Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/23/2022

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၃.၅.၂၀၂၂ မႀ ၂၉.၅.၂၀၂၂ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ႓ပိႍရာသီမႀာ ဝဳက (ေနာက္ဴပန္) သၾားေနတဲ့ ဗုဒၭဟူးနဲႚ ပူးယႀဥ္တယ္။ အဂႆၝနဲႚ ဳကာသပေတးက မိန္ရာသီမႀာ အတူတကၾ ရပ္တည္႓ပီး ေသာဳကာက မိႍရာသီ ကူးေဴပာင္းရင္း ရာဟုနဲႚ ခဵဥ္းကပ္လာေတာ့မယ္။ စေနက ကုမ္ရာသီမႀာ တည္ရင္း မိႍရာသီက ေသာဳကာနဲႚ ရာဟုကုိ ဴမင္ယႀဥ္ေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

လက္ရႀိေကာဇာ႓ဂိႂဟ္ေနအရ စေနဟာ ရာဟုနဲႚ ဆက္သၾယ္ထား႓ပီး အဂႆၝကို စေနနဲႚရာဟု ပၝပကတၨရိသေဘာမဵႂိး လၿမ္းမိုးထားတာေဳကာင့္ စက္မႁလက္မႁ၊ ကူးသန္းသၾားလာေရး၊ အစားအစာထုတ္ကုန္၊ ဇိမ္ခံပစၤည္းေဈးကၾက္ေတၾ မေကာင္းဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဆုိးထဲက အေကာင္းလို ေသာမ႓ဂိႂဟ္ပူးေတၾလည္း ရႀိေနလိုႚ အညံ့ေတၾ ဳကားကေန လမ္းစေပၞ႓ပီး အေဴခအေနေကာင္းတစ္ခဵႂိႛလည္း ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္တယ္။

ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဗုဒၭဟူး႓ဂိႂဟ္ကလည္း ဒီရက္ထဲမႀာ အသၾားမမႀန္ ဴဖစ္ေနလိုႚ ေရာင္းမႀားဝယ္မႀားေတၾ လုပ္မိတာ၊ အလိမ္အညာ ခံရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဒီကာလမႀာ ဘယ္လုပ္ငန္းမဆုိ တခၝတည္း မ႓ပီးႎုိင္ဘဲ ခဏခဏ ဴပန္လႀည့္ လုပ္ရမယ္။ ဟုိဟာဴပင္ရ၊ ဒီဟာဴပင္ရနဲႚ လက္စမသတ္ႎုိင္ဘဲ ဴဖစ္တတ္တယ္။

ဒီအပတ္မႀာ ပဲမဵႂိးစံုေဈးက အတက္အကဵေတၾ ဆက္လက္ လႁပ္ရႀားႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေဈးက သိပ္အမဵား႒ကီး မတက္ႎုိင္ဘဲ ေဈးတန္းတစ္ခုမႀာပဲ ဆက္သၾားႎုိင္တယ္။ ဆန္စပၝးကေတာ့ တက္ရိပ္ရႀိေပမယ့္ အေရာင္းအဝယ္ ပၝးတာမဵႂိး ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေရၿေဈးကေတာ့ အနည္းငယ္ မာႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကလည္း အားေကာင္းတတ္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾ ဒီအပတ္မႀာ လူအမဵားနဲႚပတ္သက္ရတဲ့ကိစၤေတၾ တတ္ႎုိင္သမႀဵ ေရႀာင္တာေကာင္းမယ္။ ကိုယ့္ကို ဝုိင္းဝန္းဒုကၡေပးတာ၊ ဴပႍနာ လုပ္တာေတၾ ခံရတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ အ႒ကီးအကဲေတၾက ကုိယ့္ကုိ ဝုိင္းဝန္းကူညီမစမယ္။ အလုပ္နဲႚ ေငၾေဳကးပုိင္းမႀာ အညံ့ေတၾဳကားက အဆင္ေဴပမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ႒ကီးကဲသူေတၾ၊ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႚ ဆက္စပ္တဲ့ကိစၤေတၾမႀာ မေပၝ့ဆဖိုႚ လိုမယ္။ အလုပ္ ေငၾေဳကးကံဇာတာ အေကာင္းအဆုိးေလးေတၾ ယႀဥ္တၾဲေနမယ္။ ေကာင္းလိုက္၊ည့ံလိုက္နဲႚ ဴဖစ္မယ္။ စိတ္ရႁပ္ရတာ အာရံုေနာက္ရတာေတၾလည္း မဵားမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤ ေဝ့လည္႓ပီး ဳကန္ႚဳကာလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဘယ္ကိစၤမဆုိ ခရီးဆံုးထိ မလုပ္ႎုိင္ဘဲ တုိးလုိႚတန္းလန္း ဴဖစ္ေနတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းခဵင္သားနဲႚကိုယ္တုိင္က အားထုတ္ခဵင္စိတ္နည္းလိုႚ ေမႀဵာ္လင့္သေလာက္ အဆင္မေဴပႎုိင္ဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ အတုိက္အခုိက္ေတၾလည္း မဵားမယ္။ ေငၾဝင္ကိန္းေတာ့ ရႀိေနတယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ကိစၤမႀာ ခၝတုိင္းထက္ အားစုိက္႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾ လိုလာမယ္။ ဘယ္အလုပ္မႀာမဆုိ သူမဵားထက္ ကုန္းရုန္းလုပ္ႎုိင္မႀ သူမဵားနဲႚတန္းတူ လုိက္ႎုိင္မယ္။ စီးပၾားေရးအရ လည္ပတ္မႁ ေႎႀးေကၾးတတ္႓ပီး ေငၾေဳကးအေပးအယူေတၾလည္း အခဵိန္ဳကန္ႚဳကာမယ္။ ဝင္ေငၾ ေလဵာ့ပၝးတတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းေဆာင္တာအရပ္ရပ္မႀာ အလဵင္စလိုနဲႚ အခဵိန္မီ ႓ပီးစီးေအာင္ လုပ္ရမႀာ မဵားလာမယ္။ လုပ္ရကုိင္ရတာ မဵား႓ပီး အလုပ္ဝန္ပိသလို ဴဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာလည္း စိတ္ပဵက္ေဒၝသထၾက္ရ ေပၝက္ကၾဲရတာေတၾ မဵားလာမယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤနဲႚလည္း အ႒ကိတ္အနယ္ ဴဖစ္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးစီးပၾားကံေကာင္းမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ စိတ္ပူပန္စရာေတၾ ရႀိေနရင္ေတာင္ ကိုယ္ရစရာေတၾေတာ့ ဝင္လာလိမ့္မယ္။ အလုပ္ကိစၤမႀာ မဵက္ႎႀာေကာင္းရတာ၊လူေတၾက ဝုိင္းဝန္းခဵီးေဴမႀာက္တာ ခံရတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးကံလည္း အားေကာင္းမယ္။ စိတ္ေတၾေတာ့ ညစ္ေနမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ေငၾေဳကးကံဇာတာ အေကာင္းဆံုး ဴဖစ္လာမယ္။ နည္းနည္းေလး ႒ကိႂးစားရံုနဲႚ မဵားမဵား ဴပန္ဝင္လိမ့္မယ္။ ကံတရားေဳကာင့္လည္း ဝင္ေငၾေဴဖာင့္တတ္တယ္။ ေငၾဝင္လမ္းသစ္ေတၾ ေပၞလာမယ္။ လုပ္ကုိင္သမႀဵကိုလည္း အမဵားက အံ့အားသင့္ရမယ္။ အကူအညီေကာင္း ရရႀိမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး အဂႆၝေနႚဟာ ဝၝရမိတၨႂငယ္ ဴဖစ္လိုႚ သတိဴပႂရမယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ ေရႀာင္ရမယ္။ ဳကာသပေတးေနႚဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္လိုႚ ေဆာင္ႎုိင္တယ္။ ေသာဳကာေနႚဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ သတိဴပႂရမယ္။ စေနေနႚဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႚက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ အညံ့ ရႀိတယ္။