Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016
3rd Myanmar Mining Summit

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၂.၈.၂၀၁၆ မႀ ၂၈.၈.၂၀၁၆ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အိႎိၬယမုတ္သုံေကာင္းမၾန္၍ ေကာက္ပဲသီးႎႀံစုိက္ဧရိယာ ဆက္လက္တုိးတက္
အိႎိၬယႎုိင္ငံတၾင္ လက္ရႀိအခဵိန္အထိ မုတ္သုံမုိး ေကာင္းမၾန္ေနသည့္အတၾက္ ေကာက္ပဲသီးႎႀံ စုိက္ပဵႂိးမႁမဵားမႀာ ယမန္ႎႀစ္ စုိက္ဧရိယာကုိ ေကဵာ္လၾန္ ခဲ့သလုိ ယခုလမကုန္မီတၾင္ ႓ပီးခဲ့သည့္ ၅ ႎႀစ္က ပဵမ္းမ႖ပုံမႀန္ စုိက္ဧရိယာအထိ ေရာက္ရႀိလာႎုိင္သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
စပၝးစိုက္ပဵိႂးရန္ ေဴမမေကာင္း၍ ထိုင္းလယ္သမား တစ္သိန္းေကဵာ္ အဴခားသီးႎႀံ ေဴပာင္းလဲစိုက္ပဵိႂး
ကန္ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႎႁန္း တိုးရန္ အာမခံခဵက္ရႀိ
ေဒၞလာေစဵးကဵကာ ေရၿေစဵး႓ငိမ္
ေဆာ္ဒီစၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးစကားေဳကာင့္ ေရနံေစဵးကဵ
ဆန္ေစဵးကစားဴခင္းမဵား ရပ္ေအာင္ အနိမ့္ဆုံးတင္ပိုႛေစဵးႎႁန္း သတ္မႀတ္မည္ဟု ထိုင္းႎုိင္ငံ ေဴပာ
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ဴပည္တၾင္းစက္သုံးဆီေစဵးႎႁန္း စင္ကာပူေစဵးႎႁန္းႎႀင့္ ခဵိန္ညႀိသၾားမည္ 

အိႎိၬယမုတ္သုံေကာင္းမၾန္၍ ေကာက္ပဲသီးႎႀံစုိက္ဧရိယာ ဆက္လက္တုိးတက္ 

ကုန္ပစၤည္း အမယ္ ၅ မဵိႂး ေဴဖေလ႖ာ့ တင္ပုိႛခၾင့္ဴပႂ 

စက္တင္ဘာလတၾင္ ကန္ဗဟုိဘဏ္အတုိးႎႁန္း ဴမႀင့္တင္ရန္ အလားအလာရႀိေန 

ပင္စင္သက္ကုိ ၆၉ ႎႀစ္အထိ သတ္မႀတ္ရန္ ဂဵာမနီဗဟုိဘဏ္ အဆုိဴပႂ 

တစ္ႎုိင္ငံလုံး မိုးစပၝး စိုက္ဧက (၁၀) သန္းေကဵာ္ စိုက္ပဵိႂး႓ပီးဴဖစ္ 

တရုတ္ဝယ္လုိအားေဳကာင့္ မေလးရႀားစားအုန္းဆီ တင္ပိုႚမႁ ဴပန္တက္လာ 

လာမည့္ႎႀစ္ ရန္ကုန္တၾင္ ဓၝတ္အားမဂၢၝဝပ္ ၁၄၀၀ ဴဖန္ႛဴဖႃးႎုိင္ရန္ YESC ရည္မႀန္း 

၂၀၁၆ ႎႀစ္ဝက္ ကမာၲႛထိပ္တန္း ဆန္တင္ပိုႛႎုိင္ငံအဴဖစ္ ထိုင္းရပ္တည္ 

ေငၾေရးေဳကးေရးကၸ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရး ကန္ေဒၞလာ သန္း ၁၀၀ ကမာၲႛဘဏ္မႀ ေခဵးယူမည္ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
သမဝၝယမ စနစ္၊ ေဈးကၾက္ႎႀင့္ ဖၾံႛ႓ဖိႂးဆဲႎုိင္ငံ
ဴမန္မာ့ဆန္စပၝးကၸအတၾက္ စိန္ေခၞမႁႎႀင့္ အခၾင့္အလမ္းမဵား
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဴပည္သူႚဘၸာရႀာေဖၾမႁႎႀင့္ အခၾန္အေကာက္အေပၞ သေဘာထား
ပစၤႂပၯန္လူထု၏ ကုန္ေဈးႎႁန္းဴပႍနာႎႀင့္ အတိတ္က ဗုိလ္ခဵႂပ္၏ စဥ္းစားခန္း
ကမာၲႛအေဴခအေန၊ ဴမန္မာ့ဆန္စပၝးကၸ၊ အေဴခခံကဵကဵေတၾးေတၾးဆဆ
ဖၾႛံ႓ဖိႂးဆဲတုိင္းဴပည္၏ သဘာဝသယံဇာတ႔ကယ္ဝမႁႎႀင့္ ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ
သူတုိႛဴမင္ေသာ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾ
ကုိယ့္ဳကမၳာ ကုိယ္ဖန္ ဗဟုိဘဏ္
ရက္ငၝးဆယ္ခရီး ေဒၞလာေရစီး ခပ္႓ငိမ့္႓ငိမ့္ အလၾန္
ကုန္သၾယ္မႁလုိေငၾဴပဴခင္း၏ အေကာင္း၊ အဆုိး
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Indonesia-Myanmar Business Matching
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.