Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၁.၅.၂၀၁၈ မႀ ၂၇.၅.၂၀၁၈ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
ကမာၲ႒ကီးပူေႎၾးမႁေဳကာင့္ ဆန္တၾင္ အာဟာရဓာတ္မဵား ဆုံးရႁံးသၾားႎိုင္ရာ သန္းေပၝင္းမဵားစၾာ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့ႎိုင္
ဇီ၀ေလာင္စာ ေလာင္ကဵၾမ္းဴခင္းမဵားေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞေသာ ကာဗၾန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လၿတ္ဴခင္းမဵား ဴမင့္တက္လာဴခင္းေဳကာင့္ ဆန္စပၝးတၾင္ ပရိုတင္းႎႀင့္ ဗီတာမင္တိုႛကဲ့သိုႛ အာဟာရဓာတ္မဵား ဆုံးရႁံးသၾားႎုိင္ကာ သန္းေပၝင္းမဵားစၾာေသာ လူမဵားအတၾက္ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့ဴခင္းမဵား ေဘးဴဖစ္လာႎုိင္ေဳကာင္း သိပၯံပညာရႀင္မဵားက ေမ ၂၃ ရက္တၾင္ သတိေပးသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
ကမာၲ႒ကီးပူေႎၾးမႁေဳကာင့္ ဆန္တၾင္ အာဟာရဓာတ္မဵား ဆုံးရႁံးသၾားႎိုင္ရာ သန္းေပၝင္းမဵားစၾာ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့ႎိုင္
ယန္းေငၾ အားေကာင္း၍ တိုကဵိႂေရာ္ဘာ ေစဵးကဵ
ဗီယက္နမ္ ဴပည္ပသိုႛ ဆန္တင္ပိုႛမႁ အခၾင့္အလမ္း ပိုမိုအားေကာင္း
ေရၿေစဵး အနည္းငယ္ ဴမင့္၊ အိုပက္၏ ထုတ္လုပ္မႁအား တိုးဴမင့္လာႎိုင္မႁေဳကာင့္ ေရနံ ေစဵးကဵ
အေမရိကန္တၾင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမဵဥ္းမဵား ေဴဖေလႀဵာ့ေရး လုပ္ေဆာင္ေန
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ကမာၲ႒ကီးပူေႎၾးမႁေဳကာင့္ ဆန္တၾင္ အာဟာရဓာတ္မဵား ဆုံးရႁံးသၾားႎိုင္ရာ သန္းေပၝင္းမဵားစၾာ အာဟာရခဵိႂႚတဲ့ႎိုင္  

ဴပင္းထန္သည့္ သၾင္းကုန္စည္းဳကပ္ခၾန္မဵား အေမရိကန္ႎႀင့္ တရုတ္ ဆုိင္းငံ့  

အိႎၬိယႎိုင္ငံ၏ ၂၀၁၈ ဘၸာေရးႎႀစ္ ပဲတင္သၾင္းမႁ တန္ခဵိန္ ၁၀ သိန္း ေလဵာ့ကဵ  

ကၾဵဲ၊ ႎၾားမဵား အာမခံဴပႂလုပ္ရန္ Sentinel Chain နည္းပညာဴဖင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရၾက္မည္  

အိႎိၬယက ပဲစင္းငံုတန္ခဵိန္ ၂ သိန္း ဆက္လက္တင္သၾင္းရန္ တင္ဒၝေခၞယူ  

ရန္ကုန္႓မိႂႚသစ္စီမံကိန္းမႀ ရရႀိမည့္အကဵိႂးအဴမတ္ကို ႓မိႂႚေဟာင္းဴပႂဴပင္ရာတၾင္ အသံုးဴပႂမည္  

ေအာင္ဴမင္မႁ၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေဳကာင္းက ဇၾဲလုံႛလေဳကာင့္ဟု ကမာၲႛအခဵမ္းသာဆုံး အမဵႂိးသမီး ေဴပာ  

ဴမန္မာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႁအ၀ယ္မန္ေနရာညၿန္းကိန္း (PMI) ဧ႓ပီလတၾင္ စံခဵိန္တင္ ဴမင့္တက္  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘၸာႎႀစ္အတၾက္ မတ္ပဲနဲႛ ပဲတီစိမ္း တန္ခဵိန္ ၃ သိန္း တင္သၾင္းခၾင့္ အိႎၬိယအစုိးရ သတ္မႀတ္  

တရုတ္က ကုန္သၾယ္ေရးလိုေငၾကို ေဒၞလာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိ ေလႀဵာ့ခဵရန္ အေမရိကန္ ေတာင္းဆို  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
ေပၞလစီအလၾဲ၊ ဖံၾႛ႓ဖိႂးဆဲႎိုင္ငံ၊ ၀င္ေငၾနည္းလူဆင္းရဲမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံ့အနာဂတ္
အခၾန္ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛရေငၾႎႀင့္ အခၾန္ေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅
႓ပိႂင္ဆိုင္မႁ ဴပင္းထန္လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာ့ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္ အလားအလာ
အီေနသည့္ စေတာ့ေစဵးကၾက္အေဴခအေနႎႀင့္ ၂၀၁၈ အလားအလာ
စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ၊ ကုန္ထုတ္စၾမ္းအားစုမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
စတက္ဖေလးရႀင္း၊ ဟာကဵႃလီငေပဵာ့၊ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံ
ခရီးရႀည္လၾန္းလႀသည့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးႎႀင့္ တရုတ္ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အလိုက္သင့္
ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးကၸအေပၞ ေလ့လာသံုးသပ္ခဵက္မဵား
ေရာ့စ္ထုိ၏ ေမာ္ဒယ္လ္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ပဵံတက္ခဵိန္
အက္ဖ္ဒီအုိင္ကုိ လုပ္႒ကံဴခင္းသတိဴပႂ
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.