၂.၂၀၂၁ မႀ ၂၈.၂.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

ဒီတစ္ပတ္မႀာ တနဂႆေႎၾနဲႛေသာဳကာက ကုမ္ရာသီ၊ အဂႆၝက ႓ပိႍရာသီ၊ ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတးနဲႛ စေနက မကာရာသီခၾင္မႀာ တည္ရႀိပၝမယ္။ ရာဟုကိတ္ဟာ ႓ပိႍနဲႛ ႓ဗိစာၦမႀာ ရပ္တည္ပၝတယ္။ အဂႆၝဟာ ရာဟုဆီ ခဵဥ္း႓ပီး ပူးကပ္လာဖိုႛ ရႀိတယ္။ သေရာဒယနကၡတ္စက္အရ နဂၝးခံတၾင္းကို ခဵဥ္းနင္းလာတာလည္း ဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ဒီလထဲမႀာ မကာရရာသီထဲ ႓ဂိႂဟ္ ၆ လံုး ပူးယႀဥ္မႁ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီး ဒီသက္ေရာက္မႁက ကမာၲႛအေရးကို ရက္ပုိင္းနဲႛ လပုိင္း အထိ လၿမ္းမုိးဴခယ္လႀယ္လာဖုိႛ ရႀိတယ္။ ရာဟုကိတ္ဳကားထဲ တနလႆာ (စန္း) ကလၾဲရင္ တဴခား႓ဂိႂဟ္ေတၾ အကုန္ ဆက္လက္ ပိတ္မိေနမႀာ ဴဖစ္လိုႛ ဒီအပတ္မႀာလည္း မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞႎုိင္တယ္။

ေဗဒင္ပညာအရ အခုလိုရာသီခၾင္တစ္ခုတည္းမႀာ ႓ဂိႂဟ္ေတၾ စု႓ပံႂရပ္တည္လာခဲ့ရင္ သမုိင္း၀င္႓ပီး ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဳကာဴမင့္ဴဖစ္တည္ေစတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲ႒ကီးေတၾကို ဴဖစ္ပၾားေစတယ္လိုႛ သတ္မႀတ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီအပတ္ ဘာအေရာင္းအ၀ယ္ပဲဴဖစ္ဴဖစ္ သတိထား လုပ္ဳကဖိုႛနဲႛ ေငၾပမာဏမဵားတဲ့ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁေတၾကို ခဏတာ ဆုိင္းထားဳကဖိုႛ အ႒ကံဴပႂခဵင္တယ္။ ဒ့ၝအဴပင္ အဂႆၝဟာ ႓ပိႍရာသီခၾင္ကို ဒီအပတ္မႀာ စတင္ ကူးေဴပာင္း႓ပီး မူလ တည္ရႀိေနတဲ့ ရာဟုကို ခဵဥ္းကပ္လာမႀာ ဴဖစ္လိုႛ တင္းမာမႁေတၾ အရႀိန္အဟုန္ ဴပင္းလာႎုိင္တယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾ အလုပ္ေတၾ ရပ္လုိက္ပဵက္လိုက္ ဴဖစ္လာမယ္။ ကိုယ္တုိင္က ႒ကိႂးစားေနရံုနဲႛ မရေတာ့ဘဲ အ႒ကီးအကဲေတၾဆီက အကူအညီ ယူရမယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ကိုယ့္ထက္ ၀ၝရင့္ကၽၾမ္းကဵင္သူေတၾနဲႛပဲ တုိင္ပင္႓ပီး လုပ္ရမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာေတာ့ အဆင္ေဴပေဴပ လည္ပတ္ႎုိင္မယ္။ မိတ္ေဆၾကို သတိထားရမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾကုန္ေဳကးကဵေတၾ အလၾန္ မဵားမယ္။ ေငၾကုန္သေလာက္ အကဵႂိးအဴမတ္ မရဘဲနဲႛ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္ကိစၤေတၾက မေရမရာနဲႛ ေရႀႚဆက္တုိးဖိုႛ ခက္မယ္။ ဥပေဒနဲႛ မလၾတ္ကင္းတာေတၾ ေရႀာင္ရမယ္။ ကုိယ့္အေပၞ တုိက္ခုိက္လၿမ္းမုိးတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႛ မသင့္ဴဖစ္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ခဵင္တာေတၾ လမ္းတစ္၀က္မႀာ ရပ္သၾားတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းခဵင္ရက္နဲႛ ကိုယ္က စိတ္မပၝဘဲ ေလေနတတ္တယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾ၊ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အတုိက္အခံ အဴငင္းပၾားရမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတာ့ ကံေကာင္းႎုိင္တယ္။ ကုိယ့္ဘက္က အားနည္းလိုႛသာ အရနည္းလိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေတၾ ရပ္သၾားတတ္တယ္။ ေရႀႚမတုိးႎုိင္ဘဲ ေနာက္ဴပန္ဆုတ္႓ပီး အေဴခအေနကုိ ဳကည့္လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဴပည္ပနဲႛ ခဵိတ္ဆက္တဲ့အလုပ္ေတၾေတာ့ ေကာင္းမယ္။ အဆက္အသၾယ္ေတၾ၊ အကူအညီေတၾ ရလာႎုိင္တယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာေတာ့ အဆင္မေဴပတာက မဵားလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဘာသာေရး ပိုလုပ္သင့္တယ္။ ေလာကီစီးပၾားထက္ တရားဓမၳဘက္ ကဵင့္စဥ္စရဏဘက္ကို ခဏ ကူးသင့္တယ္။ ေလာကီစီးပၾား အကဵႂိးမမဵားဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ အတုိက္အခုိက္ေတၾက ေပၝမဵားေနမယ္။ ကိုယ့္အေတၾးအ႒ကံေတၾ မႀားလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ စိတ္ညစ္ရမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ မဆုိးဘူးလိုႛ ဆုိရမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဒၝသဴဖစ္စရာ ေပၝက္ကၾဲစရာေတၾနဲႛ မဳကာခဏ ႒ကံႂရမယ္။ ကိုယ့္အိမ္မႀာ မေနခဵင္ဘဲ ဟုိဒီသၾားလာခဵင္စိတ္ မဵားမယ္။ ဒၝေပမယ့္ တတ္ႎုိင္သမႀဵ စိတ္ ထိန္း သည္းခံတာ ေကာင္းမယ္။ ေငၾေဳကးပုိင္းမႀာေတာ့ အဆင္ေဴပလည္ပတ္ႎုိင္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကိုယ့္ကုိ ကူညီေဖးမသူေတၾ ေပၝမဵားမယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ကူညီေပးမယ့္ ၀န္းရံေပးႎုိင္မယ့္ သူေတၾ ရႀိေနမယ္။ အလုပ္ေတၾ စီးပၾားေတၾလည္း ထိန္းလုပ္ႎုိင္မယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾကပၝ ကူညီပ့ံပုိးလာမယ္။ ေငၾေဳကးကံလည္း ေကာင္းမယ္။ အဆင္ေဴပေဴပလည္ပတ္ႎုိင္မယ္။ စိတ္ခဵမ္းသာရမယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ ဴပႍဒၝးနဲႛ ၀ၝရမိတၨႂ ဆံုလိုႛ သတိထားရမယ္။ အဂႆၝေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛကေတာ့ သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛ လဴပည့္ရက္နဲႛ ဆံုေနလိုႛ ရက္ေကာင္းအဴဖစ္ သံုးႎုိင္တယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛသမားဴဖႃရက္ ဆံုလိုႛ ေရႀာင္ရမယ္။