Cordial welcome to eTradeMyanmar.com!  Join Free   | Sign up |   Help  |  Translate this page
Language  »   
SEARCH
Welcome: guest Login
Download Font
If you don't see Myanmar Font
Please Download Here

Download Android App

လမ္းညၿန္

ကုန္သၾယ္မႁဴပပၾဲ
Myanmar Banking & Payments Conference
2nd Myanmar Manufacturing Summit 2016

ေဈးကၾက္ႎႀင့္နကၡတ္ေဗဒင္ဴမင္ကၾင္း
နကၡတ္ေဗဒင္ ရႁေထာင့္ဴမင္ကၾင္း (၂၀.၁၁.၂၀၁၇ မႀ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ အထိ)

မိုးေလဝသအေဴခအေန
  Enter a City
  
  Today's Weather
  Current Time On Yangon

International NewsLocal News
အခၾန္ေလႀဵာ့မေကာက္ရန္ အေမရိကန္ သန္းဳကၾယ္သူေဌး႒ကီး ၄၀၀ ေကဵာ္ လၿတ္ေတာ္ကို စာပိုႛ
အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ သန္းဳကၾယ္သူေဌး ၄၀၀ ေကဵာ္ထက္မနည္းဟာ သူတိုႛကို အခၾန္ေလႀဵာ့မေကာက္ဖိုႛ ရီပတ္ဘရီကန္အမတ္ေတၾကို တိုက္တၾန္းတဲ့ စာေတၾကို လၿတ္ေတာ္ဆီ ေပးပိုႛဳကပၝတယ္။ ...
ဆက္လက္ဖတ္ရႁပၝရန္
ေရၿေစဵးဴပန္တက္၊ ေရနံေစဵး အနည္းငယ္အေဴပာင္းအလဲရႀိ
အိႎိၬယက သၾင္းကုန္ခၾန္တုိးေကာက္ဴခင္းေဳကာင့္ မေလးရႀားစားအုန္းဆီ ၃ လ အတၾင္း အနိမ့္ဆုံးေစဵးေရာက္
ေဒၞလာေစဵးအားေကာင္းလိုႛ ေရၿေစဵးကဵ၊ ေရနံေစဵးကၾက္ ေအး
အိႎၬိယႎို္င္ငံက ဆယ္စုႎႀစ္ တစ္ခုအတၾင္း စားသံုးဆီတင္သၾင္းခၾန္ကို အဴမင့္ဆံုးသတ္မႀတ္
ရႀန္ဟိုင္းေရာ္ဘာေစဵးအားေပဵာ့၍ တိုကဵိႂေရာ္ဘာေစဵး ၅ လအတၾင္း အနိမ့္ဆုံးနီးပၝးေရာက္
  အဴခားသတင္းမဵား

 ေရာင္းရန္/ဝယ္ရန္

ေနာက္ဆံုးေရာက္သတင္းမဵား
အခၾန္ေလႀဵာ့မေကာက္ရန္ အေမရိကန္ သန္းဳကၾယ္သူေဌး႒ကီး ၄၀၀ ေကဵာ္ လၿတ္ေတာ္ကို စာပိုႛ  

ဂဵပန္၀န္႒ကီးခဵႂပ္က ဴမန္မာကုိ ယန္းေငၾ ဘီလီယံ တစ္ရာေကဵာ္ ကူညီရန္ ကမ္းလႀမ္း  

ကန္ဗဟိုဘဏ္ အတိုးႎႁန္း လာမည့္ လအတၾင္း တိုးႎုိင္ေဴခရႀိ  

စၾမ္းအင္လိုအပ္ခဵက္ ေဴဖရႀင္းေရး မဟာဗဵႃဟာက ဆည္ေရေပးဓာတ္အားေပးစက္ရုံ႒ကီးမဵား မဟုတ္ဟု စၾမ္းအင္၀န္႒ကီးေဴပာ  

ထန္းစိုက္ခင္းပိုင္ရႀင္ေတာင္သူမဵားအတၾက္ အမေတာ္ေဳကးေငၾ ထုတ္ေပးႎုိင္ရန္ ညႀိႎႁိင္း ေဆၾးေႎၾးေန  

ဒီဂဵစ္တယ္ေငၾေဳကး Bitcoin ေစဵးမဵား ဆယ္ဆေကဵာ္ ထိုးတက္ 

ဴပည္တၾင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမဵား ဴပည္ပဘဏ္ႎႀစ္ခုမႀ ေခဵးေငၾရရႀိေရး ေဆၾးေႎၾးေန  

ရန္ကုန္ရႀိ နယ္လိုင္စင္ကားမဵားကို အခၾန္ေကာက္မည္  

ရခိုင္ဴပည္နယ္ လယ္ယာ၊ ဆန္စပၝးကၸဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ရန္ အမဵားပိုင္ ကုမၯဏီတည္ေထာင္၍ ၃ ႎႀစ္စီမံကိန္းဴဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ 

ထုတ္လုပ္မႁ လုံေလာက္၍ လာမည့္ ၂ ႎႀစ္အတၾင္း အိႎၬိယက ပဲတင္သၾင္းရန္ မလုိအပ္ 


ေဳကာ္ဴငာကၸ

 အဖၾဲႛဝင္မဵား
More...

Local Market NewsInternational Market News

 ေဆာင္းပၝးမဵား
စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ၊ ကုန္ထုတ္စၾမ္းအားစုမဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး
စတက္ဖေလးရႀင္း၊ ဟာကဵႃလီငေပဵာ့၊ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးအေဆာက္အအုံ
ခရီးရႀည္လၾန္းလႀသည့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏စီးပၾားေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးႎႀင့္ တရုတ္ရင္းႎႀီးဴမႀႂပ္ႎႀံမႁ အလိုက္သင့္
ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးကၸအေပၞ ေလ့လာသံုးသပ္ခဵက္မဵား
ေရာ့စ္ထုိ၏ ေမာ္ဒယ္လ္ႎႀင့္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ပဵံတက္ခဵိန္
အက္ဖ္ဒီအုိင္ကုိ လုပ္႒ကံဴခင္းသတိဴပႂ
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေဴပာခဲ့ေသာ လယ္ယာကၸအေရးႎႀင့္ လယ္သမားအေရး
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ဴမင္ခဲ့၊ သိခဲ့ေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ဴပႍနာ
ဗုိလ္ခဵႂပ္၏ ဆႎၬ၊ အလဟႍ အခဵိန္မဵားႎႀင့္ ဴမန္မာ့စက္မႁလက္မႁကၸ
လူထု၏ စီးပၾားေရး အေဴခအေနမႀန္ကုိ နားလည္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း
  အဴခားေဆာင္းပၝးမဵား
 ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္အခမ္းအနား
Open Talk Seminar
Myanmar-Austria Business Matching
Workshop on development of agricultural sector in Yangon Region
More...
TV သတင္း
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
[Information] : ForEX | Today Agri Price | Commodity Price | Port Watch | Measurement | Top Ten List | Weather

Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.
For best performance we suggest 1024x768 resolution or higher.
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.