Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၂.၁.၂၀၁၈ မႀ ၂၈.၁.၂၀၁၈ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
မေလးရႀားစားအုန္းဆီ ေစဵးေကာင္းလာႎုိင္ဟု အကဲဴဖတ္ Mistry ခန္ႛမႀန္း
ဇူလိုင္လအထိ စားအုန္းဆီသိုေလႀာင္မႁပမာဏ ကဵဆင္းလာႎုိင္မႁႎႀင့္ လာမည့္ မတ္လမႀစ၍ ေနာက္ပိုင္းကာလတၾင္ စားအုန္းဆီထုတ္လုပ္မႁ ေလဵာ့ကဵလာႎိုင္ဖၾယ္ရႀိရာ မေလးရႀားစားအုန္းဆီေစဵးက တစ္တန္လႀဵင္ ၂၅၀၀ ရင္းဂစ္ ႎႀင့္ ၂၇၀၀ ရင္းဂစ္ (အေမရိကန္ေဒၞလာ ၆၃၅ - ၆၈၆) ဳကားတၾင္ ေစဵးရႎိုင္ဖၾယ္ရႀိသည္ဟု စားသံုးဆီ ေစဵးကၾက္ အကဲဴဖတ္ Dorab Mistry က စေနေနႛတၾင္ ေဴပာသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
တိုကဵိႂေရာ္ဘာ ေစဵး႓ငိမ္
သုံးရက္တာ အစိုးရတန္ႛရပ္မႁ ဴပန္လည္ပတ္ေအာင္ ဘတ္ဂဵက္ဥပေဒဳကမ္း ကန္လၿတ္ေတာ္ အတည္ဴပႂ
ေရၿေစဵး အနည္းငယ္ ဴမင့္၊ စီးပၾားေရးခိုင္မာမႁေဳကာင့္ ေရနံေစဵးေကာင္း
မေလးရႀားစားအုန္းဆီ ေစဵးေကာင္းလာႎုိင္ဟု အကဲဴဖတ္ Mistry ခန္ႛမႀန္း
အစိုးရယႎၨရားအရပ္ေဳကာင့္ ကန္လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား သူတစ္ဴပန္ငၝတစ္ဴပန္ အဴပစ္တင္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
မေလးရႀားစားအုန္းဆီ ေစဵးေကာင္းလာႎုိင္ဟု အကဲဴဖတ္ Mistry ခန္ႛမႀန္း  

ထရမ့္၏ ရုရႀမဵားသိုႛ အိမ္႓ခံေဴမ ေရာင္းခဵမႁက ေငၾေဳကးခ၀ၝခဵေနဴခင္း ဴဖစ္ႎိုင္ဟုဆို  

ဴမန္မာေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားမဵားအတၾက္ ဘန္ေကာက္တၾင္ ေရၿႚေဴပာင္းကၾန္တိန္နာေကဵးရၾာ တည္ေပးကာ ကေလးမဵားကို ထုိင္းစကား သင္ေပး  

တရုုတ္က အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာပစၤည္း ခုိးယူမႁႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ဒဏ္ေငၾ႒ကီး႒ကီးမားမား ခဵမႀတ္ရန္ ထရမ့္ စဥ္းစား  

ထုိင္းႎႀင့္ ဗီယက္နမ္ဆန္ တန္ခဵိန္ ၅ သိန္း အင္ဒိုနီးရႀား ၀ယ္မည္ 

စီးပၾားေရးေအာင္ဴမင္ရန္ အစုိးရမႀခဵမႀတ္ထားသည့္ မူ၀ၝဒမဵား ေအာင္ဴမင္မူ ရႀိ၊ မရႀိ ဴပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လို  

အလုပ္အကုိင္ေပၝင္း တစ္သန္းေကဵာ္ အစုိးရက ဖန္တီးေပးရန္လုိအပ္  

ထိုင္းတၾင္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခ ထပ္တိုးဴမႀင့္မည္  

မေလးရႀား အစိုးရရံုးမဵား အလုပ္ခဵိန္ နာရီ၀က္ ထပ္တိုး  

စက္ရုပ္လုပ္သားမဵားေဳကာင့္ လုပ္ခလစာ မညီမမႀဵ ဴဖစ္လာမႀာကို ပညာရႀင္မဵား သတိေပး  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
အီေနသည့္ စေတာ့ေစဵးကၾက္အေဴခအေနႎႀင့္ ၂၀၁၈ အလားအလာ
စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ၊ ကုန္ထုတ္စၾမ္းအားစုမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
စတက္ဖေလးရႀင္း၊ ဟာကဵႃလီငေပဵာ့၊ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံ
ခရီးရႀည္လၾန္းလႀသည့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးႎႀင့္ တရုတ္ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အလိုက္သင့္
ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးကၸအေပၞ ေလ့လာသံုးသပ္ခဵက္မဵား
ေရာ့စ္ထုိ၏ ေမာ္ဒယ္လ္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ပဵံတက္ခဵိန္
အက္ဖ္ဒီအုိင္ကုိ လုပ္႒ကံဴခင္းသတိဴပႂ
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေဴပာခဲ့ေသာ လယ္ယာကၸအေရးႎႀင့္ လယ္သမားအေရး
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဴမင္ခဲ့၊ သိခဲ့ေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ဴပႍနာ
ဗုိလ္ခဵႂပ္၏ ဆႎၬ၊ အလဟႍ အခဵိန္မဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စက္မႁလက္မႁကၸ
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.