Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
07/26/2021

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၆.၇.၂၀၂၁ မႀ ၁.၈.၂၀၂၁ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾ႓ဂိႂဟ္ဟာ ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ေနရင္း မကာရရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ စေနနဲႚ အဴပန္အလႀန္ ဴမင္ယႀဥ္ဆက္သၾယ္ထားတယ္။ အဂႆၝက သိဟ္ရာသီမႀာ ေသာဳကာနဲႚ ပူးယႀဥ္ေနတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ကုမ္ရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားေနတဲ့ ဳကာသပေတးနဲႚ ဴမင္ယႀဥ္လာမယ္။ ဗုဒဟူးက ကရကဋ္ရာသီကုိ စဝင္႓ပီး ရာဟုကေတာ့ ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ေငၾေဳကးဘၸာေရး ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္ဟာ ကုမ္ရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္(ဝဳက) သၾားေနပၝတယ္။ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ စေနကလည္း (ဝဳက) သၾားလာေနလုိႚ ေနအဖၾဲႚအစည္းက အဓိက႓ဂိႂဟ္႒ကီး ၂ လံုး ေနာက္ဴပန္ သၾားေနတာ ေတၾႚရတယ္။ စေနက တနဂႆေႎၾ၊ အဂႆၝနဲႚပၝ ဴမင္ယႀဥ္ဆက္သၾယ္ထားတယ္။ စေန (ဝဳက) သၾားခဵိန္ဟာ ေမလ ၂၃ ကေန ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္အထိ ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးက ဇၾန္ ၂၀ ကေန ေအာက္တုိဘာ ၁၈ အထိ (၀ဳက) သၾားမယ္။

စေန ၊ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္႒ကီးေတၾ အသၾားမမႀန္ခဵိန္မႀာ ကမာၲႚႎုိင္ငံေရး မတည္႓ငိမ္မႁနဲႚ သဘာဝေဘးေတၾ ဴဖစ္ပၾားတတ္တယ္။ အဲလိုပဲ ကုန္သၾယ္စီးပၾားေရာင္းဝယ္ေရးေတၾမႀာလည္း အေတာ္ေလး ခဵင့္ခဵိန္လုပ္ရတာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ အထူးသဴဖင့္ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တုိဘာေတၾမႀာ သတိထားစရာေတၾ ဆက္ဴဖစ္ႎုိင္တယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ေဈးကၾက္ေတၾ၊ အေရာင္းအဝယ္ေတၾ ဆက္ပိတ္ထားႎုိင္တဲ့အတၾက္ ဴပင္ပေဈးကၾက္က ေဈးႎႁန္းနဲႚ အလားအလာကို မႀန္းဆရရင္ ပဲမဵႂိးစံုက ေဈးအတက္အကဵ မ႓ငိမ္တာေတၾ ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈး သိပ္မထူးဴခားဘဲ အနိမ့္မႀာ ႓ငိမ္ႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးက တက္ရိပ္သန္းလာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ ေအးႎုိင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ သိပ္မေကာင္းဴဖစ္ေနရာက ဒီအပတ္ထဲမႀာ တဴဖည္းဴဖည္း ဴပန္ေကာင္း႓ပီး အေဴခအေနေကာင္းေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာမယ္။ အရင္က ႒ကိႂးစားထားတာေတၾ ဒီအပတ္မႀာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ဴမင္လာႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ အစပိုင္းရက္ေတၾမႀာေတာ့ ခက္ခဲပင္ပန္းဦးမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ အလုပ္စီးပၾားကံ အားနည္းႎုိင္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ႒ကိႂးစား႒ကိႂးစား သိပ္အလုပ္မဴဖစ္ဘဲ ေငၾေဳကးအရလည္း ခက္ခဲလာတတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ မေမႀဵာ္လင့္တာေတၾ ဴဖစ္ပဵက္တတ္႓ပီး မေကဵလည္စရာေတၾလည္း မဵားလာႎုိင္တယ္။ ေငၾလည္း ကဵပ္သၾားတတ္တယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အေစာပုိင္းရက္ေတၾမႀာ အလုပ္ဴဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းရက္ေတၾမႀာ လုပ္သာလုပ္႓ပီး သိပ္ အကဵႂိးအဴမတ္ မရႀိတာမဵႂိး ဴဖစ္လာမယ္။ ကိုယ္တုိင္ကလည္း ဘာမႀ စိတ္မပၝခဵင္ေတာ့ဘဲ ႓ပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ဖိုႚက ခက္ခဲလာမယ္။ အလုပ္ပဵက္အကိုင္ပဵက္နဲႚ အ႒ကံအစည္ေတၾ ပဵက္လိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ အလုပ္ေတၾ အရင္ထက္ ေကာင္းလာမယ္။ အေစာပုိင္းမႀာ စိတ္တုိင္းမကဵ၊ စိတ္ပဵက္ရတာေတၾ ရႀိေပမယ့္ တဴဖည္းဴဖည္း လမ္းမႀန္ကို ေရာက္လာမယ္။ ေငၾေဳကးလာဘ္လာဘ ဝင္ကိန္းေတၾ ရႀိေနသလို ဴမႂပ္ေနတဲ့ ေငၾေတၾ ဴပန္ေပၞတာ၊ ေဳကၾးဴပန္ရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္တာလံုးမႀာ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပၾားေရး အဆင္မေဴပတာေတၾ မဵားမယ္။ လုပ္သာလုပ္႓ပီး ကိုယ့္အတၾက္ မကဵန္တာ၊ အလုပ္နဲႚပတ္သက္လုိႚ စိတ္ပဵက္ေဒၝသထၾက္ရတာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။ လက္ထဲ ေငၾဴပတ္တာ၊ ေငၾအတၾက္ စကားမဵားရတာေတၾလည္း ဴဖစ္တတ္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းေနရာက ကိုယ့္အမႀားေဳကာင့္ နစ္နာမႁေတၾ ဴဖစ္လာတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးအကဵႂိးစီးပၾား ဝင္လာေပမယ့္ လက္ထဲ႓မဲဖုိႚရာ ခက္လိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ စိတ္ပူပန္စရာေတၾ မဵားမယ္။ အသၾားအလာေတၾ သတိဴပႂရမယ္။ ကဵန္းမာေရး ညံ့တာမဵႂိး ဴဖစ္လာႎုိင္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာလည္း ေငၾေရးေဳကးေရး၊ အလုပ္အကုိင္ေတၾ ဆက္ေကာင္းႎုိင္တယ္။ ေနရာ၊ အခၾင့္ေကာင္းေတၾ ရလာတတ္တယ္။ လူ႒ကီးေတၾက မဵက္စိကဵမယ္။ ေနရာေပးမယ္။ အစုိးရ၊ အာဏာပုိင္ကိစၤမဵႂိး ဒီအပတ္မႀာ ေဆာင္ရၾက္ေအာင္ဴမင္မယ္။ ေငၾမဵားမဵားစားစား ဝင္လာတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္ ဴဖစ္တယ္။ အဂႆၝေနႚက ေရႀာင္ရမယ့္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚဟာ မနက္ပုိင္း ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး မၾန္းလၾဲရင္ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက သမားဴဖႃ၊ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီး ဴဖစ္လုိႚ အညံ့ ရႀိတယ္။ ေသာဳကာေနႚဟာ ဝၝရမိတၨႂငယ္နဲႚ ရက္ပုပ္ ဴဖစ္လိုႚ သတိဴပႂရမယ္။ စေနေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္တယ္။