Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
05/20/2024

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၅.၂၀၂၄ မႀ ၂၆.၅.၂၀၂၄ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆေႎၾက အိမ္ရႀင္ေသာဳကာ၊ ဳကာသပေတး ေသာမ႓ဂိႂဟ္ေတၾနဲႛအတူ ႓ပိႍရာသီမႀာ ပူးယႀဥ္ ရပ္တည္တယ္။ အဂႆၝက ရာဟုနဲႛအတူ မိန္ရာသီမႀာ တည္ေနတယ္။ ဗုဒၭဟူးက မိႍရာသီမႀာ တည္ေန႓ပီး ကုမ္ရာသီက စေနက အဴမင္ ရႀိေနတယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခန္ႛမႀန္းခဵက္

တနဂႆေႎၾဟာ ဳကာသပေတး၊ ေသာဳကာ႓ဂိႂဟ္ေတၾနဲႛအတူ ရပ္တည္လာ႓ပီး စေနနဲႛ ကိန္းခံတဲ့အေနအထား ဴဖစ္လိုႛ ေရၿေဈး၊ ဆန္စပၝးေဈးေတၾ အလႁပ္အခတ္ ဳကမ္း႓ပီး ႓ငိမ္သၾားတတ္တယ္။ ဗုဒၭဟူးကို စေနက ဆက္သၾယ္ထားလိုႛ ေရာင္းေရးဝယ္ေရးေတၾမႀာ အလဵင္စလို မလုပ္ဖိုႛ၊ သတိထား ထိန္းေရာင္းထိန္းဝယ္ဖိုႛ ဂရုစိုက္ရမယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵိႂးစံုေဈးကၾက္မႀာ ေဈးတန္း အ႓ငိမ္ ဴပန္ဴဖစ္တတ္တယ္။ အေရာင္းနည္းေပမယ့္ ေဈးေတၾ ထပ္တက္ဖိုႛ အလားအလာ နည္းသၾားႎိုင္တယ္။ ဆန္စပၝးက ေဈးအေတာ္အသင့္ ေကာင္းႎိုင္ေပမဲ့ အေရာင္းမဵားလိုႛ ေဈးေတၾ ဴပန္ေအးတတ္တယ္။ ေရၿေဈးက အတက္အကဵ ဴမန္လာႎိုင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ တည္႓ငိမ္မႁ ဴပန္ရလာႎိုင္တယ္။

ေနႛသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆေႎၾသားသမီးေတၾက ကံအားနည္းခဵိန္ ဴပန္ေရာက္လာလိုႛ လုပ္ကိုင္ဳကံစည္သမ႖ကို ဂရုစိုက္ရမယ္။ အလုပ္ နဲႛ ေငၾေဳကးပိုင္းမႀာ မေရမရာေတၾ ဴဖစ္ကုန္တာ၊ လုပ္ေနရင္း ရပ္ကုန္တာ၊ စဥ္းစားရ ခက္တာေတၾ ဳကံႂရလိမ့္မယ္။ ေငၾေဳကးကိစၤေတၾလည္း ဳကန္ႛဳကာမႁ ဴဖစ္လာႎိုင္တယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက စိတ္ေရာကိုယ္ပၝ ရၿင္လန္းတက္႑ကၾစရာေတၾ ဳကံႂရမယ္။ ေပဵာ္ရၿင္စရာေတၾ မဵားလာ႓ပီး ကိုယ့္ကိုလည္း လူေတၾက ကူညီေပးလာတတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾလည္း သိပ္အားမစိုက္ရဘဲ အလၾယ္တကူနဲႛကို အဆင္ေဴပသၾားမယ္။ ေငၾေဳကးလာဘ္လာဘ ဝင္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက လက္ထဲ ေငၾမဴပတ္ေပမယ့္ အလုပ္ေတၾ လုပ္ရတာ စိတ္မပၝသလို ခံစားရမယ္။ အလုပ္ကံ အားနည္းလာ႓ပီး လုပ္ရကိုင္ရ ကဵပ္တာ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႁ ေႎႀးကုန္တာ၊ အလုပ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အလိုမကဵဘဲ ဴဖစ္လာတာေတၾ ခံစားရ႓ပီး အလုပ္ေဴပာင္းခဵင္မိမယ္။

ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက ကိုယ္စိတ္ႎႀစ္ပၝး အာရံုမဵားရမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ လူလည္း မလန္း၊ စိတ္လည္း မရၿင္ နဲႛ အရာရာကို အဆိုးဴမင္တာေတၾ မဵားေနမယ္။ လုပ္ခဵင္ကိုင္ခဵင္စိတ္ေတၾ ေပဵာက္႓ပီး အလုပ္မႀာလည္း စိတ္ညစ္ရ ပူပန္ရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးကံ ညံ့တတ္တယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ လုပ္ငန္းစီးပၾားကံေတၾ တက္ေနမယ္။ ဘယ္အလုပ္မဆို ေအာင္ဴမင္ တိုးတက္မႁေတၾ ဴမင္ရမယ္။ ကိုယ္တိုင္က စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းရတာေလးေတၾ ရႀိေပမယ့္ ႒ကိႂးစားရကဵိႂး နပ္႓ပီး ေငၾေဳကးအရလည္း ကံေတၾ ေကာင္းေနတတ္တယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေကဵာ္ဳကားမယ့္ကာလ ဴဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကို ေနရာေပးလာတာ အေလးထားတာေတၾ ဳကံႂလာရမယ္။ စိတ္ထဲ ထင္တာေတၾလည္း မႀန္ေနတတ္တယ္။ ရာထူးတိုး၊ လစာတိုးတာ၊ လုပ္ငန္းခၾင္မႀာ ေအာင္ဴမင္မႁ ရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက မသၾားခဵင္တဲ့ခရီးေတၾ သၾားရတတ္တယ္။ ေသၾးခဵင္းသားခဵင္းေတၾ၊ ခင္မင္ရင္းႎႀီးရသူေတၾ နဲႛ ဴပႍနာ ဴဖစ္တတ္တယ္။ အလုပ္ေတၾကလည္း ရည္မႀန္းသလို မဴဖစ္ဘဲ ပဵက္ကုန္မယ္။ ႒ကီးကဲသူေတၾနဲႛ ႓ငိ႓ပီး ဴပႍနာေတၾ ရႀင္းရမယ္။ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ မဵားမယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာနဲႛ အဂႆၝေနႛေတၾဟာ သာမန္ရက္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭဟူးေနႛကေတာ့ ကဆုန္လဴပည့္ေနႛ (ေညာင္ေရသၾန္းပၾဲ) ဴဖစ္တယ္။ ဳကာသပေတးေနႛဟာ ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာေနႛက ေရႀာင္ရမယ့္ဴပႍဒၝး ဴဖစ္တယ္။ စေနေနႛက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး တနဂႆေႎၾေနႛက ရက္ယုတ္မာနဲႛ နဂၝးေပၞရက္ ဴဖစ္လိုႛ အေႎႀာင့္အယႀက္ မဵားတတ္တယ္။