Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
02/06/2023

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၆.၂.၂၀၂၃ မႀ ၁၂.၂.၂၀၂၃ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက မကာရရာသီ၊ အဂႆၝက ႓ပိႍရာသီေတၾမႀာ ဆက္ရႀိေနတယ္။ ဗုဒၭဟူးက မကာရရာသီကို ကူးမယ္။ ဳကာသပေတးက မိန္ရာသီမႀာ ဆက္ရႀိမယ္။ ေသာဳကာက ကုမ္ရာသီမႀာ စေနနဲႚအတူ ဆက္ရႀိမယ္။ ရာဟုက မိႍရာသီမႀာ ဆက္လက္ ရႀိေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ကုမ္ရာသီေရာက္ စေန႓ဂိႂဟ္ဟာ ေသာဳကာနဲႚအတူ ပူးယႀဥ္လာ႓ပီး မိႍရာသီက ရာဟုကိုပၝ အဴမင္ရႀိလာတယ္။ ယာဥ္ကား၊ စားေသာက္ကုန္၊ သယ္ယူပိုႚေဆာင္ေရး စတာနဲႚ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတၾမႀာ အခက္အခဲေတၾ ပို မဵားလာႎိုင္႓ပီး သတိထား လုပ္ကိုင္ရဖၾယ္ ရႀိတယ္။ ဆန္၊ ဂဵႂံ၊ စပၝး စတာေတၾလည္း ေဈးေကာင္းတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ပဲေဈးကၾက္မႀာ ေဈးေကာင္းေပမယ့္ အေရာင္းမဵားလိုႚ ဴပန္ေအးတတ္တယ္။ ေဈးအတက္အကဵကလည္း လႁပ္ရႀားမႁ ဴမန္ဆန္လာႎိုင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအဴမင့္မႀာ ဆက္ရႀိႎိုင္႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ ခပ္ပၝးပၝး ဴပန္ကဵမယ့္ အလားအလာ ရႀိတယ္။ ေရၿေဈးက ခပ္မာမာ ဆက္သၾားႎိုင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ ပံုမႀန္ေလး လည္ပတ္ႎိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားကိစၤမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ေတၾ၊ ရန္ေတၾ ေပၞလာတတ္တယ္။ အလုပ္ မတၾင္ကဵယ္တာ၊ လုပ္ငန္းခၾင္ထဲ ဴပႍနာ ေပၞတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ မတတ္သာလိုႚ လုပ္ကိုင္ေပးရတာမဵႂိး ဴဖစ္ေနမယ္။ ေငၾေဳကး အသံုးအစၾဲ လက္လၾန္တာ၊ ေငၾကုန္မဵားတာ ဴဖစ္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ကံဇာတာ တိုးတက္ေဴပာင္းလဲလာမယ္။ ေစာင့္ေမႀဵာ္ေနတဲ့အလုပ္ေတၾ ရမယ္။ အခၾင့္အေရးသစ္ေတၾ ရရႀိတတ္တယ္။ လုပ္သာကိုင္သာ ပိုရႀိလာ႓ပီး အလုပ္ေတၾလည္း ပိုတၾင္ကဵယ္မယ္။ ခၝတိုင္းထက္ ေငၾ၀င္႓ပီး အသံုးစရိတ္ေတၾ ထိန္းႎိုင္မယ္။ ခရီးကိစၤ ေပၞမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက အလုပ္မႀာ ကိုယ့္အရည္အခဵင္းကို စမ္းသပ္ခံရတာ၊ အ႓ပိႂင္အဆိုင္ ေပၞတာမဵႂိး ဴဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းနဲႚပတ္သက္တဲ့ အဆက္အသၾယ္ေတၾ၊ အေရး႒ကီးအခဵက္အလက္ေတၾ ရမယ္။ အလုပ္ကံဇာတာပိုင္းမႀာ အေကာင္း႒ကီး မဟုတ္ေပမယ့္ အဆင္ေဴပေဴပေတာ့ ဴဖတ္သန္းႎိုင္လိမ့္မယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ ေကာင္းမယ္။ ေငၾေဳကးအကဵႂိးအဴမတ္လည္း တိုးလာမယ္။ အလုပ္သစ္ေတၾ အခၾင့္အလမ္းသစ္ေတၾလည္း ဴမင္ေတၾႛရမယ္။ ကိုယ့္ကို ဝိုင္း၀န္းကူညီမယ့္ ပတ္၀န္းကဵင္နဲႚ ထိေတၾႛခၾင့္ ရမယ္။ မိတ္ေကာင္းေဆၾေကာင္း ရရႀိမယ္။ ခရီးကိစၤေတၾလည္း ေအာင္ဴမင္လာမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ခရီးမဵား၊ အလုပ္မဵားမယ့္ သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ လူေရာစိတ္ပၝ ပင္ပန္းမႁေတၾ မဵားမယ္။ ဒၝေပမယ့္ ပင္ပန္းသေလာက္လည္း ခံစားခၾင့္ေတၾ ရရႀိမယ္။ သၾားရင္းလာရင္း အလုပ္ေကာင္းေတၾနဲႚ ခဵိတ္ဆက္မိတတ္တယ္။ ရပ္ေ၀းကေန သတင္းေကာင္းေတၾ ဳကားလိမ့္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာလည္း အလုပ္ေတၾ သိပ္မေကာင္းေသးဘဲ ဴဖစ္မယ္။ စိတ္ကူးေပၝက္တိုင္း ေလႀဵာက္လုပ္ခဵင္စိတ္ကို ထိန္းရမယ္။ အထိန္းအကၾပ္မဲ့ အသံုးအစၾဲ မဵားေနတတ္တယ္။ အလုပ္မႀာ ေပဵာ္သလိုလို မေပဵာ္သလိုလိုေတၾ ခံစားရတတ္တယ္။ သူမဵားစကားနားေယာင္ရင္ မႀားမယ္။

စေနသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ ဘယ္အလုပ္မဆို ခပ္လၾယ္လၾယ္ လုပ္မရေတာ့ဘဲ အားစိုက္႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾ လိုလာမယ္။ အေခဵာင္ရ၊ အလၾယ္လိုက္တဲ့ ေငၾမဵႂိးထက္ တည္တည္တံ့တံ့နဲႚ သမၳာအာဇီ၀ကဵတဲ့ ၀င္ေငၾမဵႂိးကသာ အဆင္ေဴပလိမ့္မယ္။ ဥပေဒေဘာင္ဴပင္ပအလုပ္ေတၾ ထိခိုက္နစ္နာတတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ ရက္ညံ့တယ္။ အဂႆၝေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚကေတာ့ ရက္ယုတ္မာနဲႚ မဟာရက္ဳကမ္း ဆံုလိုႚ အနည္းငယ္ ညံ့တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႚက နဂၝးေပၞ ဴဖစ္လိုႚ လုပ္ငန္းေတၾ မ႓ပီးမစီး ကဵန္ရစ္တတ္တယ္။ ေဘးရန္မဵားတဲ့အလုပ္ေတၾလည္း ေရႀာင္ရမယ္။ စေနေနႚက ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႚ ရက္ပုပ္ဴဖစ္လိုပ ရက္သိပ္မသန္ႚပၝ။ တနဂႆေႎၾေနႚက ဴပႍဒၝး ဆိုေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္လည္း ဴဖစ္လိုႚ အခက္အခဲဳကားက ေအာင္ဴမင္ေစလိမ့္မယ္။