Biz Astro View  > Traditional
Search : Week : Month : Years :          
06/10/2024

နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၀.၆.၂၀၂၄ မၾ ၁၆.၆.၂၀၂၄ အထိ)

ေကာဇာ႓ဂိႂဟ္အေနအထား

တနဂႆႎၾေက ၁၅ ရက္ေနႚမႀာ ေမထုန္ရာသီကို ကူးေဴပာင္းမယ္။ အဂႆၝက သူပိုင္တဲ့ မိႍရာသီမႀာ ရပ္တည္ရင္းနဲႚ ကုမ္ရာသီက စေနရဲႚအဴမင္ကို ခံထားရတယ္။ ဗုဒဟူးက ၁၅ ရက္ေနႚမႀာပဲ ေမထုန္ရာသီကို ကူးေဴပာင္းမႀာ ဴဖစ္လိုႛ တနဂႆႎၾေနဲႚ ပူးယႀဥ္မယ္။ ဳကာသပေတးက ႓ပိႍရာသီမႀာ တည္ေနတယ္။ ေသာဳကာက ေမထုန္ရာသီကို ၁၂ ရက္ေနႚတည္းက ကူးေဴပာင္း႓ပီး တနဂႆႎၾေ၊ ဗုဒဟူးေတၾနဲႚအတူတကၾ ပူယႀဥ္မယ္။

႓ဂိႂဟ္အဴမင္အယႀဥ္ႎႀင့္ ေဈးကၾက္ခနႛ္မႀန္းခဵက္

မိႍရာသီေရာက္ အဂႆၝကို စေနနဲႚ ရာဟုက အဴမင္အယႀဥ္ ဆက္သၾယ္ထားလိုႛ ခိုက္ရန္ပဋိပကၡေတၾ၊ တိုက္ခိုက္မႁ နဲႚ ေသၾးထၾက္သံယိုေတၾ အဴဖစ္မဵားတတ္တဲ့ ကာလ ဴဖစ္တယ္။ ကုန္သၾယ္စီးပၾားေရးမႀာလည္း မေရမရာနဲႚ စၾနႛ္စား လုပ္ကိုင္ရတာေတၾမႀာ ေဘးေတၾႚတာ၊ ဆုံးရံႁးနစ္နာရတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေမထုန္ရာသီခၾင္မႀာ ဗုဒဟူး၊ တနဂႆႎၾေ၊ ေသာဳကာေတၾ ပူးယႀဥ္လာလိုႛ အေရာင္းအဝယ္ေတၾေတာ့ သၾက္လက္ေကာင္းမၾန္လိမ့္မယ္။

ဒီအပတ္ ပဲမဵိႂးစုံေဈးကၾက္မႀာ အေရာင္းအဝယ္ မေကာင္းတာ၊ ေဈးေကာင္း မေရသးဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းရတာေတၾ ဴဖစ္လာနိုင္တယ္။ ဆႎၤပၝးက အေရာင္းမဵားတာ၊ ေဈးေအးတာေတၾ ဴဖစ္တတ္တယ္။ ေ႟ၿေဈးက အဴမင့္တန္းက အကဵဘက္ အားသာလာနိုင္႓ပီး ေငၾေဈးကေတာ့ သိပၳက္ဘဲ ခပ္တန္းတန္း ဆက္မာနိုင္တယ္။

ေနႚသားအလိုက္အေဟာမဵား

တနဂႆႎၾေသားသမီးေတၾက အစစအရာရာ ကံေခေနခဵိန္ ဴဖစ္လိုႛ လုပ္ကိုင္႒ကံစည္သမ႖ေတၾ ခဏ ဆိုင္းထားတာ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္။ အလုပ္ကိစၤမႀာ အႎႀောင့္အယႀက္ေတၾ မဵားမယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အလၾဲအေခဵာ္ေတၾခဵည္း လုပ္မိေနတတ္တယ္။ ေငၾအတၾက္ ပူပန္ေသာက မဵားမယ္။

တနလႆာသားသမီးေတၾက ဒီအပတ္မႀာ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတၾ အရင္ထက္ ပိုေကာင္းလာမယ္။ စီးပၾားေရးအရပၝ တၾက္ေဴခကိုက္ ေအာင္ဴမင္မယ့္အလားအလာ ရႀိတယ္။ စိတ္ပန္းလူပန္းရတာ၊ အတိုက္အခိုက္ ေပၞလာတာေတၾ ရႀိေပမယ့္ ေငၾေဳကးအရ ကံေကာင္း႓ပီး ေအာင္ဴမင္လိမ့္မယ္။

အဂႆၝသားသမီးေတၾက ေငၾေဳကးစီးပၾား တိုးတက္ဴဖစ္ထၾန္းမယ့္သီတင္းပတ္ ဴဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ကို ေနရာ ေပးတာနဲႚ ဦးစားေပးတာေတၾလည္း ႒ကႂံလာရမယ္။ စီးပၾားသစ္၊ အလုပ္သစ္ေတၾ တိုးခဵဲ့လိုႛေကာင္းတယ္။ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရဖိုႛ အခၾင့္အလမ္း ရႀိတယ္။ ႒ကိႂးစားမႁေတၾ အရာထင္မယ္။
ဗုဒၭဟူးသားသမီးေတၾက အလုပ္နဲႚ ပတ္သက္လိုႛ စိတ္ပဵက္ရ၊ စိတ္ရႁပ္ရတာေတၾ မဵားမယ္။ အလုပ္တစ္ခု႓ပီးတစ္ခု ေဴပာင္းလုပ္ရတာ၊ တာဝန္အမဵိႂးမဵိႂး ယူရတာေတၾ ဴဖစ္လာမယ္။ အမဵားနဲႚ ပတ္သက္ရတဲ့အလုပ္ေတၾမႀာ စိတ္ညစ္ ပူပန္ရလိမ့္မယ္။ အကူအညီေတၾ မရဘဲ ဴဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

ဳကာသပေတးသားသမီးေတၾက အလုပ္အကိုင္ကံဇာတာ အေကာင္းအဆိုး ယႀဥ္တၾဲေနမယ္။ လုပ္သာလုပ္ေန႓ပီး ဘာမၾ မက္ႎ္သလို ၊ အလုပ္ မဵဖစ္သလို ခံစားရမယ္။ အလုပ္ကလည္း တခၝတည္းနဲႚ မ႓ပီးလိုႛ ထပၨလဲလဲ ဴပန္ လုပ္ရတာေတၾ ဴဖစ္မယ္။ ေငၾေဳကးကံ ေမရမရာ ဴဖစ္မယ္။

ေသာဳကာသားသမီးေတၾက တစ္ပတ္လုံး အ႓ငိမ္မေနရဘဲ အလုပ္ေတၾ တစ္ခု႓ပီးတစ္ခု လုပ္ေနရမယ္။ လူေရာ စိတ္ပၝ မနားေမန ဴဖစ္ေနတတ္႓ပီး ခရီးေတၾလည္း ေပၞလာတတ္တယ္။ ေငၾေဳကးလာဘ္လာဘေတၾ ဝင္လာေပမဲ့ ကိုယ္တိုင္က အားမလိုအားေရဳတ ဴဖစ္ေနတတ္တယ္။

စေနသားသမီးေတၾက မိတ္ေဆၾအသိုင္းအဝိုင္းရဲႚအကဵိႂးကို ခံစားရမယ္။ အကူအညီေတၾလည္း ရလၾယ္ေနမယ္။ ဒၝေပမယ့္ အလုပ္ေတၾက ေတာ္ေတာ္နဲႚ မ႓ပီးတာ၊ တာဝန္ယူရတဲ့အေနအထား ပိုမ္ားလာတာ၊ ပင္ပန္းမႁ မ္ားတာ ဴဖစ္လာမယ္။ ေငၾလည္း ဴမႂပ္ေနလိုႛ ဴပန္ေဖာ္ရ ခက္မယ္။

ဒီအပတ္ ရက္ေကာင္းရက္ဴမတ္

တနလႆာေနႚဟာ နဂၝးေပၞ၊ ရက္ပုပ္၊ ဴပႍဒၝးနဲႚ ဝၝရမိတၨႂ႒ကီးေတၾ တိုကဵဆိုငဵနေတ့ဲအတႀကဵ ေရႀာင္ရမယ့္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ အဂႆၝေနႚက သနႛ္ရႀင္းတဲ့ ရက္ရာဇာေနႚေကာင္း ဴဖစ္တယ္။ ဗုဒဟူးေနႚက မဟာရက္ဳကမ္းနဲႚ သမားညို ဆုံေနလိုႛ အညံ့ ရႀိတယ္။ ဳကာသပေတးေနႚက ရက္ရာဇာ ဴဖစ္႓ပီး ေသာဳကာနဲႚ စေနေနႚေတၾက သာမန္ရက္ ဴဖစ္တယ္။ တနဂႆႎၾေနႚက ဴပႍဒၝးရက္ ဴဖစ္လိုႛ ေရႀာင္သင့္တယ္။