Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၈.၃.၂၀၁၉ မႀ ၂၄.၃.၂၀၁၉ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အိႎိၬယႎုိင္ငံ၏ ပဲမဵိႂးစုံတင္သၾင္းမႁ ကန္ႛသတ္ခဵက္ ဆက္လက္တည္ရႀိေနႎုိင္
၂၀၁၉ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေနႛ (ယေနႛ) မႀစတင္႓ပီး ပဲမဵိႂးစုံအပၝအ၀င္ ကန္ႛသတ္ကုန္စည္မဵားအတၾက္ သၾင္းကုန္လုိင္စင္ရယူရာတၾင္ အၾန္လုိင္းမႀတဆင့္ ေလႀဵာက္ထားရန္ အိႎိၬယ အစုိးရက အသိေပး အေဳကာင္းဳကားစာ ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
အိုပက္၏ အထၾက္ႎႁန္း ေလႀဵာ့ခဵမႁဳကား ေရနံေစဵး အဴမင့္ဆုံးတက္၊ ေရၿေစဵးလည္း အတက္ေစဵးတၾင္ ရႀိ
ႎုိင္ငံေရးကစားကၾက္မဵားဳကား ဴပည္သူမဵား ပင္္ပန္းေန႓ပီဟု ဘရစ္ဇစ္အေရးအေပၞ ႓ဗိတိန္၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ေဴပာ
ယန္းေငၾအားေပဵာ့၍ တုိကဵိႂေရာ္ဘာ ေဈးတက္
အိုပက္၏ အထၾက္ႎႁန္း ေလႀဵာ့ခဵမႁေဳကာင့္ ေရနံေစဵးတက္
ကမာၲႛေစဵးအ႒ကီးဆုံး႓မိႂႚမဵား စာရင္း ထုတ္ဴပန္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
အိႎိၬယႎုိင္ငံ၏ ပဲမဵိႂးစုံတင္သၾင္းမႁ ကန္ႛသတ္ခဵက္ ဆက္လက္တည္ရႀိေနႎုိင္  

အ႓ငိမ္းစား ႎုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမဵား Wave Money မႀတဆင့္ ပင္စင္ေငၾထုတ္ႎုိင္ေတာ့မည္  

ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ငၝးကန္လိုင္စင္ေဳကးေပးသၾင္းရန္ ေဳကၾးကဵန္ ကဵပ္သိန္း ၁၅၀၀ ေကဵာ္ရႀိေန  

ကမာၲႛလူေနမႁဘ၀ အေကာင္းဆုံး႓မိႂႚေတာ္အဴဖစ္ ဗီယင္နာ႓မိႂႚက ၁၀ ႎႀစ္ဆက္တုိက္ ရပ္တည္  

အီးယူႎႀင့္ ရရႀိထားသည့္ ကုန္သၾယ္ေရးသေဘာတူညီမႁကို အေဴပာင္းအလဲ လုပ္မည္ဟု ထရီဆာေမ အာမခံ  

ႎိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ပင္စင္စနစ္အား ရန္ပုံေငၾကို အေဴခခံ၍ ခံစားခၾင့္ဴပႂသည့္ စနစ္သုိႛ ေဴပာင္းလဲရန္ စီစဥ္  

ယူေက ရန္ပုံေငၾဴဖင့္ ကုန္သၾယ္မႁႎႀင့္ ရင္းႎႀီးဴမႀုႂပ္ႎႀံမႁ စီမံကိန္း ဖၾင့္လႀစ္  

ႎုိင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ ဥပေဒကုိ တရုတ္က အေဴခခံကဵကဵ ဴပင္ဆင္ေဴပာင္းလဲမည္  

ဴမန္မာ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႁကၸ ၁၀ လအတၾင္း အဴမင့္ဆုံးေရာက္  

ဦးစားေပးဴမႀင့္တင္မည့္ကၸမဵားတၾင္ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁပၝက ရန္ကုန္႓မိႂႚသစ္စီမံကိန္းတၾင္ အခၾန္ကင္းလၾတ္ခၾင့္ (၅) ႎႀစ္ ရရႀိနိင္  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
"ဴမန္မာ ကုမၯဏီေတၾအတၾက္ အေရး႒ကီးဆံုး လိုအပ္ခဵက္က လူသား အရင္းအဴမစ္ပၝ၊ ေငၾေဳကး အရင္းအႎႀီးက ဒုတိယ"
ဆန္ေလာကအတၾက္ ခက္ခဲမႁမဵားသည့္ ၂၀၁၈ ႎႀင့္ ၂၀၁၉ အလားအလာ
အက္ဒမ္စမစ္ကို အဳကၾင္းမဲ့ယံုသူ
ႎိုင္ငံဴခားေငၾလဲႎႁန္းဴမင့္တက္ဴခင္းႎႀင့္ ပိုႛကုန္
ကုန္သၾယ္ေရးစစ္ပဲၾ
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ အိုင္ဒီယာ၊ သမ၀ၝယမစနစ္ႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ
အပ္ေဳကာင္းထပ္ ေဒၞလာ ေ၀ဒနာ
Money Market ရယ္ Capital Market ရယ္ကို ပို႓ပီးတိုးတက္လာေအာင္ လံုး၀ လုပ္ကို လုပ္သင့္႓ပီ
ေပၞလစီအလၾဲ၊ ဖံၾႛ႓ဖိႂးဆဲႎိုင္ငံ၊ ၀င္ေငၾနည္းလူဆင္းရဲမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံ့အနာဂတ္
အခၾန္ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛရေငၾႎႀင့္ အခၾန္ေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.