Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/22/2023

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၂.၅.၂၀၂၃ မႀ ၂၈.၅.၂၀၂၃ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္တယ္။ ဗုဒၭဟူး၊ ဳကာသပေတးနဲႚရာဟုက မိႍရာသီမႀာ တည္႓ပီး ကုမ္ရာသီက စေနကေန အဴမင္ရႀိထားတယ္။ အဂႆၝက နိစ္ဴဖစ္တဲ့ကရကဋ္ရာသီမႀာ တည္ရင္း ကုမ္ရာသီက စေနကို အဴမင္ ရႀိေနတယ္။ ေသာဳကာက ေမထုန္ရာသီမႀာ တည္ေနဆဲ ဴဖစ္တယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေစဵးကၾက္ခန္ႚမႀန္းခဵက္

ေမထုန္ရာသီက ေသာဳကာကို တနဂႆေႎၾနဲႚ အဂႆၝက ပၝပကတိၨရိသေဘာနဲႚ ပူးညႀပ္ထားတဲ့အတၾက္ ဒီလပိုင္းမႀာ အစားအစာ၊ ဇိမ္ခံပစၤည္း၊ အလႀကုန္စတဲ့ေဈးကၾက္ေတၾ ကေမာက္ကမ ဴဖစ္လာႎိုင္႓ပီး သယ္ယူပိုႚေဆာင္ေရးကို ဂရုစိုက္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ရာဟု၊ စေန အပူးအဴမင္မႀာ ဗုဒၭဟူးေရာ ဳကာသပေတးပၝ ပၝ၀င္ေနလိုႚ ေငၾေရးေဳကးေရး နဲႚ ေကာက္ပဲသီးႎႀံ ေရာင္း၀ယ္ေရးေတၾမႀာ အတက္အကဵ အေဴပာင္းအလဲတခဵႂိႛ ဴဖစ္ေပၞတတ္တယ္။

ဒီအပတ္မႀာ ပဲေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတၾ ထိန္းလုပ္ရတတ္႓ပီး အေရာင္းကဵၾံ၊ အ၀ယ္ကဵၾံတာေတၾကိုလည္း သတိထားရလိမ့္မယ္။ ေဈးတန္း အဴမင့္မႀာ ရႀိေပမယ့္ ထိန္းေရာင္းထိန္း၀ယ္ရမယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအဴမင့္ကေန ဆက္သၾားရာကေန ဴပန္ေအးတတ္တယ္။ ေရၿေဈးက အနည္းငယ္ ဴပန္ေအးတတ္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ နည္းနည္း လႁပ္ခတ္မႁ ရႀိလာႎိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းအေဴခအေန မဟန္ဘဲ မနည္း ရုန္းကန္ရတတ္တယ္။ ေငၾေရးေဳကးေရးမႀာ ပူပန္ရတာ၊ အေႎႀာင့္အယႀက္ မဵားတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာလည္း အတိုက္အခိုက္ေတၾ ေပၞတတ္တယ္။ ကဵန္းမာေရးေရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၤေတၾမႀာပၝ အဆင္မေဴပမႁ မဵားေနမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးစီးပၾား ကံေကာင္းတတ္ေပမယ့္ တစ္ဖက္မႀာ ပူပန္ေဳကာင့္ကဵစရာေတၾလည္း ရႀိေနမယ္။ ဥပေဒဴပင္ပကိစၤေတၾ လံုး၀ ေရႀာင္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ဴပႍနာ ႒ကီးငယ္ ေပၞတတ္တယ္။ ႒ကီးကဲသူ၊ ဳသဇာအာဏာရႀိသူေတၾနဲႚ ပဋိပကၡ မဴဖစ္ေအာင္ သတိဴပႂရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လုပ္ငန္းစီးပၾားေတၾ ဟန္ကဵပန္ကဵ ဴဖစ္လာမယ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႁ သၾက္လက္လာ႓ပီး ေငၾေဳကးအရလည္း အားရေကဵနပ္စရာ ဴဖစ္မယ္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္တာေတၾမႀာ ေႎႀးေကၾးဳကန္ႚဳကာမႁေတၾနဲႚ ဳကံႂရတတ္ေပမယ့္ ေသခဵာ႒ကိႂးစားလိုက္ရင္ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရသၾားမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အိတ္ေပၝက္နဲႚ ဖားေကာက္သလို ဴဖစ္ေနမယ္။ ေငၾဘယ္ေလာက္၀င္၀င္ အဖတ္မတင္ဘဲ ဴပန္ကုန္လၾယ္မယ္။ ရႀိစုမဲ့စုေလးေတၾပၝ ပၝသၾားတတ္တယ္။ အခိုးခံရတာ၊ ပစၤည္းကဵေပဵာက္တာေတၾ ဴဖစ္တတ္လိုႚ သတိထားရမယ္။ အလုပ္ကိစၤေတၾမႀာ ရည္ရၾယ္သလို မဴဖစ္ဘဲ ပဵက္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ေခၝင္းခဲစရာ၊ ပူပန္စရာေတၾ မဳကာခဏ ဳကံႂရမယ္။ သူမဵားဴပႍနာေတၾဳကား ကိုယ္ပၝ အဆစ္ပၝသၾားတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾကလည္း ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္နဲႚ ဴဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္ႎႀစ္မဵႂိးကို ခၾဲလုပ္ရတတ္တယ္။ ေကာင္းလိုက္ညံ့လိုက္ ဴဖစ္မယ္။ ၀င္ေငၾ နည္းမယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လံုးမႀာ အလုပ္ထဲ စိတ္သိပ္မပၝဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ခရီးကိစၤေတၾ ေပၞလာ႓ပီး အိမ္မကပ္ႎိုင္ဘဲ ဴဖစ္ေနမယ္။ ဟိုသၾားဒီသၾားနဲႚ အလုပ္ေတၾ မဵားမယ္။ အလုပ္ကိစၤ၊ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾမႀာေတာ့ အေတာ္အသင့္ေလး အဆင္ေဴပမယ္။ မိတ္ေဆၾေတၾက ကူညီလိမ့္မယ္။

စေနသားသမီးေတၾက အလုပ္ေတၾ လုပ္ရတာ အားမလိုအားမရ ဴဖစ္မယ္။ ႒ကိႂးစားသေလာက္ အရာမထင္ဘဲ ခက္ခဲေနတတ္တယ္။ ကိုယ့္ဘက္က ေသခဵာလုပ္တာေတာင္မႀ ရလဒ္ပိုင္းမႀာ အားမရဘဲ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾ၀င္ခၝနီး ေစာင့္ဆိုင္းရတာေတၾ မဵားမယ္။ အဆက္အသၾယ္ေကာင္းေတၾ ရလာမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ ဴပႍဒၝး၊ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးနဲႚ နဂၝးေပၞရက္ေတၾ ဆံုလိုႚ ေရႀာင္ရမယ့္ေနႚ ဴဖစ္တယ္။ အဂႆၝေနႚကေတာ့ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္လိုႚ ေဆာင္ႎိုင္တယ္။ ဗုဒၭဟူးေနႚက သမားညိႂနဲႚ မဟာရက္ဳကမ္း ဴဖစ္လိုႚ အနည္းငယ္ ညံ့တယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္တယ္။ ေသာဳကာနဲႚ စေနေနႚေတၾက သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီးေတာ့ တနဂႆေႎၾေနႚက ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္လိုႚ သတိထားရမယ္။