Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
08/08/2022

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၈.၈.၂၀၂၂ မႀ ၁၄.၈.၂၀၂၂ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾနဲႚေသာဳကာက ကရကဋ္ရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္႓ပီး မကာရရာသီကုိ ေနာက္ဴပန္ဆုတ္လာတဲ့စေနနဲႚ အဴပန္အလႀန္ ဴမင္ယႀဥ္ေနမယ္။ အဂႆၝက ၁၀ ရက္ေနႚမႀာ ႓ပိႍရာသီကုိ ကူးေဴပာင္း႓ပီး သိဟ္ရာသီက ဗုဒဟူးကုိ ဴမင္ယႀဥ္လာမယ္။ ဳကာသပေတးက မိန္ရာသီမႀာ ၊ စေနက မကာရရာသီမႀာ အသီးသီး ေနာက္ဴပန္သၾားမယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

အေဴပာင္းအလဲ၊အတက္အကဵေတၾ၊ပဋိပကၡနဲႚအံ့အားသင့္စရာေတၾကို ဴဖစ္တည္ေစခဲ့တဲ့ အဂႆၝ၊ ရာဟု၊ ယူေရးနပ္စ္ ႓ဂိႂဟ္ပူးဴဖစ္စဥ္က ဒီအပတ္မႀာ စတင္အားေပဵာ့လာ႓ပီး အဂႆၝကလည္း ႓ပိႍရာသီကုိ ကူးေဴပာင္းသၾားေတာ့မႀာပၝ။

အဂႆၝဟာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး႓ဂိႂဟ္ ဗုဒၭဟူးကို ဆက္သၾယ္လာ႓ပီး တနဂႆေႎၾနဲႚ ေသာဳကာကိုလည္း စေနက ဆက္သၾယ္ဴမင္ယႀဥ္ေနမႀာ ဴဖစ္လိုႚ ကုန္သၾယ္ေရး၊ သယ္ယူပုိႚေဆာင္ေရးနဲႚ ဆန္စပၝး၊ ေရၿ၊ ရတနာေဈးကၾက္ေတၾ ေဴပာင္းလဲမႁ ဆက္ဴဖစ္ႎုိင္တယ္။ ဒီတ႓ပိႂင္တည္းမႀာ ဳကာသပေတး႓ဂိႂဟ္က ေနာက္ဴပန္စသၾားေတာ့မႀာ ဴဖစ္လိုႚ ေငၾေဳကး၊ ဘၸာေရး၊ ေငၾလဲႎႁန္းစတဲ့ကိစၤေတၾမႀာ မထင္မႀတ္တာေတၾ ဴဖစ္ပဵက္လာတတ္တာကို သတိဴပရမယ္။

တ႓ပိႂင္တည္းမႀာ ပၝပစေန႓ဂိႂဟ္ကပၝ အသၾားမမႀန္ဘဲ ေနာက္ဴပန္လႀည့္ေနတာ ဴဖစ္ေနလိုႚ ဒီမုိးတၾင္းကာလမႀာ စားေရရိကၡာ ရႀားတာ၊ သူခုိးသူဝႀက္လက္နက္ေဘး ရႀိတတ္တာနဲႚ ေငၾေဳကးပိုင္း ဴပႍနာေတၾ ဴဖစ္တာမဵႂိး ႒ကံႂရတတ္တယ္။ ေဴမငလဵင္လို သဘာဝေဘးေတၾလည္း သတိဴပႂရမယ္။

ဒီတစ္ပတ္တာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးေကာင္းသေလာက္ အေရာင္းလည္း ေပၞလာမယ္။ အေရာင္းေတၾ မဵားေပမဲ့ ေဈးက အရမ္းမကဵသၾားဘဲ ခုိင္မာႎုိင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးဆက္မာႎုိင္ေပမယ့္ အေဴပာင္းအလဲေတၾလည္း ဴဖစ္ေပၞလာႎုိင္တယ္။ ေရၿေဈးက ခပ္မာမာပဲ ဆက္ရႀိႎုိင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ ခပ္ပၝးပၝး ဴပန္ဆင္းလာတတ္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္တစ္ခုက ေလႀဵာက္လုပ္ရတတ္တယ္။ တစ္ခု႓ပီးရင္ တစ္ခု ဆက္တုိက္ဆုိသလို လုပ္ကုိင္ရကိန္း ရႀိတယ္။ အလုပ္ကိစၤနဲႚ ခရီးေတၾ၊ ဆက္သၾယ္မႁေတၾ ေပၞလာမယ္။ အလုပ္ေငၾေဳကးကံဇာတာ အေကာင္းဘက္မႀာ ရႀိတယ္။ မိတ္ေဆၾအေပၝင္းအသင္းက ကူညီမစလိမ့္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္၊ စီးပၾားကံ အားနည္းမယ္။ အတင္း႒ကိႂးစားေလ လၾဲေခဵာ္ေလ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေတၾ ဴမႂပ္ေနတတ္႓ပီး ေတာ္ေတာ္နဲႚ ဴပန္မရဘဲ ဳကာေနမယ္။ အလုပ္ကိစၤေတၾလည္း ေစာင့္ဆုိင္းရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ကိုယ္တုိင္ကလည္း အ႒ကံအုိက္ေန႓ပီး ထၾက္ေပၝက္မဲ့သလို ခံစားရမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဘယ္လိုအလုပ္ကိစၤမဆို ေပၝ့ေပၝ့ဆဆ မလုပ္ဘဲ ေသခဵာအာရံုစိုက္ရမယ္။ အမႀားအယၾင္း မခံတဲ့ကာလ ဴဖစ္လိုႚ အေသးအဖၾဲကအစ ဂရုစိုက္ပၝ။ အလုပ္ေတၾ မဵား႓ပီး စိတ္ေမာလူေမာေတၾ ဴဖစ္ရလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးအတၾက္နဲႚ ပဋိပကၡ ဴဖစ္တတ္တယ္။ စိတ္ထိန္းရမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းလာမယ္။ ကိုယ့္ကို ေနရာေပး၊ အခၾင့္အေရး ေပးလာမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ ေငၾေဳကးအရလည္း ေကဵနပ္အားရစရာ ဴဖစ္လာမယ္။ စိတ္ပူပန္တာေတၾ ရႀိေပမယ့္ တကယ္တမ္းမႀာ ထင္သေလာက္ မဆုိးတာ ေတၾႚရမယ္။ လူမႁေရးကိစၤေတၾ ကူညီေပးရလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ရပ္ေဝးက ကူညီပံ့ပိုးမႁေတၾ ရမယ္။ အလုပ္ကိစၤေတၾ ေအာင္ဴမင္႓ပီးေဴမာက္မယ္။ ေငၾေဳကးစီးပၾား အကဵႂိးဴဖစ္ထၾန္းလာမယ္။ အလုပ္ေတၾ တုိးခဵဲႛခၾင့္ ရမယ္။ အလုပ္သစ္ ေလႀဵာက္တာ ရႀာတာေတၾ ေကာင္းတယ္။ စိတ္တုိင္းကဵအလုပ္ေတၾ ရမယ္။ ေငၾေဳကးကံဇာတာ ပၾင့္လန္းမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္မႀန္သမႀဵ သတိထားရေတာ့မယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ အလုပ္အကိုင္ ပဵက္တာ၊ အ႒ကံအစည္ လၾဲေခဵာ္တာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္အတၾက္နဲႚ ပူပန္ေသာကေတၾ ေရာက္မယ္။ ေငၾေဳကး အဝင္အထၾက္ ဴမန္မယ္။ အလုပ္ကေန စၾန္ႚခၾာလက္လၿတ္ရတတ္ခဵိန္ ဴဖစ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ကံဇာတာ အားနည္းခဵိန္ဴဖစ္လိုႚ အလုပ္မႀာလည္း အဆင္မေဴပမႁေလးေတၾ မဵားေနမယ္။ အလုပ္ေတၾ တစ္ခုမက ေလႀဵာက္လုပ္ရတတ္႓ပီး ဘာဆက္လုပ္ရမႀန္းမသိေအာင္ စဥ္းစားရလည္း ခက္လာမယ္။ လုပ္ကိုင္ထားတာေတၾ မဴပတ္ဘဲ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ အာရံုေနာက္ရမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာ၊အဂႆၝေနႚေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္းဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးက (ဝၝေခၝင္လဴပည့္) နဲႚ ဴပႍဒၝး ဆံုတယ္။ ဘာသာေရး၊ အလႀႃအတန္းဘက္ ဦးစားေပးရမယ္။ ေသာဳကာေနႚဟာ ရက္ရာဇာနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဆံုလိုႚ ဒီအပတ္လံုးမႀာ အေကာင္းဆံုးရက္ ဴဖစ္တယ္။ စေနေနႚက ဴပႍဒၝးေရာ နဂၝးေပၞရက္ပၝ ဆံုလိုႚ ေရႀာင္ရမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။