Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၁၆.၇.၂၀၁၈ မႀ ၂၂.၇.၂၀၁၈ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
လာမည့္ စိုက္ပဵႂိးရာသီအတၾက္ ဘတ္ေငၾ ၃၄ ဘီလီယံေကဵာ္ ဆန္စပၝးကူညီေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိုင္းအတည္ဴပႂ
လာမည့္ ႎို၀င္ဘာလမႀ စတင္မည့္ ၂၀၁၈-၁၉ စိုက္ပဵႂိးရာသီတၾက္ ဘတ္ေငၾ ၄ ဒႍမ ၅ ဘီလီယံရႀိေသာ ဆန္စပၝးကူညီေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ထိုင္း အမဵႂိးသား ဆန္စပၝးမူ၀ၝဒႎႀင့္ စီမံခန္ႛခၾဲေရးေကာ္မတီက ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တၾင္ အတည္ဴပႂလုိက္သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
ေရၿေစဵးတက္႓ပီး ေရနံေစဵးကဵ၊ ထရမ့္-ပူတင္ အစည္းအေ၀းကုိ ေစဵးကၾက္က အာရုံစုိက္
ဥေရာပ ကုမၯဏီမဵားကို ဆန္ရႀင္လၾတ္႓ငိမ္းခၾင့္ေပးေရး အီးယူ၏ အထူးေမတၨာရပ္ခံခဵက္ အေမရိကန္ ပယ္ခဵ
အေရာင္းအ၀ယ္ အကန္ႛအသတ္ေဳကာင့္ ဴမန္မာပဲအေရာင္းထုိင္း
ဇၾန္လက တရုတ္၏ အေမရိကန္ႎႀင့္ ကုန္သၾယ္ေရး ပိုေငၾ စံခဵိန္တင္ ဴမင့္မား
အပုိေဆာင္း ဆန္တန္ခဵိန္ ၅ သိန္း တင္သၾင္းရန္ ဖိလစ္ပိုင္ စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႛ အဆိုဴပႂ
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
လာမည့္ စိုက္ပဵႂိးရာသီအတၾက္ ဘတ္ေငၾ ၃၄ ဘီလီယံေကဵာ္ ဆန္စပၝးကူညီေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိုင္းအတည္ဴပႂ  

ဘယ္တုန္းကမႀ ၀င္မလာေသးတဲ့ အေနာက္ကမၲာရဲႚ ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁကို ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ ဴမန္မာ  

ဴမန္မာတစ္ႎိုင္ငံလံုးတၾင္ အမႀန္တကယ္ ၀င္ေရာက္သည့္ FDI ပမာဏ ကန္ေဒၞလာ (၁၃၃၁.၇၀၇) သန္းေကဵာ္ရႀိ  

အိႎၬိယမုတ္သုံမုိးရၾာသၾန္းမႁ ပံုမႀန္ေအာက္သာရႀိ၍ ဆန္ႎႀင့္ ပဲမဵႂိးစုံ စုိက္ပဵိႂးမႁကဵဆင္း  

အေမရိကန္၏ သၾင္းကုန္ခၾန္အေပၞ တရုတ္ႎႀင့္ ရုရႀတိုႛ တုံႛဴပန္  

ေရၾးေကာက္ပၾဲအ႒ကိႂ မိုဒီ၏ မဲဆၾယ္မႁအဴဖစ္ ေကာက္ပဲသီးႎႀံ အေဴခခံေစဵးႎႁန္းမဵားကုိ တိုးဴမႀင့္  

စီးပၾားေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ ဆက္လက္ကူညီသၾားမည္ဟု ကမၲာ့ဘဏ္အတည္ဴပႂ  

မတ္ပဲ အစားထိုးသီးႎႀံစိုက္ပဵိႂးေရး ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား လုပ္ေဆာင္မည္  

၀န္ထမ္းအင္အား ေလႀဵာ့ခဵမည့္ HTC  

တရုတ္က ႎိုင္ငံဴခားရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံမႁအခဵိႂႚ ေဴဖေလႀဵာ့ေပး  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
အပ္ေဳကာင္းထပ္ ေဒၞလာ ေ၀ဒနာ
Money Market ရယ္ Capital Market ရယ္ကို ပို႓ပီးတိုးတက္လာေအာင္ လံုး၀ လုပ္ကို လုပ္သင့္႓ပီ
ေပၞလစီအလၾဲ၊ ဖံၾႛ႓ဖိႂးဆဲႎိုင္ငံ၊ ၀င္ေငၾနည္းလူဆင္းရဲမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံ့အနာဂတ္
အခၾန္ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛရေငၾႎႀင့္ အခၾန္ေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅
႓ပိႂင္ဆိုင္မႁ ဴပင္းထန္လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာ့ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္ အလားအလာ
အီေနသည့္ စေတာ့ေစဵးကၾက္အေဴခအေနႎႀင့္ ၂၀၁၈ အလားအလာ
စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ၊ ကုန္ထုတ္စၾမ္းအားစုမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
စတက္ဖေလးရႀင္း၊ ဟာကဵႃလီငေပဵာ့၊ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံ
ခရီးရႀည္လၾန္းလႀသည့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးႎႀင့္ တရုတ္ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အလိုက္သင့္
ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးကၸအေပၞ ေလ့လာသံုးသပ္ခဵက္မဵား
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.