Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016
3rd Myanmar Mining Summit

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၅.၁၂.၂၀၁၆ မႀ ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အနာဂတ္ ကန္ဗဟိုဘဏ္အတုိးႎႁန္းအတၾက္ သဲလၾန္စမဵားကုိ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသူမဵားက အာရုံစုိက္
လာမည့္ သီတင္းပတ္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္အစည္းအေဝးက ေနာက္ႎႀစ္၌ ဘဏ္အတိုးႎႁန္းဴမႀင့္တင္ဴခင္းကုိ မည္သည့္ ပုံစံမဵိႂးဴပႂလုပ္မည္ဆုိဴခင္းမႀာ ကမၲာလုံးဆုိင္ရာ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံသူမဵားေမ႖ာ္လင့္ေနသည့္ အေရး႒ကီးဆုံး ေမးခၾန္းဴဖစ္လာမည္ဴဖစ္သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
အနာဂတ္ ကန္ဗဟိုဘဏ္အတုိးႎႁန္းအတၾက္ သဲလၾန္စမဵားကုိ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသူမဵားက အာရုံစုိက္
တရုတ္၏ ႎိုဝင္ဘာ ပဲပုပ္တင္သၾင္းမႁ တစ္ႎႀစ္တာ အဴမင့္ဆုံးထိေရာက္
အိုပက္မဟုတ္သည့္ ႎိုင္ငံမဵား အထၾက္ႎႁန္းေလႀဵာ့လာႎိုင္၍ ေရနံေစဵးကဵ
ကေမာၲဒီးယားက တရုတ္သိုႛ ဆယ္တစ္လအတၾင္း ဆန္တန္ခဵိန္ တစ္သိန္းေကဵာ္ တင္ပိုႛ
ဴပည္တၾင္းလိုအပ္ခဵက္ ဴပည့္မီရန္ အိႎိၬယ ပဲဆက္လက္တင္သၾင္းေန
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
အနာဂတ္ ကန္ဗဟိုဘဏ္အတုိးႎႁန္းအတၾက္ သဲလၾန္စမဵားကုိ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံသူမဵားက အာရုံစုိက္ 

ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ ကန္ေဒၞလာ သန္း ၆၅၀ နီးပၝးကဵဆင္း 

၂၀၁၇ တၾင္ ႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ ၉၇ ထုတ္ ကားေဟာင္းမဵား အအပ္လက္ခံမည္ 

ဴပည္ပတၾင္ သၾားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အေမရိကန္ကုမၯဏီမဵားအား ႒ကီးေလးသည့္ အခၾန္ ေကာက္ခံမည္ဟု ထရမ့္ေဴပာ 

ဘဏ္မဵား ေဒၞလာေငၾေလလံတင္သည့္စနစ္ကို ဗဟိုဘဏ္ ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္မည္ဟုဆုိ 

"ဝန္႒ကီးမဵား အဂတိကင္းလိုႛ ေကဵနပ္၊ ေအာက္အရာရႀိအခဵိႂႚ ဴဖစ္လိုတဲ့ ပုံစံကို လိုက္မမီေသး" ဟု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေဴပာ 

ကုမၯဏီမဵား ႎုိင္ငံတၾင္းက ထၾက္ခၾာလုပ္ကိုင္ပၝက ေနာက္ဆက္တၾဲအကဵိႂးဆက္မဵား ခံစားရမည္ဟု ထရမ့္ သတိေပး 

လုပ္ငန္းရႀင္မဵား၏အခက္အခဲမဵားကုိ အစိုးရက လစဥ္ေတၾႛဆုံေဴဖရႀင္းေပးမည္ 

အေမရိကန္၏ တတိယသုံးလပတ္ စီးပၾားေရး အလဵင္ဴမန္ဆုံး ဖၾံႛ႓ဖိႂး 

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သၾင္းဴခင္းအတၾက္ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႎႀစ္ ထုတ္ဴပန္ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
စိန္ေခၞေနတဲ့ ေဒၞလာ
စၾန္ႛဦးတီထၾင္လုပ္ငန္းရႀင္မဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံ့စီးပၾားေရး
အေမရိကန္သမၳတ ေရၾးေကာက္ပၾဲအလၾန္ ဴဖစ္ႎုိင္ေဴခ၊ မေရရာေသာ ေဒၞလာ လားရာႎႀင့္ ကဵပ္-ေဒၞလာ လဲလႀယ္ႎႁန္း
ခရုိနီ၊ အန္ထရီ ပရီနားႎႀင့္ ႎုိင္ငံ့အကဵႂိးစီးပၾား
အမဵႂိးစုံ ႒ကိႂးခုန္ေနတဲ့ ေဒၞလာ
ပၝဝၝပေလယာႎုိင္ငံမဵား၊ ဴဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေတၾႚအ႒ကႂံႎႀင့္ အမဵႂိးသားအကဵႂိးစီးပၾားကုိ စူးစုိက္ဴခင္း
ဟန္းနီးမၾန္းရက္ (၁၀၀) ခရီးအဆုံး၊ စီးပၾားေရးမူဝၝဒ ခရီးလမ္းအစ .......
ေကဵာက္စိမ္းအေခဵာထည္ေဈးကၾက္ ေပၞေပၝက္ေရး နည္းလမ္းရႀာသင့္႓ပီ
ဴမန္မာဴပည္၏ အလုပ္လက္မဲ့သဘာဝႎႀင့္ အလုပ္လက္မဲ့ စီးဆင္းမႁ
ပိုေန႓မဲ ကဵားေန႓မဲသာ ရႀိေနဦးမည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Seminar on National Policy Dialogue on Benefits and Challenges for Reducing Unnecessary Regulatory Burdens
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.