Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
09/19/2022

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၉.၉.၂၀၂၂ မႀ ၂၅.၉.၂၀၂၂ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾဟာ ကန္ရာသီမႀာ ရာသီသခင္ ဗုဒၭဟူးနဲႚအတူ ရပ္တည္ေန႓ပီး ဗုဒၭဟူးကေတာ့ ေနာက္ဴပန္သၾားတယ္။ အဂႆၝက ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္႓ပီး သိဟ္ရာသီက ေသာဳကာကို ဴမင္ေနတယ္။ ဳကာသပေတးက ေနာက္ဴပန္ သၾားရင္း သူပိုင္ မိန္ရာသီမႀာပဲ တည္ေနတယ္။ စေနက သူပိုင္ မကာရရာသီမႀာ ေနာက္ဴပန္သၾားဆဲဴဖစ္တယ္။ ရာဟုက မိႍနဲႚ ကိတ္က တူရာသီေတၾမႀာ ဆက္လက္ တည္ရႀိေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတး၊ စေန ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးဟာ အသၾားမမႀန္ ဴဖစ္ေနလိုႚ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးေတၾ၊ ေငၾေပးေငၾယူ၊ ဘၸာေရးစနစ္နဲႚ ေရနံေလာင္စာ၊ စိုက္ပဵႂိးေရးကၸေတၾမႀာ မတည္႓ငိမ္မႁေတၾ ဆက္လက္႓ပီး ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္တယ္။ ကုန္သၾယ္ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမႀာ ခၝတိုင္းထက္ သတိထားလုပ္ေဆာင္ရမယ္။

ဒီတစ္ပတ္မႀာ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္ဟာ အဴမင့္တန္းမႀာ ရႀိေနရာက ေရာင္းအားတခဵႂိႛေဳကာင့္ ေဈးအနည္းငယ္ခန္ႚ ဴပန္ေအးႎိုင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ အမဵား႒ကီး မကဵဘဲ တန္ႚေနတတ္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအဴမင့္တန္းမႀာ ဆက္႓ပီး တည္ရႀိႎိုင္တယ္။ ေရၿေဈးကလည္း ခပ္မာမာပဲ ဆက္႓ငိမ္ႎိုင္႓ပီး ေငၾေဈး အနည္းငယ္ အားေပဵာ့လာႎိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ အဆင္ေဴပေအာင္ဴမင္မယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ ေငၾေဳကး ကံေကာင္းမယ္။ မိတ္ေဆၾ၊ ဆရာေတၾဆီကလည္း အကူအညီေတၾ ရတတ္တယ္။ အစိုးရ၊ လူ႒ကီးပိုင္းနဲႚ ေတၾႛဆံုရမယ့္ကိစၤေတၾ ဒီအပတ္မႀာ ေဆာင္ရၾက္လိုႚ ေကာင္းမယ္။ အလုပ္သစ္ စတင္လိုႚ သင့္ေလဵာ္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စိတ္ေရာလူပၝ ရၿင္လန္းတက္႐ကၾေနမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ အလုပ္အကိုင္ကိစၤ၊ ေငၾေဳကးကိစၤမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္၊ အခက္အခဲေတၾ မဵားတတ္ေပမယ့္ ကိုယ့္အရည္အခဵင္းနဲႚ ေဴဖရႀင္းႎိုင္မယ္။ လူမႁေရးမႀာ စိတ္ကသိကေအာက္ ဴဖစ္စရာေတၾ ေပၞမယ္။ လူလိမ္ သတိဴပႂရမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ခဵင္တာနဲႚ လုပ္ေနရတာေတၾ လၾဲေနတတ္တယ္။ အလုပ္တစ္ခုမက လုပ္ရတတ္႓ပီး အေကာင္းအဆိုး အမဵႂိးမဵႂိးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာ စိတ္ဴမန္လက္ဴမန္ မဆံုးဴဖတ္ဖိုႚကို သတိထားရမယ္။ ေဒၝသေရႀႛထားရင္ အမႀားေတၾ ရႀင္းမရေအာင္ ဴဖစ္တတ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾအသိုင္းအဝိုင္းရဲႛကူညီေစာင့္ေရႀာက္မႁ ရမယ္။ အခဵင္းခဵင္း စိတ္သေဘာထား မတူညီတဲ့တိုင္ အဆင္ေဴပေဴပ ညႀိႎိႁင္းႎိုင္မယ္။ ေငၾေဳကးပိုင္းအရ ကံေကာင္းႎိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က ေသခဵာ အာရံု မစိုက္လိုႚ ရသင့္သေလာက္ မရ ဴဖစ္မယ္။ စိတ္ဂဏႀာမ႓ငိမ္တာ မဵားေနမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက လုပ္ေနကဵမဟုတ္တာေတၾ လုပ္လာရတတ္တယ္။ ခၝတိုင္းထက္ အေတာ္ေလး ႒ကိႂးစားႎိုင္ကာမႀ ေတာ္ရံုကဵမယ္။ ႎိုင္ငံရပ္ဴခားအလုပ္ေတၾေတာ့ အဆင္ေဴပခဵိတ္ဆက္မိမယ္။ ေငၾေဳကးကံဇာတာ သိပ္မေကာင္းႎိုင္လိုႚ အေပးအယူေတၾ ဂရုစိုက္ရမယ္။ အကုန္အကဵ မဵားလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္ဵမႀာ လုပ္ငန္းစီးပၾားအတၾက္ အသည္းအသန္ ႒ကိႂးစားရမယ္။ ကိုယ္တိုင္က နည္းနည္းေလး ေပၝ့ဆလိုက္တာနဲႚ ဆံုးရံႁးမႁ မဵားတတ္တယ္။ အတိုက္အခံေတၾလည္း ေပၝမဵားလာတတ္တယ္။ အလုပ္အတၾက္ ပူပန္ရတာေတၾ၊ ေငၾေဳကးကိစၤ စကားမဵားတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ အခၾင့္အလမ္းေကာင္းေတၾ ေပၞလာမယ္။ လုပ္ငန္းကေန အကဵႂိးအဴမတ္ ခံစားခၾင့္ေတၾလည္း ပိုရလာႎိုင္တယ္။ လူ႒ကီးသူမေတၾ၊ ဳသဇာအာဏာရႀိသူေတၾက ကူညီမစမယ္။ ေငၾေဳကးကံ အားေကာင္း႓ပီး အဆင္ေဴပလၾယ္ကူမယ္။ စိတ္ေသာကေတာ့ မကင္းဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာနဲႚ အဂႆၝေနႚေတၾဟာ သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႚက ဴပႍဒၝးနဲႚ သမားညိႂရက္ေတၾ ဆံုေနတဲ့အတၾက္ ေရႀာင္ရမယ္။ ဳကာသပေတးေနႚဟာ ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႚက ဴပႍဒၝးရက္ညံ့ ဴဖစ္တယ္။ စေနေနႚက လကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ အေရး႒ကီးကိစၤေတၾ ဆိုင္းသင့္တယ္။ တနဂႆေႎၾေနႚက ဝၝရမိတၨႂ႒ကီး၊ ဴပႍဒၝးနဲႚ ရက္ပုပ္ေတၾ ဆံုေနလိုႚ ေရႀာင္ရမယ့္ရက္ ဴဖစ္တယ္