Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၇.၃.၂၀၁၇ မႀ ၂.၄.၂၀၁၇ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အိႎိၬယအစုိးရ ပဲစင္းငုံသၾင္းကုန္ခၾန္ ၁၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ေကာက္ခံ
ဴပည္ပမႀ ပဲစင္းငုံတင္သၾင္းမႁမဵားကုိ ကန္ႛသတ္ထိန္းခဵႂပ္ႎုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဵက္တစ္ရပ္အဴဖစ္ အိႎိၬယအစုိးရက ပဲစင္းငုံ တင္သၾင္းမႁအေပၞ အခၾန္ ၁၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ေကာက္ခံလုိက္႓ပီဴဖစ္သည္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
ေလးလေကဵာ္အနိမ့္ေစဵးမႀ ေဒၞလာေစဵးဴပန္တက္ခဵိန္ စတာလင္ေပၝင္ေစဵး မ႓ငိမ္
ကမာၲႛစီးပၾားေရး၌ စည္းရုိးကာအယူအဆ ထၾန္းကားလာဴခင္းက စိုးရိမ္စရာဴဖစ္
အိႎိၬယအစုိးရ ပဲစင္းငုံသၾင္းကုန္ခၾန္ ၁၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ေကာက္ခံ
အိႎိၬယမုတ္သုံ ပုံမႀန္ေအာက္သာရႀိႎုိင္ - Skymet
႓ပီးခဲ့သည့္ တုိကဵိႂေရာ္ဘာေပၝက္ေစဵး၌ ေလးလတာအနိမ့္ဆုံးသိုႛ ကဵ
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
၂၀၁၆-၂၀၁၇ အိႎိၬယႎုိင္ငံ၏ ပဲမဵိႂးစုံတင္သၾင္းမႁ စံခဵိန္တင္ႎုိင္ 

မစ္ဆူဘီရႀီက ရန္ကုန္တၾင္ ကုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ ေဆးရုံ႒ကီး ေဆာက္မည္ 

အိႎိၬယအစုိးရ ပဲစင္းငုံသၾင္းကုန္ခၾန္ ၁၀ ရာခုိင္ႎႁန္း ေကာက္ခံ 

FDI ၃၀ ရာခုိင္ႎႁန္းကဵဆင္းလာႎုိင္မႁအတၾက္ အစုိးရသစ္ ဆက္လက္ဴပင္ဆင္ရမည္ 

ပစိဖိတ္သမုဒၬရာအတၾင္း အယ္နီညိႂရာသီဥတုဴဖစ္စဥ္ အေဴခအေနမဵား ဴဖစ္ေပၞေန 

ေကဵာက္ဴဖႃေရနံပိုက္လိုင္း ဴပန္စဖုိႛ နီးစပ္လာ 

ကမာၲႛအခဵမ္းသာဆုံးစာရင္တၾင္ ဘီလ္ဂိတ္က ထိပ္ဆုံးက ရပ္တည္ကာ ထရမ့္က အဆင့္ေလႀဵာကဵ 

စက္မႁဇုန္မဵား ရၾက္ဳကမ္းေရကဵႂိအဆင့္သာရႀိ၊ ဇုန္သစ္စီမံကိန္းမဵားေရးဆၾဲေန 

ဆယ္စုႎႀစ္တာအတၾင္း တတိယအ႒ကိမ္အဴဖစ္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႎႁန္း တုိး 

ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၂) အရ ကန္ႛသတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမဵားကို ယခုလကုန္ စီးပၾားေရးေကာ္မတီသိုႛ တင္ဴပမည္  


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
စမစ္၊ ကားလ္မာခ့္စ္၊ ကိန္းစ္၊ ေစဵးကၾက္ႎႀင့္ အစုိးရ
၂၀၁၇ အိႎိၬယမတ္ပဲေစဵး ေရႀႚဆက္ေကာင္းႎုိင္မည္လား
ကာလရႀည္ ေငၾတန္ဖုိးကဵေ၀ဒနာႎႀင့္ အခဵိန္ယူကုထုံး
ဗဟုိဘဏ္၏ စိတ္ေနသေဘာထား
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ အေဴပာင္းအလဲမဵားႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေရၿ၊ ေငၾ၊ စေတာ့ေစဵးကၾက္ အလားအလာ
တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သၾယ္မႁအေပၞမႀီခုိေနရဆဲ ဴမန္မာ့ဆန္ေစဵးကၾက္ႎႀင့္ ၂၀၁၇ ဴပည္ပဆန္ကုန္သၾယ္မႁအလားအလာ
၂၀၁၆ စံခဵိန္ကုိမီရန္ မလၾယ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဴပည္တၾင္း ပဲေစဵးကၾက္
ဗီယက္နမ္လုပ္မုန္ႛတစ္ထုပ္ကုိ အေဳကာင္းဴပႂ၍ ရင္ခံေနေသာ 'ႎုိင္ငံခဵစ္စိတ္'
ရင္ဘတ္ခဵင္း မထိဳကေသးေသာ ဴပည္သူႛအစုိးရႎႀင့္ အေဴခခံလူတန္းစား
စတက္ဖေလးရႀင္း (သုိႛမဟုတ္) ဟာကဵႃလီ ငေပဵာ့
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.