Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/07/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၇.၆.၂၀၂၁ မႀ ၁၃.၆.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

ေကာဇာ တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႛ ရာဟုဟာ ႓ပိႍရာသီမႀာ အတူတကၾ ပူးယႀဥ္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးက (၀ဳက) ေနာက္ဴပန္ လႀည့္ေနတယ္။ ေသာဳကာက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကုမ္ရာသီက ဳကာသပေတးရဲႚအဴမင္ကို ရရႀိထားတယ္။ အဂႆၝက ကရကဋ္မႀာ တည္႓ပီး မကာရရာသီမႀာ (၀ဳက) သၾားေနတဲ့ စေနနဲႛ အဴပန္အလႀန္ ဴမင္ယႀဥ္ေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

မဳကာေသးခင္က စေန႓ဂိႂဟ္ဟာ မကာရရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္ (၀ဳက) သၾား႓ပီး အခုေတာ့ ဗုဒၭဟူး႓ဂိႂဟ္ကပၝ (၀ဳက) သၾားေန႓ပီ ဴဖစ္လုိႛ ႓ဂိႂဟ္ ၂ လံုး (၀ဳက) ဴဖစ္စဥ္ ေပၞေပၝက္ေနတယ္။ သဘာ၀ပၝပေတၾ ဴဖစ္တဲ့ အဂႆၝ နဲႛစေနကလည္း အဴပန္အလႀန္ ဴမင္ယႀဥ္ေနဳကလိုႛ အခုကာလမႀာ အစစအရာရာ သတိထား ေနထုိင္သၾားလာဳကဖိုႛ လိုအပ္လာမႀာ ဴဖစ္တယ္။ ေရာင္းေရး၀ယ္တာ၊ ကူးသန္းသၾားလာမႁေတၾမႀာလည္း သိပ္႓ပီး အတင့္ရဲ စၾန္ႛစားတာမဵႂိး မလုပ္ေသးဘဲ အေဴခအေန ေစာင့္ဳကည့္သင့္တယ္။ စာခဵႂပ္စာတမ္း ေရးဆၾဲတာ၊ စာခဵႂပ္ အ႓ပီးသတ္ ခဵႂပ္တာ၊ လက္မႀတ္ထုိးတာေတၾကို ေသခဵာ ဂရုစိုက္လုပ္ရပၝမယ္။

စေနဟာ တၾင္းထၾက္သတၨႂပစၤည္း၊ ေရနံေလာင္စာဆီေတၾကို စိုးမုိးတဲ့အတၾက္ အဲဒီေဈးကၾက္ေတၾမႀာ ေဈးႎႁန္း အတက္အကဵ ဴမန္ဆန္႓ပီး ခန္ႛမႀန္းရခက္ခဲတဲ့ သေဘာမဵႂိး ဴဖစ္လာတတ္တယ္။ စေန (၀ဳက) သၾားခဵိန္ဟာ ေမလ ၂၃ ေလာက္ကေန ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္အထိ ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒဟူးကေတာ့ ေမ ၂၉ ကေန ဇၾန္ ၂၂ အထိ (၀ဳက)သၾားေနမႀာ ဴဖစ္တယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာေတာ့ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ ေကာင္းလာ႓ပီး ေဈးလည္း ဴမင့္တတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ တက္ေဈးမႀာ ဴပန္ေရာင္းသူေတၾ မဵားလိုႛ ေဈးအနည္းငယ္ ဴပန္ေလဵာ့သၾားတတ္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးမာလာ႓ပီး အေရာင္းနည္းတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးက သိပ္အတက္အကဵမရႀိဘဲ လႁပ္ရႀားမႁ နည္းသၾားတတ္တယ္။ ေငၾေဈးကေတာ့ ခပ္ပၝးပၝးနဲႛ ေအးသၾားမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းရတယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾ အလုပ္ေတၾ ဆက္ေကာင္းႎုိင္ေပမယ့္ ရတက္မေအးစရာေတၾ၊ စိတ္ပူစရာေတၾ မဵားမယ္။ ကိုယ့္အတၾက္ အကဵႂိးသိပ္မရႀိဘဲ အလုပ္ေတၾ လုပ္ေနရတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းအတၾက္နဲႛ တပင္တပန္း လုပ္ကုိင္ ရုန္းကန္ရတတ္တယ္။ ေအးခဵမ္းမႁ နည္းမယ္။ ၀င္ေငၾေတာ့ ေကာင္းမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အဆင္မေဴပ ဴဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတၾ ဒီအပတ္ထဲမႀာ ဴပန္ေကာင္းလာမယ္။ အလုပ္ေတၾ အခက္အခဲ မဵားေပမယ့္ အခဵိန္တန္ရင္ ေဴပလည္မႁ ရသၾားမယ္။ အတုိက္အခံ လုပ္ရတာေတၾေတာ့ ဆက္ရႀိမယ္။ ေငၾအရင္ ထၾက္႓ပီးႀမႀ ဴပန္၀င္လိမ့္မယ္။ အမဵႂိးသမီးေတၾက ကူညီလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အရင္အပတ္က အဆင္မေဴပမႁေတၾ ဒီအပတ္မႀာ ဴပန္ေကာင္းမယ္။ စိတ္ေရာလူပၝ ပင္ပန္း ခက္ခဲခဲ့သမႀဵေတၾ အသက္ရႀႃေပၝက္ ဴပန္ရလာမယ္။ အလုပ္မႀာေတာ့ မေရမရာနဲႛ ဆက္လုပ္ေနရမယ္။ ေငၾရလမ္း မေသခဵာဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေငၾအတၾက္နဲႛ ပူပန္စရာ ဆက္ရႀိေနမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေနရာက အရႀိန္တန္ႛသလို ဴဖစ္သၾားမယ္။ အလုပ္အနာဂတ္ေရးမႀာ ေ၀၀ၝးသၾားတတ္တယ္။ လုပ္ေနတာေတၾလည္း အကဵႂိးအဴမတ္ မကဵန္သလို ဴဖစ္လာမယ္။ အလုပ္ေတၾ လုပ္တုိင္း တခၝတည္းနဲႛ မ႓ပီးဘဲ အခၝခၝ ဴပန္လုပ္ေနရမယ္။ ေငၾအရ နည္းတတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ထားရတဲ့ အလုပ္ေတၾကေန အကဵႂိအဴမတ္ ခံစားခၾင့္ ရမယ္။ အလုပ္ေတၾ လည္ပတ္မႁ ဳကန္ႛဳကာတတ္ေပမယ့္ တဴဖည္းဴဖည္း လမ္းေဳကာင္းမႀန္ေပၞ ဴပန္ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာလည္း စိတ္တုိင္းကဵ ဴဖစ္လာမယ္။ အခဵိန္ေတာ့ ေပးရမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္တာလံုးမႀာ ေငၾေဳကးစီးပၾား ကံေခတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ လုပ္သေလာက္ အကဵႂိးအဴမတ္ မရဘဲ ကိုယ့္အိတ္ထဲကပၝ ဴပန္စုိက္ရတတ္တယ္။ လုပ္မႀားကုိင္မႀားေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္လိုႛ သတိ နဲႛ လုပ္ကိုင္ရမယ္။ လုပ္ငန္းအရႀိန္ကို ေလႀဵာ့႓ပီး ေစာင့္ဳကည့္သင့္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ေတၾ ေကာင္းေနရာက တဴဖည္းဴဖည္း ခက္ခဲလာႎုိင္တယ္။ ကုိယ့္အလုပ္ပဲ မဟုတ္ဘဲ သူမဵားကိစၤေတၾပၝ ၀င္ကူထမ္းေပးရတတ္တယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ အာဏာပုိင္ေတၾဆီက အကူအညီေတၾ ရလၾယ္လိမ့္မယ္။ ေငၾ၀င္ေပမယ့္ စိတ္ပူစရာတခဵႂိႚ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာနဲႛအဂႆၝေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ေတၾဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛက ဴပႍဒၝးနဲႛလကၾယ္ရက္ ဆံုေနလိုႛ ေရႀာင္ရမယ္။ ဳကာသပေတးေနႛက ရက္ရာဇာေနႛေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႛ အလုပ္ေတၾ မဴပတ္ဘဲ ဳကန္ႛဳကာတတ္တယ္။ စေနေနႛက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။