Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၄.၂.၂၀၂၀ မႀ ၁.၃.၂၀၂၀ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ရႀိလင့္ကစား လက္ရႀိေငၾေဳကးမူ၀ၝဒက သင့္ေတာ္ဟု ကန္ဗဟိုဘဏ္ ေဴပာ
COVID-19 ေခၞ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ အေမရိကန္ စီးပၾားေရးအေပၞ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁ ရႀိလင့္ကစား လက္ရႀိ ေငၾေဳကးဆိုင္ရာ မူ၀ၝဒက သင့္ေတာ္မႁ ရႀိသည္ဟု အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠႉ ရစ္ခဵက္ကလာရီဒၝက ေဴပာသည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
တုိကဵိႂေရာ္ဘာေဈး အကဵဳကမ္း
ေလးႎႀစ္အတၾင္း ေရနံေဈး အနိမ့္ဆုံး ကဵဆင္း၊ ေရၿေဈး အားေပဵာ့
ဂဵပန္တၾင္ ေကဵာင္းမဵား တစ္လပိတ္ရန္ စီစဥ္၊ မိဘမဵားက အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ဴပစ္တင္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေနာက္ဆုံးမႀတ္ေရာက္ေန႓ပီး တစ္ကမာၲလုံး ကူးစက္ႎိုင္
အီးယူ၏ ကုန္သၾယ္ေရးေတာင္းဆိုခဵက္ကို ႓ဗိတိန္ ပယ္ခဵ၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀ ႎုတ္ထၾက္မည္ ႓ခိမ္းေဴခာက္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ရႀိလင့္ကစား လက္ရႀိေငၾေဳကးမူ၀ၝဒက သင့္ေတာ္ဟု ကန္ဗဟိုဘဏ္ ေဴပာ  

အေမရိကန္ ကုန္စည္ ၇၀၀ နီးပၝးကို တရုတ္က အခၾန္ကင္းလၾတ္ခၾင့္ ဴပႂမည္  

မတ္လမႀစတင္ကာ ႎုိင္ငံဴခားသားမဵားကုိ စေတာ့ရႀယ္ယာေရာင္း၀ယ္ခၾင့္ဴပႂရန္ စီစဥ္ထား  

ဗုိင္းရပ္စ္ပဵံႚႎႀံႛမႁကုိ ထိန္းခဵႂပ္ေရး ယၾမ္ေငၾစကၠႃမဵားကုိ ပုိးသတ္႓ပီး ဘဏ္မဵားတၾင္ သိမ္းဆည္း  

ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမရႀိပၝက ပင္လယ္ေကၾႛႎုိင္ငံမဵား၏ ဳကၾယ္၀မႁ လုံးပၝးပၝးလာႎုိင္ဟု IMF ေဴပာ  

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခဵႂပ္မႁစနစ္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၯဏီ႒ကီးမဵား လိုက္နာရမည့္အမိနႛ္ ထုတ္ဴပန္မည္  

အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႎႁန္း မတိုး၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေဳကာင့္ ေစာင့္ဳကည့္ဆုံးဴဖတ္မည္ဟု ဆို  

ႎိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမဵား ကားတင္သၾင္းခၾင့္ မူ၀ၝဒကုိ အီးယူကုန္သည္အသင္းႎႀင့္ ဴပည္တၾင္း လုပ္ငန္းရႀင္မဵား ေ၀ဖန္  

ဴမန္မာ့မတ္ပဲ တန္ခဵိန္ ႎႀစ္သိန္းခၾဲကုိ အိႎိၬယစက္ရုံ ႎႀစ္ေထာင္နီးပၝးက တင္သၾင္းမည္  

ဘီလႀဵံနာသူေဌးဦးေရ ႎႀစ္ဆတိုးကာ ကမာၲႚလူဦးေရ ၆၀ ရာခိုင္ႎႁန္းထက္ ပိုမိုခဵမ္းသာ  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
နဂၝး၏ အာဂဵင္ဒၝအသစ္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ရင္ခုန္၊ ရင္တုန္
စီးပၾားေရးကဵဆင္းမႁ၊ ႎိႁးထမႁကုထံုး
အဖိစီးဆုံး စီးပၾားေရးေသာက ဒီဖေလးရႀင္း
ေအာင္ဘာေလထီ၊ အစိုးရ၊ ဴပည္သူ
ေငၾေဳကးႎႀင့္ ေရၿေဈးကၾက္ လားရာ
"ဴမန္မာ ကုမၯဏီေတၾအတၾက္ အေရး႒ကီးဆံုး လိုအပ္ခဵက္က လူသား အရင္းအဴမစ္ပၝ၊ ေငၾေဳကး အရင္းအႎႀီးက ဒုတိယ"
ဆန္ေလာကအတၾက္ ခက္ခဲမႁမဵားသည့္ ၂၀၁၈ ႎႀင့္ ၂၀၁၉ အလားအလာ
အက္ဒမ္စမစ္ကို အဳကၾင္းမဲ့ယံုသူ
ႎိုင္ငံဴခားေငၾလဲႎႁန္းဴမင့္တက္ဴခင္းႎႀင့္ ပိုႛကုန္
ကုန္သၾယ္ေရးစစ္ပဲၾ
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.