Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/10/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၀.၅.၂၀၂၁ မႀ ၁၆.၄.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ၁၅ ရက္ေနႛမႀာ ႓ပိႍရာသီကုိ ကူး႓ပီး ဗုဒၭဟူး၊ ေသာဳကာ၊ ရာဟု ႓ဂိႂဟ္ေတၾနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္လာမယ္။ အဂႆၝက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကုမ္ရာသီက ဳကာသပေတးရဲႚအဴမင္ကို ရရႀိထားမယ္။ အဂႆၝဟာ မကာရရာသီ ေရာက္ စေနကို အဴမင္ရႀိထားတယ္။ စေနကုိ ရာဟုကလည္း ႓ပိႍကေန အဴမင္နဲႛ ဆက္သၾယ္ထားတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး႓ဂိႂဟ္ ဗုဒၭဟူးဟာ ရာဟု၊ ေသာဳကာေတၾနဲႛအတူ ပူးယႀဥ္လာတဲ့အတၾက္ အခုကာလ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾမႀာ အေဴခအေန အဆုိးအေကာင္းေတၾ ဒၾန္တၾဲဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္တယ္။ မရုိးမသား နဲႛ အလႀည့္အပတ္ေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္တာမုိႛ သတိထား ေရာင္း၀ယ္ဖိုႛ လိုလိမ့္မယ္။ ေငၾအေပးအယူေတၾလည္း ဂရုတစုိက္ လုပ္ရမယ္။ လက္လၾန္တာ၊ အလၿဲအေဴပာင္း မႀားတာေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေဈးကၾက္ေတၾအရ ဒီအပတ္မႀာ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္ဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ မေကာင္းလႀဘဲ ေဈးကလည္း အနိမ့္ဘက္ကိုပဲ ဆက္ဆင္းဖိုႛ အလားအလာ ဴပေနတယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ ေဈးတန္းတစ္ခုမႀာ ႓ငိမ္သက္ႎုိင္႓ပီး ေရၿေဈးကေတာ့ တက္ေဈးမႀာ ဴပန္ေရာင္းလာႎုိင္သူေတၾ ရႀိေနလုိႛ ေဈးဴပန္ေအးႎိုင္တယ္။ ေငၾေဈး အတက္အကဵ ဴပန္လႁပ္ရႀားလာႎုိင္တယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾ ေဴပာစကားဆုိစကား ေအာင္မယ္။ ကိုယ့္ကို ေနရာေပးတာ၊ အခၾင့္အေရး ေပးလာတာ ႒ကံႂရမယ္။ ဒၝေပမယ့္ အလုပ္ေတၾက မတည္႓ငိမ္ဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ လုပ္သေလာက္ အကဵႂိးမခံစားရဘဲ ေငၾအ၀င္ပၝ နည္းတတ္တယ္။ စုမိေဆာင္းမိေလးေတၾ မထိေပမယ့္ ၀င္ေငၾ ကဵဆင္းတတ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အ႒ကံပဵက္၊ အလုပ္ပဵက္ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ လုပ္ေနတဲ့ကိစၤေတၾက အရံႁးအဴမတ္ရယ္ မေပၞဘဲ အဆင္ေဴပသလို ဆက္သၾားရလိမ့္မယ္။ အလုပ္မႀာ အ႒ကီးအကဲေတၾေဳကာင့္ စိတ္ညစ္ရမယ္။ အစိုးရနဲႛ ဆက္စပ္တဲ့ အလုပ္ေတၾ စိတ္ဖိစီးရတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကံ သင့္ရံုပဲ ရႀိလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾကမိသားစုေရး၊ ႎႀလံုးသားေရးေတၾေဳကာင့္ အလုပ္မႀာ ထိခုိက္တတ္တယ္။ အစုအဖၾဲႛေတၾနဲႛ အကဵႂိးတူ လုပ္တာေတၾ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္မယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမႀာေတာ့ အေတာ္သင့္ အကဵႂိးဴဖစ္ထၾန္းႎုိင္တယ္။ ေငၾလည္း ၀င္ကိန္း ရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စိတ္မဵားခဵင္တာကိုေတာ့ ဴပင္ရလိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးအလုပ္ကိစၤေတၾမႀာ ေမႀဵာ္လင့္တာထက္ ပင္ပန္းတာ၊ အခဵိန္ကုန္ေႎႀာင့္ေႎႀးတာ ဴဖစ္မယ္။ လုပ္သေလာက္ ဴပန္မရတာ၊ ေငၾအ၀င္နည္းတာမဵႂိးလည္း ႒ကံႂရမယ္။ ေငၾအတၾက္နဲႛ စိတ္ေသာကေတၾ မဵားရတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေသခဵာ လုပ္ရင္ အဆင္ေဴပသၾားတာ ဴမင္ရမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဘယ္အရာမႀ အလၾယ္နဲႛမရဘဲ ပင္ပန္းရုန္းကန္ရလိမ့္မယ္။ အေတၾးမႀားသၾားတာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ လၾဲသၾားတာေတၾေဳကာင့္ ကိုယ့္မႀာ နစ္နာရတတ္တယ္။ အလုပ္အကိုင္မႀာလည္း ခက္ခဲရလိမ့္မယ္။ ေငၾအတၾက္ ေဴပာရဆုိရ စကားမဵားမယ္။ အကုန္အကဵလည္း သိပ္မဵားမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾကဒီအပတ္မႀာ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းမယ္။ ကိုယ့္အလုပ္တင္ မဟုတ္ဘဲ သူမဵားအလုပ္ သူမဵားကိစၤေတၾပၝ ၀င္ကူရတတ္တယ္။ အလကားေနရင္း ပူပန္စရာေတၾ ေတၾး႓ပီး စိတ္ညစ္မယ္။ တကယ္တမ္း စီးပၾားကိစၤမႀာ ကံေကာင္းလိမ့္မယ္။ ၀င္ေငၾရလမ္းလည္း ေကာင္းလာမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက လာဘ္ရၿင္ေငၾ၀င္မယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းသလုိ အခၾင့္အလမ္းေတၾပၝ ရလာမယ္။ လူ႒ကီးေတၾနဲႛ အဆင္ေဴပမယ္။ သူတုိႛဆီက အကူအညီေကာင္းေတၾ ရမယ္။ တစ္ခုခုဆုိ ၀ုိင္း၀န္းသူနဲႛ ကူညီသူေတၾ ေပၝမဵားမယ္။ ဴပႍနာေဟာင္းေတၾေတာ့ ဴပန္ေပၞတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႛဟာ လကၾယ္ရက္ဴဖစ္လိုႛ အေရး႒ကီးအလုပ္ေတၾ သတိဴပႂရမယ္။ အဂႆၝေနႛဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႛက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမဲ့ အ႓မိတၨစုတ္လည္း ဴဖစ္လိုႛ သတိထား အသံုးဴပႂႎုိင္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ စေနေနႛက အ႓မိတၨစုတ္ေရာ ရက္ရာဇာနဲႛပၝ ဆံုလိုႛ အေကာင္းဆံုးေနႛ ဴဖစ္တယ္။ တနဂႆေႎၾေနႛက အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ေစတတ္တဲ့ မဟာရက္ဳကမ္းဴဖစ္တယ္။