Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
03/20/2023

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၃.၂၀၂၃ မႀ ၂၆.၃.၂၀၂၃ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႚ ဳကာသပေတး ႓ဂိႂဟ္ ၃ လံုးက မိန္ရာသီမႀာ အတူတကၾ ပူးယႀဥ္တယ္။ အဂႆၝက ေမထုန္မႀာ တည္ေနတယ္။ ေသာဳကာနဲႚ ရာဟုက မိႍရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္လာ႓ပီး စေနကေတာ့ ကုမ္ရာသီမႀာ ဆက္ရႀိတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

တနဂႆေႎၾ၊ ဗုဒၭဟူးနဲႚ ဳကာသပေတးတိုႚဟာ မိန္ရာသီမႀာ အတူတကၾ ပူးယႀဥ္ေနမႀာ ဴဖစ္လိုႚ ဆန္စပၝးေဈးကၾက္၊ အသီးအႎႀံေဈးကၾက္၊ ေရၿ၊ ေကဵာက္မဵက္ေဈးကၾက္နဲႚ လႀဵပ္စစ္ပစၤည္းေဈးကၾက္ေတၾမႀာ အေဴခအေနေကာင္းေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာဖၾယ္ ရႀိတယ္။ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနသူေတၾ၊ ကုန္သည္ေတၾ အကဵႂိးအဴမတ္ ေကာင္းလိမ့္မယ္။ ေဈးအတက္အကဵ အေဴပာင္းအလဲေတၾကေန အကဵႂိးရႀိရာရႀိေဳကာင္းကို ဖန္တီးႎိုင္မယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵႂိးစံုေဈးကၾက္က အတက္အကဵ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္တယ္။ ေဈးမာေပမယ့္ အတက္ခဵည္း မသၾားႎိုင္ေတာ့ဘဲ အလႁပ္အယမ္း မတည္မ႓ငိမ္ေတၾ ဴဖစ္ေပၞတတ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ အတက္အကဵ သိပ္မမဵားဘဲ ဴပန္႓ငိမ္သၾားႎိုင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအ႓ငိမ္ဘက္မႀာ ရႀိတတ္တယ္။ ေရၿေဈးက အဴမင့္ကေန ဴပန္ေအးႎိုင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ နည္းနည္း တည္႓ငိမ္အားေကာင္းလာဖၾယ္ ရႀိတယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ယူထားတဲ့တာ၀န္ေတၾကို ေအာင္ဴမင္ေအာင္ လုပ္ႎိုင္မယ္။ ကိုယ့္အရည္အခဵင္းေတၾ အေကာင္းဆံုး ထုတ္သံုးႎိုင္မယ္။ အ႒ကီးအကဲ၊ ဆရာသမားေတၾဆီက အကူအညီေတၾ ရမယ္။ အစိုးရကိစၤေတၾ ေဆာင္ရၾက္ အဆင္ေဴပမယ္။ အလုပ္မႀာ အခက္အခဲ ရႀိရင္ေတာင္ ေဴဖရႀင္းသၾားႎိုင္မယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဘာလုပ္လုပ္ လက္စမသတ္ႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္ေနတတ္တယ္။ အလုပ္တစ္ခုမက ေပၞလာလိုႚ အသည္းအသန္ ဴဖစ္ရတတ္တယ္။ အ႒ကီးအကဲေတၾနဲႚ အဴမင္မတူလိုႚ ဴငင္းခံုရတတ္တယ္။ ဥပေဒေဘာင္ဴပင္ပ အလုပ္ကိစၤေတၾ လံုး၀ ေရႀာင္ရမယ္။ လုပ္မႀားကိုင္မႀားေတၾ ဴဖစ္မယ္။ စိတ္ရႁပ္ေနရမယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ရကိုင္ရ ခက္တာ၊ အလုပ္ေတၾ တခၝတည္းနဲႚ မ႓ပီးတာ၊ ဟိုကဵန္ဒီကဵန္ေတၾ ဴဖစ္တာနဲႚ စိတ္မပၝတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ အလုပ္ကံေလး ေကာင္းေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က စိတ္မပၝလက္မပၝ ဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ အလုပ္ ထိခိုက္မႁ ရႀိတတ္တယ္။ စပ္တူရႀယ္ယာ၊ အမဵားပိုင္အလုပ္ေတၾ ညံ့တတ္တယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက လက္ရႀိအလုပ္ကို စိတ္ပဵက္တာ၊ စိတ္ကုန္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ပံုမႀန္၀င္ေငၾအဴပင္ တဴခားရေပၝက္ရလမ္းေတၾ ေပၞလာတတ္တယ္။ မိတ္ေဆၾ၊ အဆက္အသၾယ္ေတၾေဳကာင့္ အကဵႂိး ဴဖစ္ထၾန္းမယ္။ ေငၾ၀င္ေပမယ့္ အ၀င္ေနာက္ကဵမယ္။ အလုပ္အတၾက္ ပင္ပန္းရတာေတၾ မဵားေနမယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အခဵိန္ဴပည့္ အလုပ္ကိစၤေတၾ ေခၝင္းထဲ ေရာက္ေနမယ္။ ဘာအလုပ္မဵႂိးမႀာမဆို ကိုယ့္ဘက္က အင္တိုက္အားတိုက္ ရုန္းကန္မႀ သူမဵားနဲႚတန္းတူေလာက္ ဴဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ အတိုက္အခိုက္ေတၾ ေပၞလာတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာေသာကေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက ေငၾေတၾ လက္ထဲ အဆက္မဴပတ္ ၀င္လာတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾ ေကာင္းလာ႓ပီး လုပ္ထားတာေတၾက နာမည္ရတာ၊ အကဵႂိးအဴမတ္ ဴဖစ္ထၾန္းတာေတၾ ဳကံႂရမယ္။ စိတ္ပဵက္ေဒၝသထၾက္စရာေတၾ ဴဖစ္တတ္ေပမယ့္ အလုပ္ကံအေဴခအေနေတာ့ ေကာင္းမယ့္သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ လုပ္ငန္းစီးပၾားကံေတၾ တိုးတက္ဴမင့္မားမယ္။ လုပ္ကိုင္ထားတာေတၾက ေအာင္ဴမင္မႁ ရလာမယ္။ ဳသဇာအာဏာရႀိသူေတၾက ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ကူညီေပးလာမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾ အသိုင္းအဝိုင္းေတၾေဳကာင့္ အဆင္ေဴပမယ္။ ေငၾအထုပ္အထည္နဲႚ ၀င္တတ္တယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ တေပၝင္းလကၾယ္ရက္ ဴဖစ္လိုႚ မဂႆလာကိစၤ၊ အေရး႒ကီးကိစၤေတၾ ေခတၨ ဆိုင္းထားသင့္တယ္။ အဂႆၝေနႚက သာမန္ရက္ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႚက ရက္ရာဇာနဲႚ အ႓မိတၨစုတ္ရက္ ဆံုလိုႚ အထူးေကာင္းမၾန္တဲ့ မဂႆလာ အခၝရက္ ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္လိုႚ ေရႀာင္ရမယ္။ ေသာဳကာေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္တယ္။ စေနေနႚက ဴပႍဒၝး ဴဖစ္ေပမယ့္ အ႓မိတၨစုတ္ပၝ ဆံုတယ္။ အေကာင္းအဆိုး ဒၾန္တၾဲမယ္။ တနဂႆေႎၾေနႚကေတာ့ သာမန္ရက္သာ ဴဖစ္တယ္။